start(); function error_handler($typ, $errorstr, $errorfile, $errorline , $errcontext) { global $DANE_UZYTKOWNIKA, $db, $globalne_zmienne; if($typ != E_NOTICE && $typ != E_STRICT && $globalne_zmienne[95]=='Tak') { $text = debug_backtrace(); unset($text[0]); if ($db) { $db->sql_query("INSERT INTO raporty_bledow(data, gdzie, id_usr, typ, text, link, opis, plik, linia) VALUES(now(), 's', '".(!empty($DANE_UZYTKOWNIKA['id_uzytkownika'])?$DANE_UZYTKOWNIKA['id_uzytkownika']:"0")."', '$typ', '".$db->sql_escape($errorstr)."', '".$db->sql_escape(getenv("SCRIPT_NAME"))."?".$db->sql_escape(getenv("QUERY_STRING"))."','".$db->sql_escape(print_r( $text, true))."', '".$db->sql_escape($errorfile)."','".$db->sql_escape($errorline)."') "); } elseif ($errorstr!='mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead') echo '

Wystapił błąd
Typ: '.$typ.'
Komunikat: '.$errorstr.'
Plik: '.$errorfile.'
Linia: '.$errorline; } } set_error_handler('error_handler'); unset($DANE_UZYTKOWNIKA); ob_start("ob_gzhandler"); session_start(); // Potrzebane do spamu $_SESSION['czasTrwaniaNaStroniePop'] = $_SESSION['czasTrwaniaNaStronie']; $_SESSION['czasTrwaniaNaStronie'] = time(); // ====================================== if (!empty($_COOKIE['statystyki_id'])) $_SESSION['statystyki_id']=$_COOKIE['statystyki_id']; if (!$_COOKIE['statystyki_id']) { $id = mt_rand(0,99999); setcookie("statystyki_id", $id, date("U",strtotime(date("Y-m-d 23:59:59"))), '/'); } $SYSTEM_CZAS = date("Y-m-d H:i:59"); require("{$folder_glowny}/inc/func.php"); if ($globalne_zmienne[97]=='Tak' && $ustawienia['nie_statystyki']!='Nie') require("$folder_glowny/stat.php"); ?> folder_sys = str_replace('/inc/klasy/reklamy.class.php', '', str_replace('\inc\klasy\reklamy.class.php', '',__FILE__)); } public function szablon($dane) { global $globalne_zmienne; $temp = $dane['kod']; $temp = str_replace("{www}",$globalne_zmienne[0],$temp); $temp = str_replace("{panel}",$globalne_zmienne[9],$temp); $temp = str_replace("{link}",$dane['link'],$temp); $temp = str_replace("{target}",$dane['target'],$temp); if ($dane['id_typ']=='1' || $dane['plik_html5']=='') $temp = str_replace("{plik}",$dane['plik'],$temp); else $temp = str_replace("{plik}",$dane['id_ban'].'/'.$dane['plik_html5'],$temp); $temp = str_replace("{width}",$dane['roz_x'],$temp); $temp = str_replace("{height}",$dane['roz_y'],$temp); return $temp; } public function znacznikiSzablon() { $dane['nazwa'][]='{plik}'; $dane['wartosc'][]='Nazwa pliku'; $dane['nazwa'][]='{width}'; $dane['wartosc'][]='Szerokość reklamy'; $dane['nazwa'][]='{height}'; $dane['wartosc'][]='Wysokość reklamy'; $dane['nazwa'][]='{link}'; $dane['wartosc'][]='link przekierewujący'; $dane['nazwa'][]='{target}'; $dane['wartosc'][]='jeśli <a target="{target}">'; return $dane; } // =========================================================================================================== // =========================================================================================================== // ====================================== MIEJSCA REKLAMOWE ================================================== // =========================================================================================================== // =========================================================================================================== public function formularzMiejsce($POST, $id, $query='') { global $db; if ($id>0) { $db->sql_query("SELECT * FROM reklamy_miejsca WHERE id_miejsce='$id' LIMIT 1"); $tmp = $db->sql_fetch_assoc(); $POST['form_nazwa'] = addslashes($tmp['nazwa_mie']); $POST['form_skrot'] = addslashes($tmp['skrot_mie']); $POST['form_x'] = addslashes($tmp['roz_x']); $POST['form_y'] = addslashes($tmp['roz_y']); } else if ($POST['form_id']>0) $id=$POST['form_id']; echo "
". "
\n"; if ($id>0) echo "\n"; echo "\n". "\n". "\n". "\n". "\n". "
Nazwa miejsca :
Rozmiar reklamy : x px
Nazwa skrócona :
".buttonPowrot("index.php?action=reklamy_miejsce")."
\n". "
\n". "
"; } public function zapiszMiejsce($POST) { global $db; if (trim($POST['form_nazwa'])=='') $ERROR.="Podaj nazwę miejsca.
"; if (trim($POST['form_skrot'])=='') $ERROR.="Podaj nazwę skróconą.
"; if (!isset($POST['form_id'])) { if (!$db->sql_query("INSERT INTO reklamy_miejsca(nazwa_mie, skrot_mie, roz_x, roz_y) VALUES('".$db->sql_escape(stripslashes($POST['form_nazwa']))."', '".$db->sql_escape(stripslashes($POST['form_skrot']))."', '".$db->sql_escape(stripslashes($POST['form_x']))."', '".$db->sql_escape(stripslashes($POST['form_y']))."')")) $ERROR.="Wsytąpił błąd przy dodawaniu miejsca reklamowego do bazy.
"; } else { if (!$db->sql_query("UPDATE reklamy_miejsca SET nazwa_mie='".$db->sql_escape(stripslashes($POST['form_nazwa']))."', skrot_mie='".$db->sql_escape(stripslashes($POST['form_skrot']))."', roz_x='".$db->sql_escape(stripslashes($POST['form_x']))."', roz_y='".$db->sql_escape(stripslashes($POST['form_y']))."' WHERE id_miejsce='".intval($POST['form_id'])."' LIMIT 1")) $ERROR.="Wsytąpił błąd przy poprawianiu miejsca reklamowego.
"; } if ($ERROR) { $info['id']=0; $info['opis']=$ERROR; } else $info['id']=1; return $info; } public function pobierzMiejsce($WHERE) { global $db; /* WHERE : id_miejsce strona iloscNaStronie sortuj ilosc */ if (isset($WHERE['strona']) && $WHERE['iloscNaStronie']) $limit="LIMIT ".($WHERE['strona']*$WHERE['iloscNaStronie']).", {$WHERE['iloscNaStronie']};"; $where=''; if (!$WHERE['sortuj'] && !$WHERE['ilosc']) $WHERE['sortuj']='ORDER BY m.nazwa_mie ASC'; if ($WHERE['id_miejce']) $where.=" AND m.id_miejsce='{$WHERE['id_miejsce']}' "; $zapytanie = "FROM reklamy_miejsca m ".($where?"WHERE ".substr($where,4):"")." {$WHERE['sortuj']}"; if (!$WHERE['ilosc']) { $db->sql_query("SELECT m.* ". $zapytanie." $limit"); while ($tmp = $db->sql_fetch_assoc()) $dane[] = $tmp; } else { $db->sql_query("SELECT count(*) ".$zapytanie); $dane = $db->sql_fetch_array(); $dane = $dane[0]; } return $dane; } public function usunMiejsce($id) { global $db; if ($db->sql_query("DELETE FROM reklamy_miejsca WHERE id_miejsce=".intval($id)." LIMIT 1")) return true; else false; } // =========================================================================================================== // =========================================================================================================== // ====================================== USUWANIE KAMPANII, BANERÓW, FIRM =================================== // =========================================================================================================== // =========================================================================================================== public function usunKampanie($id_kamp) { global $db; $id_kamp = $db->sql_escape(stripslashes($id_kamp)); if ($db->sql_query("DELETE FROM reklamy_kampanie WHERE id_kamp='$id_kamp' LIMIT 1")) { $db->sql_query("DELETE FROM reklamy_kamp_term WHERE id_kamp='$id_kamp'"); $db->sql_query("DELETE FROM reklamy_kamp_strefy WHERE id_kamp='$id_kamp'"); $GOOD="Kampania pomyślnie usunięta"; } else $ERROR="Wystąpił błąd przy usuwaniu kampanii"; if ($ERROR) { $info['id']=0; $info['opis']=$ERROR; } else { $info['id']=1; $info['opis']=$GOOD; } $this->usunCache(); return $info; } public function zakonczKampanie($id_kamp) { global $db; $id_kamp = intval($id_kamp); $data = date("Y-m-d H:i:s"); if ($db->sql_query("DELETE FROM reklamy_kamp_term WHERE id_kamp='$id_kamp' AND data_od>'$data'")) if ($db->sql_query("UPDATE reklamy_kamp_term SET data_do='$data' WHERE id_kamp='$id_kamp' AND data_do>'$data'")) if ($db->sql_query("UPDATE reklamy_kampanie SET powiadom='2' WHERE id_kamp='$id_kamp' AND opcje='1'")) $GOOD="Kampania została zakończona"; if (!$GOOD) $ERROR="Wystąpił błąd przy kończeniu kampanii"; if ($ERROR) { $info['id']=0; $info['opis']=$ERROR; } else { $info['id']=1; $info['opis']=$GOOD; } $this->usunCache(); return $info; } public function archKampanie() { global $db; if ($db->sql_query("UPDATE reklamy_kampanie k1 SET k1.arch=1 WHERE k1.arch=0 AND k1.id_kamp IN (SELECT t.id_kamp FROM reklamy_kamp_term t GROUP BY t.id_kamp HAVING max(t.data_do)<'".date("Y-m-d 00:00:00")."')")) { $ilosc = $db->sql_info(); $GOOD="$ilosc kampani".odmiana($ilosc, array('a','e','i'))." zostało przeniesionych do archiwum"; } if (!$GOOD) $ERROR="Wystąpił błąd przy archiwizacji kampanii"; if ($ERROR) { $info['id']=0; $info['opis']=$ERROR; } else { $info['id']=1; $info['opis']=$GOOD; } $this->usunCache(); return $info; } public function usunBaner($id_ban) { global $db; $id_ban = intval($id_ban); $db->sql_query("SELECT id_kamp FROM reklamy_kampanie WHERE id_ban='$id_ban' LIMIT 1"); if ($db->sql_num_rows()==0) { $db->sql_query("SELECT id_typ, plik FROM reklamy_banery WHERE id_ban='$id_ban' LIMIT 1"); if ($db->sql_num_rows()==1) { $ban = $db->sql_fetch_assoc(); $db->sql_query("SELECT id_ban FROM reklamy_banery WHERE id_ban!='$id_ban' AND plik = BINARY '{$ban['plik']}' LIMIT 1"); if ($db->sql_num_rows()==0) // usun plik { if (!unlink($this->folder_sys.'/dane/pliki/reklama/'.$ban['plik'])) $ERROR="Nie można usuną pliku ({$ban['plik']})"; } if ($ban['id_typ']=='2') delTree($this->folder_sys."/dane/pliki/reklama/{$id_ban}"); if (!$ERROR && !$db->sql_query("DELETE FROM reklamy_banery WHERE id_ban='$id_ban' LIMIT 1")) $ERROR="Wystąpił błąd przy usuwaniu banera ({$id_ban})"; } else $GOOD="Nie znaleziono żadnego banera"; } else $ERROR="Baner jest przypisany do kampanii [ zobacz ]
Nie wolno usuwać banera, jeżeli jest lub był użyty w jakiejś kampanii.
Aby usunąć taki baner należy usuną kampanię."; if ($ERROR) { $info['id']=0; $info['opis']=$ERROR; } else { $info['id']=1; $info['opis']="Baner został pomyślnie usunięty."; } $this->usunCache(); return $info; } public function usunFirme($id_firma) { global $db; $id_firma = intval($id_firma); $db->sql_query("SELECT id_kamp FROM reklamy_kampanie WHERE id_firma='$id_firma'"); if ($db->sql_num_rows()>0) { unset($dane); while ($tmp = $db->sql_fetch_assoc()) $dane[] = $tmp; foreach ($dane as $tmp) { $info = $this->usunKampanie($tmp['id_kamp']); if ($info['id']=='0') { $ERROR=$info['opis']; break; } } } if (!$ERROR) { $db->sql_query("SELECT id_ban FROM reklamy_banery WHERE id_firma='$id_firma'"); if ($db->sql_num_rows()>0) { unset($dane); while ($tmp = $db->sql_fetch_assoc()) $dane[] = $tmp; foreach ($dane as $tmp) { $info = $this->usunBaner($tmp['id_ban']); if ($info['id']=='0') { $ERROR=$info['opis']; break; } } } } if (!$ERROR) { $db->sql_query("DELETE FROM reklamy_firmy WHERE id_firma='$id_firma' LIMIT 1"); $GOOD="Firma, wraz z kampaniami i banerami została usunięta."; } if ($ERROR) { $info['id']=0; $info['opis']=$ERROR; } else { $info['id']=1; $info['opis']=$GOOD; } $this->usunCache(); return $info; } // =========================================================================================================== // =========================================================================================================== // ====================================== STRONY REKLAMOWE ================================================== // =========================================================================================================== // =========================================================================================================== public function formularzStrona($POST, $id, $query='') { global $db; if ($id>0) { $db->sql_query("SELECT * FROM reklamy_strony WHERE id_str='$id' LIMIT 1"); $tmp = $db->sql_fetch_assoc(); $POST['form_nazwa'] = addslashes($tmp['nazwa_str']); $POST['form_plik'] = addslashes($tmp['plik']); $POST['form_zmienne'] = addslashes($tmp['zmienne']); $POST['form_dokladnie'] = addslashes($tmp['dokladnie']); } else if ($POST['form_id']>0) $id=$POST['form_id']; echo "
". "
\n"; if ($id) echo "\n"; echo "\n". "\n". "\n". "\n". "\n". "\n". "
Nazwa strony :
Plik :
Zmienne :
Dokładna wartość zmiennych :
".buttonPowrot("index.php?action=reklamy_miejsce&oper=strony")."
\n". "
\n". "
PLIK - nazwa skryptu php np. index.php

ZMIENNE - zmienne jakie mają znajdować się w adresie np. akcja=maska&id=2
"; } public function zapiszStrona($POST) { global $db; if (trim($POST['form_nazwa'])=='') $ERROR.="Podaj nazwę strony.
"; if (trim($POST['form_plik'])=='') $ERROR.="Podaj plik strony.
"; if (!isset($POST['form_id'])) { if (!$db->sql_query("INSERT INTO reklamy_strony(nazwa_str, plik, zmienne, dokladnie) VALUES('".$db->sql_escape($POST['form_nazwa'])."', '".$db->sql_escape($POST['form_plik'])."', '".$db->sql_escape($POST['form_zmienne'])."', '".($POST['form_dokladnie']?"1":"0")."')")) $ERROR.="Wsytąpił błąd przy dodawaniu strony reklamowej do bazy.
"; } else { if (!$db->sql_query("UPDATE reklamy_strony SET nazwa_str='".$db->sql_escape(stripslashes($POST['form_nazwa']))."', plik='".$db->sql_escape(stripslashes($POST['form_plik']))."', zmienne='".$db->sql_escape(stripslashes($POST['form_zmienne']))."', dokladnie='".($POST['form_dokladnie']?"1":"0")."' WHERE id_str='".intval($POST['form_id'])."' LIMIT 1")) $ERROR.="Wsytąpił błąd przy poprawianiu strony reklamowej.
"; } if ($ERROR) { $info['id']=0; $info['opis']=$ERROR; } else $info['id']=1; return $info; } public function pobierzStrona($WHERE) { global $db; /* WHERE : id_str strona iloscNaStronie sortuj ilosc */ if (isset($WHERE['strona']) && $WHERE['iloscNaStronie']) $limit="LIMIT ".($WHERE['strona']*$WHERE['iloscNaStronie']).", {$WHERE['iloscNaStronie']};"; $where=''; if (!$WHERE['sortuj'] && !$WHERE['ilosc']) $WHERE['sortuj']='ORDER BY s.nazwa_str ASC'; if ($WHERE['id_str']) $where.=" AND s.id_str='{$WHERE['id_str']}' "; $zapytanie = "FROM reklamy_strony s ".($where?"WHERE ".substr($where,4):"")." {$WHERE['sortuj']}"; if (!$WHERE['ilosc']) { $wynik = $db->sql_query("SELECT s.* ". $zapytanie." $limit"); while ($tmp = $db->sql_fetch_assoc()) $dane[] = $tmp; } else { $wynik = $db->sql_query("SELECT count(*) ".$zapytanie); $dane = $db->sql_fetch_array(); $dane = $dane[0]; } return $dane; } function usunStrona($id) { global $db; if ($db->sql_query("DELETE FROM reklamy_strony WHERE id_str='$id' LIMIT 1")) return true; else false; } // =========================================================================================================== // =========================================================================================================== // ========================================== GENERUJ REKLAME ================================================== // =========================================================================================================== // =========================================================================================================== public function generujReklame($skrot_mie, $plik, $zmienne, $max=100, $priorytet=0, $opcje=array()) { // sposob - 1 - zwroc tylko tablice reklamy; 0 - zwraca tylko wygenerowane reklamy // cache - ilosc minut cachu // // global $globalne_zmienne, $db; // $max - ilosc reklam // priorytet - 0; pobieraj wszyskite jeśli od 1 do 10. pobiera tylko okreslone priorytety $tmpOpcje=array('sposob'=>0,'cache'=>0); $opcje=array_merge($tmpOpcje, $opcje); $where=$tresc=''; $czas = date("Y-m-d H:i:00"); $dane = ''; $zapytanie = "SELECT k.id_kamp, b.id_ban, b.id_typ, b.plik_html5, b.plik, b.link, b.roz_x, b.roz_y, b.kod, b.target, s.zmienne, s.dokladnie FROM reklamy_kampanie k, reklamy_banery b, reklamy_kamp_term t, reklamy_kamp_strefy st, reklamy_strony s, reklamy_miejsca m WHERE k.id_ban=b.id_ban AND k.id_kamp=t.id_kamp AND k.id_kamp=st.id_kamp AND st.id_str=s.id_str AND m.id_miejsce=st.id_miejsce AND k.arch='0' AND k.ukryj='0' AND s.plik='".$db->sql_escape($plik)."' AND m.skrot_mie='".$db->sql_escape($skrot_mie)."' AND ('$czas'>=t.data_od AND '$czas'<=t.data_do) AND (k.max_wyswietlen=0 OR k.wyswietlen0?" AND k.priorytet=".intval($priorytet)." ":"")." ORDER BY k.priorytet ASC, RAND()"; unset($dane); // ======================= jeśli jest włączony cache ===================================== if ($opcje['cache']>0) { require_once($this->folder_sys."/inc/klasy/cacheVar.class.php"); $cache = new cacheVar(); $nazwaCache = "ml_modul_reklama-".md5($plik.$skrot_mie.$priorytet); if (!$cache->check($nazwaCache)) { $db->sql_query($zapytanie); // $dane['link']=$zapytan; if ($db->sql_num_rows()>0) while ($tmp = $db->sql_fetch_assoc()) { $dane[] = $tmp; } $cache->set($nazwaCache, $dane, intval($opcje['cache'])); } else $dane = $cache->get($nazwaCache); } else { $db->sql_query($zapytanie); if ($db->sql_num_rows()>0) while ($tmp = $db->sql_fetch_assoc()) { $dane[] = $tmp; } } // ======================= KONIEC - jeśli jest włączony cache ===================================== unset($dane1); if (is_array($dane)) { $tablica = pobierz_query($zmienne); $count_tmp = count($tablica); $licznik = 0; foreach($dane as $tmp) { $tablica1 = pobierz_query($tmp['zmienne']); $bool=true; $count_tmp1 = count($tablica1); if ($count_tmp1>0) foreach ($tablica1 as $key => $value) // ($i=0,reset($tablica1); $i < $count_tmp1; $i++, next($tablica1)) if ($tablica[$key] != $value) { $bool=false; break; } if ($tmp['dokladnie']=='1' && $count_tmp != $count_tmp1) $bool=false; if ($bool && $licznik<$max) { //if ($_GET['luba']=='Tak') { echo "\nzmienne: "; print_r($tablica); echo "\nreklama:"; print_r($tablica1); } $db->sql_query("UPDATE reklamy_kampanie SET wyswietlen=wyswietlen+1 WHERE id_kamp={$tmp['id_kamp']} LIMIT 1"); $tmp['link1'] = $tmp['link']; $tmp['link'] = 'http://'.$globalne_zmienne[0].'/'.$globalne_zmienne[9].'/link.php?id='.$tmp['id_kamp']; $dane1[$licznik] = $tmp; $dane1[$licznik]['kod'] = str_replace("/reklama/","/cache-".mt_rand(1,10000)."/",$this->szablon($tmp)); // usun str_replace reklama cache jesli chcesz aby było normalnie $tresc .= $dane1[$licznik]['kod']; $licznik++; } } } return $opcje['sposob']=='0'?$tresc:$dane1; } public function usunCache() { global $globalne_zmienne; require_once($this->folder_sys."/inc/klasy/cacheVar.class.php"); $cache = new cacheVar(); $cache->delete("ml_modul_reklama*"); } } ?> "Dodawanie wpisów", 1=>"Modyfikacja własnych wpisów", 2=>"Usuwanie własnych wpisów", 3=>"Dodawanie tematów", 4=>"Modyfikacja własnych tematów", 5=>"Usuwanie własnych tematów", 6=>"Usuwanie wszystkich wpisów", 7=>"Usuwanie wszystkich tematów", 8=>"Zarządzanie użytkownikami", 9=>"Pisanie innych komunikatów", 10=>"Modyfikacja wszystkich tematów i wpisów", 11=>"Pisanie wiadomości prywatnych"); public function __construct($db_mysql=null) { //$this->db_mysql = $db_mysql; $this->folder_glowny = preg_replace("'/uzytkownicy\.php'", "", preg_replace("'\\\uzytkownicy\.php'", "",__FILE__)); } // ================================================================================================ // ========================= ZALOGUJ UZYTKOWNIKA ============================================= // ================================================================================================ function zaloguj($login, $haslo, $time=0, $md5=true) { global $db; if (strstr($login, '@')!='') $pole='email'; else $pole='login'; $db->sql_query("SELECT * FROM uzytkownicy WHERE $pole='".$db->sql_escape($login)."' and haslo='".($md5?md5($haslo):$db->sql_escape($haslo))."' AND ukryj!=0 LIMIT 1;"); if ($db->sql_num_rows() > 0) { $DANE_UZYTKOWNIKA = $db->sql_fetch_assoc(); if ($DANE_UZYTKOWNIKA['ukryj']=='2') { $INFO=''; $pass = md5($login.$haslo.time()); $db->sql_query("DELETE FROM sesja WHERE id_usr='{$DANE_UZYTKOWNIKA['id_uzytkownika']}' AND opcje=1;"); $db->sql_query("INSERT INTO sesja(id, data, id_usr, opcje) VALUES('".$db->sql_escape($pass)."', '".date("Y-m-d H:i:s")."', '{$DANE_UZYTKOWNIKA['id_uzytkownika']}', '1');"); if ($time>0) $time = time()+($time*60); setcookie("serwis_ids", $pass, $time, '/'); setcookie("serwis_log", $DANE_UZYTKOWNIKA['data_log'], $time, '/'); $_COOKIE['serwis_log'] = $DANE_UZYTKOWNIKA['data_log']; $_COOKIE['serwis_ids'] = $pass; $this->zalogowany = true; // coockie dla sprawdzenia nic nie daje bo ktos moze sobie zrobić sam cookie $db->sql_query("UPDATE uzytkownicy SET data_log='".date("Y-m-d H:i:s")."' WHERE id_uzytkownika='{$DANE_UZYTKOWNIKA['id_uzytkownika']}' LIMIT 1;"); } else { $INFO='blok'; unset($DANE_UZYTKOWNIKA); } } else $INFO='login'; return $INFO; } // ================================================================================================ // ========================= POBIERZ DANE UZYTKOWNIKA ============================================= // ================================================================================================ function pobierzDane($pass) { global $db; $ids = $db->sql_escape(stripslashes($pass)); $db->sql_query("SELECT u.* FROM sesja s, uzytkownicy u WHERE s.id_usr=u.id_uzytkownika AND SUBSTRING(s.opcje,1,1)='1' AND s.id='$ids' AND ukryj=2 LIMIT 1;"); if ($db->sql_num_rows() > 0) { $DANE_UZYTKOWNIKA = $db->sql_fetch_assoc(); if ($_COOKIE['serwis_ids']!=$pass) { setcookie("serwis_ids", $pass, $time, '/'); setcookie("serwis_log", $DANE_UZYTKOWNIKA['data_log'], $time, '/'); $_COOKIE['serwis_log'] = $DANE_UZYTKOWNIKA['data_log']; $_COOKIE['serwis_ids'] = $pass; } $this->zalogowany = true; // coockie dla sprawdzenia nic nie daje bo ktos moze sobie zrobić sam cookie $db->sql_query("UPDATE sesja SET `data`='".date("Y-m-d H:i:s")."' WHERE id='$ids' LIMIT 1"); } return $DANE_UZYTKOWNIKA; } // ================================================================================================ // ========================= POBIERZ DANE UZYTKOWNIKA wg id ======================================= // ================================================================================================ function pobierzDaneId($id) { global $db; if (is_array($this->dane_usr[$id])) return $this->dane_usr[$id]; $db->sql_query("SELECT * FROM uzytkownicy WHERE id_uzytkownika='".$db->sql_escape($id)."' AND ukryj!=0 LIMIT 1;"); if ($db->sql_num_rows()==1) { $tmp = $db->sql_fetch_assoc(); $this->dane_usr[$tmp['id_uzytkownika']] = $tmp; return $tmp; } } // ================================================================================================ // ================================= Aktualizuj sesje ============================================= // ================================================================================================ function aktualizujSesje($pass) { global $db; $db->sql_query("UPDATE sesja SET data='".date("Y-m-d H:i:s")."' WHERE id='$pass' LIMIT 1"); } function wyloguj() { global $db; $db->sql_query("DELETE FROM sesja WHERE id='{$_COOKIE['serwis_ids']}' LIMIT 1"); setcookie("serwis_ids","",time()-3600,'/'); setcookie("serwis_log","",time()-3600,'/'); unset($_COOKIE["serwis_ids"]); unset($_COOKIE["serwis_log"]); $this->zalogowany = false; } // ================================================================================================ // ========================= USTAW GLOBLANE ZMIENNE ============================================= // ================================================================================================ // dla formularza do rejestracji poprawiania ( i dalej) function setZmienne($g) { $this->globalne_zmienne=$g; } // ================================================================================================ // ========================= USTAW I POBIERZ DANE UZYTKOWNIKA ===================================== // ================================================================================================ function setIdUsr($g) { global $db; $this->id_usr = $g; $db->sql_query("SELECT * FROM uzytkownicy WHERE id_uzytkownika='".$db->sql_escape($g)."' LIMIT 1"); $tmp = $db->sql_fetch_assoc(); $tmp['kom1'] = explode(":",$tmp['nr1']); $tmp['kom1n']= $tmp['kom1'][0]; $tmp['kom1'] = $tmp['kom1'][1]; $tmp['kom2'] = explode(":",$tmp['nr2']); $tmp['kom2n']= $tmp['kom2'][0]; $tmp['kom2'] = $tmp['kom2'][1]; $tmp['kom3'] = explode(":",$tmp['nr3']); $tmp['kom3n']= $tmp['kom3'][0]; $tmp['kom3'] = $tmp['kom3'][1]; $this->DANE_UZYTKOWNIKA = $tmp; } // ================================================================================================ // ================================ OPCJE DO FORMULARZA =========================================== // ================================================================================================ // $opcje['form_opcje'][0] = 1 - admin edycja wszystko // 2 - Nowy uzytkownik // 0 - edycja // 1 = query - stale zmienne do adresu // function setOpcje($nr, $opcje) { $this->opcje[$nr] = $opcje; } // ================================================================================================ // ========================= FORMULARZ DO REJESTRACJI I POPRAWIANIA UZYTKOWNIKOW ================== // ================================================================================================ function rejestracjaFormularz($varable='') { global $db; if ($this->id_usr>0) $nowy=false; else $nowy=true; /* return 1 - blak uzytkownika lub jest zablokowany lub jeszcze nie zarejestronawny */ if (!$nowy && $this->id_usr > 0) { $db->sql_query("SELECT * FROM uzytkownicy WHERE ".($this->opcje[0]=='1'?"":"ukryj=2 AND")." id_uzytkownika='{$this->id_usr}' LIMIT 1"); if ($db->sql_num_rows()==0) return 1; $dane = $db->sql_fetch_assoc(); $varable['login'] = addslashes(dodaj_b_z($dane['login'])); $varable['email'] = addslashes(dodaj_b_z($dane['email'])); $varable['nazwisko'] = addslashes(dodaj_b_z($dane['nazwisko'])); $varable['imie'] = addslashes(dodaj_b_z($dane['imie'])); $varable['firma'] = addslashes(dodaj_b_z($dane['firma'])); $varable['nip'] = addslashes(dodaj_b_z($dane['nip'])); $varable['miasto'] = addslashes(dodaj_b_z($dane['miasto'])); $varable['kod_p'] = addslashes(dodaj_b_z($dane['kod_p'])); $varable['adres'] = addslashes(dodaj_b_z($dane['adres'])); $varable['data_ur'] = $dane['data_ur'][0]!='0'?date1("d-m-Y",$dane['data_ur'],1):''; $varable['data_im'] = $dane['data_im'][0]!='0'?date1("d-m-Y",$dane['data_im'],1):''; $varable['plec'] = addslashes(dodaj_b_z($dane['plec'])); $varable['zawod'] = addslashes(dodaj_b_z($dane['zawod'])); $varable['zainteresowania'] = addslashes(dodaj_b_z($dane['zainteresowania'])); $varable['strona'] = addslashes(dodaj_b_z($dane['strona'])); $varable['zdjecie'] = addslashes(dodaj_b_z($dane['zdjecie'])); $varable['telefon'] = addslashes(dodaj_b_z($dane['telefon'])); $varable['podpis'] = przemiana1_(przemiana_rt(stripslashes($dane['podpis']))); $varable['kom1'] = explode(":",$dane['nr1']); $varable['kom1n']= $varable['kom1'][0]; $varable['kom1'] = addslashes(dodaj_b_z($varable['kom1'][1])); $varable['kom2'] = explode(":",$dane['nr2']); $varable['kom2n']= $varable['kom2'][0]; $varable['kom2'] = addslashes(dodaj_b_z($varable['kom2'][1])); $varable['kom3'] = explode(":",$dane['nr3']); $varable['kom3n']= $varable['kom3'][0]; $varable['kom3'] = addslashes(dodaj_b_z($varable['kom3'][1])); $varable['o_email'] = (substr($dane['opcje'],1,1)==1?"Tak":"Nie"); $varable['o_podpis'] = (substr($dane['opcje'],2,1)==1?"Tak":"Nie"); $varable['o_code'] = (substr($dane['opcje'],3,1)==1?"Tak":"Nie"); $varable['o_usmiech'] = (substr($dane['opcje'],4,1)==1?"Tak":"Nie"); $varable['o_pokaz'] = (substr($dane['opcje'],5,1)==1?"Tak":"Nie"); $varable['o_adres'] = (substr($dane['opcje'],6,1)==1?"Tak":"Nie"); $varable['o_wiad'] = (substr($dane['opcje'],9,1)==1?"Tak":"Nie"); } for ($i=0,$option1=""; isset($this->komunikatory_db[$i]); $i++) $option1.=""; for ($i=0,$option2=""; isset($this->komunikatory_db[$i]); $i++) $option2.=""; for ($i=0,$option3=""; isset($this->komunikatory_db[$i]); $i++) $option3.=""; echo "
\n" ."
\n" //onsubmit=\"return forumAntyspam1(this)\" \n" ."\n"; echo "\n" ."\n"; echo "\n" ."\n"; echo "\n" ."\n"; echo "
"; if (!$nowy) echo "Dane użytkownika: {$dane['login']}"; else echo "Rejestracja nowego użytkownika"; echo "
Dane podstawowe
"; echo " "; if ($this->opcje[0]=='0') { echo " \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n"; } elseif ($this->opcje[0]=='1' || $this->opcje[0]=='2') { echo " \n" ." \n" ." \n" ." \n"; } echo "
e-mail (*):{$varable['email']}
login (*):{$varable['login']}
stare hasło (*):
nowe hasło (*):
powtórz nowe hasło (*):
e-mail (*):
login (*):
hasło (*):
powtórz hasło (*):
\n"; echo "
Informacje rozszerzone
"; echo " "; if ($this->globalne_zmienne[71]=='Tak') echo " \n"; if ($this->globalne_zmienne[72]=='Tak') echo " \n"; if ($this->globalne_zmienne[73]=='Tak') echo " \n"; if ($this->globalne_zmienne[74]=='Tak') echo " \n"; if ($this->globalne_zmienne[75]=='Tak') echo " \n"; if ($this->globalne_zmienne[76]=='Tak') echo " \n"; if ($this->globalne_zmienne[77]=='Tak') echo " \n"; if ($this->globalne_zmienne[78]=='Tak') echo " \n"; if ($this->globalne_zmienne[79]=='Tak') echo " \n"; if ($this->globalne_zmienne[90]=='Tak') echo " \n"; if ($this->globalne_zmienne[80]=='Tak') echo " \n"; if ($this->globalne_zmienne[81]=='Tak') echo " \n"; if ($this->globalne_zmienne[82]=='Tak') echo " \n"; if ($this->globalne_zmienne[83]=='Tak') echo " \n"; if ($this->globalne_zmienne[84]=='Tak') echo " \n" ." \n" ." \n"; if ($this->globalne_zmienne[85]=='Tak') { echo " \n"; } if ($this->globalne_zmienne[86]=='Tak') echo " \n"; echo "
nazwisko :
imię :
nazwa firmy :
NIP :
miasto:
kod pocztowy :
adres :
telefon :
data urodzenia : globalne_zmienne[0]}/{$this->globalne_zmienne[9]}/inc/kalendarz.php?area=data_ur&pusty=yes&form_name=forum_rejestracja', '', 'HEIGHT=186,resizable=no,scrollbars=no,status=no,WIDTH=250');return false;\">
data imienin : globalne_zmienne[0]}/{$this->globalne_zmienne[9]}/inc/kalendarz.php?area=data_im&pusty=yes&form_name=forum_rejestracja', '', 'HEIGHT=186,resizable=no,scrollbars=no,status=no,WIDTH=250');return false;\">
płeć :  
zawód :
zainteresowania :
WWW :
Komunikator 1 :
Komunikator 2 :
Komunikator 3 :
Emblemat :
(max.rozmiar :{$this->globalne_zmienne[6]}x{$this->globalne_zmienne[7]})"; if ($varable['zdjecie']) echo "
"; echo "
".($varable['zdjecie']?"
Jeśli chcesz zmienić emplemat wystarczy że podasz nowe zdjecie.
":"")."
Podpis :
(max 255 znaków)
\n"; if (!$nowy) echo ""; echo "
Preferencje
"; echo " "; if ($this->globalne_zmienne[35]==3) echo " \n"; echo " \n"; if ($this->globalne_zmienne[77]=='Tak') echo " \n"; if ($this->globalne_zmienne[86]=='Tak') echo " \n"; require_once($this->folder_glowny."/../../secretcode_part2.php"); echo " \n" ." \n" ." \n" ." \n"; echo " \n" ."
Tryb wyświetlania wpisów :  
Ukryj email :  
Ukryj adres :  
Zawsze dodawaj podpis :  
Zawsze włączone BCode :  
Zawsze włączone uśmieszki :  
Zgoda na otrzymywanie wiadom. :  
Kod potwierdzający :".GenSecretText()."
  
\n" ."
\n"; echo ""; } // ================================================================================================ // ==================================== POKAZ DANE UZYTKOWNIKOW =================================== // ================================================================================================ function pokazUzytkownika() { $varable['o_email'] = (substr($this->DANE_UZYTKOWNIKA['opcje'],1,1)==1?"Tak":"Nie"); $varable['o_podpis'] = (substr($this->DANE_UZYTKOWNIKA['opcje'],2,1)==1?"Tak":"Nie"); $varable['o_code'] = (substr($this->DANE_UZYTKOWNIKA['opcje'],3,1)==1?"Tak":"Nie"); $varable['o_usmiech'] = (substr($this->DANE_UZYTKOWNIKA['opcje'],4,1)==1?"Tak":"Nie"); $varable['o_pokaz'] = (substr($this->DANE_UZYTKOWNIKA['opcje'],5,1)==1?"Tak":"Nie"); $varable['o_adres'] = (substr($this->DANE_UZYTKOWNIKA['opcje'],6,1)==1?"Tak":"Nie"); $varable['o_wiad'] = (substr($this->DANE_UZYTKOWNIKA['opcje'],9,1)==1?"Tak":"Nie"); echo "
\n" ."\n"; echo "\n" ."\n"; echo "\n" ."\n"; echo "\n" ."\n"; echo "
"; echo "Dane użytkownika: {$this->DANE_UZYTKOWNIKA['login']}"; echo "
Dane podstawowe
"; echo " "; if ($this->DANE_UZYTKOWNIKA['ukryj']=='0' && $this->opcje[0]=='1') echo " \n"; echo " \n" ." \n"; echo "
kod aktywacji:{$this->DANE_UZYTKOWNIKA['dostep']}
e-mail (*):{$this->DANE_UZYTKOWNIKA['email']}
login (*):{$this->DANE_UZYTKOWNIKA['login']}
\n"; echo "
Informacje rozszerzone
"; echo " "; if ($this->globalne_zmienne[71]=='Tak') echo " \n"; if ($this->globalne_zmienne[72]=='Tak') echo " \n"; if ($this->globalne_zmienne[73]=='Tak') echo " \n"; if ($this->globalne_zmienne[74]=='Tak') echo " \n"; if ($this->globalne_zmienne[75]=='Tak') echo " \n"; if ($this->globalne_zmienne[76]=='Tak') echo " \n"; if ($this->globalne_zmienne[77]=='Tak') echo " \n"; if ($this->globalne_zmienne[78]=='Tak') echo " \n"; if ($this->globalne_zmienne[79]=='Tak') echo " \n"; if ($this->globalne_zmienne[90]=='Tak') echo " \n"; if ($this->globalne_zmienne[80]=='Tak') echo " \n"; if ($this->globalne_zmienne[81]=='Tak') echo " \n"; if ($this->globalne_zmienne[82]=='Tak') echo " \n"; if ($this->globalne_zmienne[83]=='Tak') echo " \n"; if ($this->globalne_zmienne[84]=='Tak') echo " \n" ." \n" ." \n"; if ($this->globalne_zmienne[85]=='Tak') { echo " \n"; } if ($this->globalne_zmienne[86]=='Tak') echo " \n"; echo "
nazwisko :{$this->DANE_UZYTKOWNIKA['nazwisko']}
imię :{$this->DANE_UZYTKOWNIKA['imie']}
nazwa firmy :{$this->DANE_UZYTKOWNIKA['firma']}
NIP :{$this->DANE_UZYTKOWNIKA['nip']}
miasto:{$this->DANE_UZYTKOWNIKA['miasto']}
kod pocztowy :{$this->DANE_UZYTKOWNIKA['$kod_p']}
adres :{$this->DANE_UZYTKOWNIKA['adres']}
telefon :{$this->DANE_UZYTKOWNIKA['telefon']}
data urodzenia :".date1("d-m-Y",$this->DANE_UZYTKOWNIKA['data_ur'],1)."
data imienin :".date1("d-m-Y",$this->DANE_UZYTKOWNIKA['data_im'],1)."
płeć :".($dane['plec']=="K"?"Kobieta":"Mężczyzna")."
zawód :{$this->DANE_UZYTKOWNIKA['zawod']}
zainteresowania :{$this->DANE_UZYTKOWNIKA['zainteresowania']}
WWW :{$this->DANE_UZYTKOWNIKA['strona']}
Komunikator 1 :".($this->DANE_UZYTKOWNIKA['kom1']?"{$this->DANE_UZYTKOWNIKA['kom1n']} : {$this->DANE_UZYTKOWNIKA['kom1']}":"")."
Komunikator 2 :".($this->DANE_UZYTKOWNIKA['kom2']?"{$this->DANE_UZYTKOWNIKA['kom2n']} : {$this->DANE_UZYTKOWNIKA['kom2']}":"")."
Komunikator 3 :".($this->DANE_UZYTKOWNIKA['kom3']?"{$this->DANE_UZYTKOWNIKA['kom3n']} : {$this->DANE_UZYTKOWNIKA['kom3']}":"")."
Emblemat :"; echo ($dane['zdjecie']?"":"")."
Podpis :{$this->DANE_UZYTKOWNIKA['podpis']}
\n"; echo "
Preferencje
"; echo " "; if ($this->globalne_zmienne[35]==3) echo " \n"; echo " \n"; if ($this->globalne_zmienne[77]=='Tak') echo " \n"; if ($this->globalne_zmienne[86]=='Tak') echo " \n"; echo " \n" ." \n" ." \n" ."
Tryb wyświetlania wpisów :".($varable['o_pokaz']=="Tak"?"Tak":"Nie")."
Ukryj email :
Ukryj adres :".($varable['o_adres']=="Tak"?"Tak":"Nie")."
Zawsze dodawaj podpis :".($varable['o_podpis']=="Tak"?"Tak":"Nie")."
Zawsze włączone BCode :".($varable['o_code']=="Tak"?"Tak":"Nie")."
Zawsze włączone uśmieszki :".($varable['o_usmiech']=="Tak"?"Tak":"Nie")."
Zgoda na otrzymywanie wiadom. :".($varable['o_wiad']=="Tak"?"Tak":"Nie")."
\n" ."
\n"; } // ================================================================================================ // ========================= REJESTRACJA I POPRAWA - DALEJ ======================================== // ================================================================================================ function rejestracjaZapisz($varable, $files, $trescAktywacja='', $trescTemat='') { global $db, $header_mail; require($this->folder_glowny."/../../secretcode_part2.php"); /* ERROR 1 = uzytkownik zarejestrowany lub poprawiony 2 = Wystapiły błedy ktore trzeba poprawic w formularzu. 3 = Błedy przy wysłaniu emaila 4 = blad przy dodawania lub poprawioaniu */ unset($ERROR); if (isset($varable['login'])) { $varable['login'] = trim($varable['login']); if (! preg_match("/^[a-zA-Z0-9_]{3,16}$/",$varable['login'])) $ERROR.="Nieprawidłowy format nazwy użytkownika. Ilość znaków od 3 do 16. Dostępne znaki a-z, A-Z, 0-9, _
"; } if (empty($varable['id_uzytkownika']) || $this->opcje[0]=='1') if (trim($varable['email'])!="") { if (! preg_match("/^.+@.+\..+$/",$varable['email'])) $ERROR.="Nieprawidłowy format e-mail'a !
"; } else $ERROR.="Proszę uzupełnić pole e-mail.
"; if (stripos($varable['login'],"administrator")!==false || stripos($varable['login'], "admin")!==false || stripos($varable['login'], "gosc")!==false) $ERROR.="Niedozwolony login.
"; if (($_SESSION['czasTrwaniaNaStronie'] - $_SESSION['czasTrwaniaNaStroniePop'])<10 || ($_POST['name']!='13' || $_POST['surname']!='') || !CheckSecretCode($_POST['SecretCode'])) $ERROR.="Nieautoryzowane wejście.
\n"; if (trim($varable['strona'])!="" && stripos($varable['strona'], "http://")===false) $varable['strona'] = "http://".$varable['strona']; // spr login if (empty($this->id_usr)) { if (trim($varable['login'])!="") { $db->sql_query("SELECT * FROM uzytkownicy WHERE LOWER(login)='".strtolower($varable['login'])."';"); if ($db->sql_num_rows() > 0) $ERROR.="Login jest już w użyciu, spróbuj innego.
"; } else $ERROR.="Proszę uzupełnić pole login.
"; if (trim($varable['email'])!="") { $db->sql_query("SELECT * FROM uzytkownicy WHERE LOWER(email)='".strtolower($db->sql_escape($varable['email']))."';"); if ($db->sql_num_rows() > 0) $ERROR.="Email jest już w użyciu.
"; } } // ========= if (empty($varable['id_uzytkownika'])) { if ($varable['haslo']!=$varable['haslo1'] || $varable['haslo']=='') $ERROR.="Hasła, które podałeś są różne lub puste.
"; } elseif (!empty($varable['haslos'])) // sprawdza poprawnosc hasel przy poprawioaniu danych uzytownika { $db->sql_query("SELECT zdjecie FROM uzytkownicy WHERE id_uzytkownika='{$this->id_usr}' and haslo='".md5($varable['haslos'])."' AND ukryj=2 LIMIT 1;"); if ($db->sql_num_rows() > 0) { if ($varable['haslo']!=$varable['haslo1'] || $varable['haslo']=='') $ERROR.="Nowe hasło jest puste lub różne od powtórzonego hasła.
"; $dane = $db->sql_fetch_assoc(); } else $ERROR.='Stare hasło nie pasuje.
'; } if ($varable['id_uzytkownika']==$this->id_usr && $varable['usun_zdjecie'] && $dane['zdjecie']!='') @unlink("$this->folder_glowny/../../dane/pliki/Emblematy/{$dane['zdjecie']}"); // ================ Obróbka zdjecia ========================================================== switch ($files['zdjecie']['error']) { case 1: $ERROR.="Emblemat - Przekroczony limit serwera.
"; break; case 2: $ERROR.="Emblemat - Plik jest za duży.
"; break; case 3: $ERROR.="Emblemat - Plik przesłany częściowo.
"; break; } if (!$ERROR && !empty($files['zdjecie']['tmp_name'])) if ($plik = kopiuj_rnd($files['zdjecie']['tmp_name'], "$this->folder_glowny/../../dane/pliki/Emblematy/{$files['zdjecie']['name']}", 8)) { switch (strtolower($plik['type'])) { case "jpg" : $im = @imagecreatefromjpeg ("$this->folder_glowny/../../dane/pliki/Emblematy/".$plik['full_name']); break; case "png" : $im = @imagecreatefrompng("$this->folder_glowny/../../dane/pliki/Emblematy/".$plik['full_name']); break; case "gif" : $im = @imagecreatefromgif("$this->folder_glowny/../../dane/pliki/Emblematy/".$plik['full_name']); break; default : unlink("$this->folder_glowny/../../dane/pliki/Emblematy/".$plik['full_name']); $ERROR.="Emblemat - Format pliku jest nieprawidłowy.
\n"; } unset($width); unset($height); if (imagesx($im) > $this->globalne_zmienne[6]) { $width = $this->globalne_zmienne[6]; $height = (imagesy($im) * $this->globalne_zmienne[6]) / imagesx($im); } if ((isset($height) && $height > $this->globalne_zmienne[7]) || (!isset($height) && imagesy($im) > $this->globalne_zmienne[7]) ) { $height = $this->globalne_zmienne[7]; $width = (imagesx($im) * $this->globalne_zmienne[7]) / imagesy($im); } if (isset($width) && isset($height)) { $nowy_im = imagecreatetruecolor($width,$height); imagecopyresampled($nowy_im,$im,0,0,0,0,$width,$height,imagesx($im),imagesy($im)); unlink("$this->folder_glowny/../../dane/pliki/Emblematy/".$plik['full_name']); imagejpeg($nowy_im,"$this->folder_glowny/../../dane/pliki/Emblematy/".$plik['full_name'],$this->globalne_zmienne[24]); } $varable['zdjecie'] = $plik['full_name']; } else $ERROR.="Emblemat - Wystąpił błąd przy kopiowaniu."; if (!empty($ERROR)) { echo "
Wystąpiły problemy przy rejestracji:
$ERROR
\n"; return 2; } else { if (empty($varable['data_ur'])) $varable['data_ur']="0000-00-00"; else { $varable['data_ur'] = explode("-", $varable['data_ur']); $varable['data_ur'] = "{$varable['data_ur'][2]}-{$varable['data_ur'][1]}-{$varable['data_ur'][0]}"; } if (empty($varable['data_im'])) $varable['data_im']="0000-00-00"; else { $varable['data_im'] = explode("-", $varable['data_im']); $varable['data_im'] = "{$varable['data_im'][2]}-{$varable['data_im'][1]}-{$varable['data_im'][0]}"; } if (empty($varable['plec'])) $varable['plec']="N"; $nr1=$nr2=$nr3=""; if (trim($varable['kom1n'])!="" && trim($varable['kom1'])!="") $nr1 = "{$varable['kom1n']}:{$varable['kom1']}"; if (trim($varable['kom2n'])!="" && trim($varable['kom2'])!="") $nr2 = "{$varable['kom2n']}:{$varable['kom2']}"; if (trim($varable['kom3n'])!="" && trim($varable['kom3'])!="") $nr3 = "{$varable['kom3n']}:{$varable['kom3']}"; $opcje=($varable['o_email']=="Tak"?"1":"0").($varable['o_podpis']=="Tak"?"1":"0").($varable['o_code']=="Tak"?"1":"0").($varable['o_usmiech']=="Tak"?"1":"0").($varable['o_pokaz']=="Tak"?"1":"0").($varable['o_adres']=="Tak"?"1":"0"); //nie dopisuj bo po tym sa jeszcze 2 opcje $opcje1=($varable['o_wiad']=='Tak'?"1":"0"); if (empty($varable['id_uzytkownika'])) if ($this->globalne_zmienne[27]!='Tak' || $this->opcje[0]=='1') // Autoryzacja { $ukryj='2'; $dostep = $this->globalne_zmienne[25]; } else { $ukryj='0'; for ($i=0,$dostep=$varable['login']; $i < 5; $i++) $dostep.=chr(rand(65,90)); $dostep = md5($dostep); } if (empty($varable['id_uzytkownika'])) // DODAWANIE NOWEGO UZYTKOWNIKA { if ($db->sql_query("INSERT INTO uzytkownicy(login, nazwisko, imie, firma, nip, plec, haslo, zdjecie, miasto, kod_p, adres, telefon, email, strona, nr1, nr2, nr3, zawod, zainteresowania, data, data_ur, data_im, dostep, opcje, podpis, ukryj) VALUES('".$db->sql_escape(paragraf_z(usun_b_z(strip_tags(stripslashes($varable['login'])))))."', '".$db->sql_escape(paragraf_z(usun_b_z(strip_tags(stripslashes($varable['nazwisko'])))))."', '".$db->sql_escape(paragraf_z(usun_b_z(strip_tags(stripslashes($varable['imie'])))))."', '".$db->sql_escape(paragraf_z(usun_b_z(strip_tags(stripslashes($varable['firma'])))))."', '".$db->sql_escape(paragraf_z(usun_b_z(strip_tags(stripslashes($varable['nip'])))))."', '".$db->sql_escape(paragraf_z(usun_b_z(strip_tags(stripslashes($varable['plec'])))))."', '".md5(stripslashes($varable['haslo']))."', '".$db->sql_escape($plik['full_name'])."', '".$db->sql_escape(paragraf_z(usun_b_z(strip_tags(stripslashes($varable['miasto'])))))."', '".$db->sql_escape(paragraf_z(usun_b_z(strip_tags(stripslashes($varable['kod_p'])))))."', '".$db->sql_escape(paragraf_z(usun_b_z(strip_tags(stripslashes($varable['adres'])))))."', '".$db->sql_escape(paragraf_z(usun_b_z(strip_tags(stripslashes($varable['telefon'])))))."', '".$db->sql_escape(paragraf_z(usun_b_z(strip_tags(stripslashes($varable['email'])))))."', '".$db->sql_escape(paragraf_z(usun_b_z(strip_tags(stripslashes($varable['strona'])))))."', '".$db->sql_escape(paragraf_z(usun_b_z(strip_tags(stripslashes($nr1)))))."', '".$db->sql_escape(paragraf_z(usun_b_z(strip_tags(stripslashes($nr2)))))."', '".$db->sql_escape(paragraf_z(usun_b_z(strip_tags(stripslashes($nr3)))))."', '".$db->sql_escape(paragraf_z(usun_b_z(strip_tags(stripslashes($varable['zawod'])))))."', '".$db->sql_escape(paragraf_z(usun_b_z(strip_tags(stripslashes($varable['zainteresowania'])))))."', now(), '{$varable['data_ur']}', '{$varable['data_im']}', '$dostep', '0{$opcje}10{$opcje1}', '".$db->sql_escape(dlugosc_slowa(wulgaryzmy(przemiana1(przemiana_tr(usun_b_z(strip_tags(stripslashes($varable['podpis']))),$this->globalne_zmienne[137]=='Tak'?true:false)),30)))."', '$ukryj');")) { // wyslij email jesli jest autoryzacja if ($this->globalne_zmienne[27]!='Tak' || $this->opcje[0]=='1') return 1; else { $file = file("$this->folder_glowny/../../dane/usr_akty.php"); for ($i=3,$tresc=''; $file[$i]; $i++) $tresc.=$file[$i]; if ($trescAktywacja!='') $tresc=$trescAktywacja; if (substr($file[1],0,3)!='Tak') { $header="From: {$globalne_zmienne[94]}\n"; $tresc = usun_b_z($tresc, "\n"); } else { $header = $header_mail."From: {$this->globalne_zmienne[94]}"; $tresc = usun_b_z($tresc); } $file[2] = preg_replace(array("/\r/", "/\n/"), array("",""), $file[2]); $tresc = str_replace("{link-zmienna}", "&ids={$dostep}", $tresc); if (@mail($varable['email'], "=?is"."o-88"."59-2?B?".base64_encode($trescTemat==''?$file[2]:$trescTemat)."?=", $tresc, $header)) { // Gdy wszystko poszlo ok return 1; } else // Gdy cos pujdzie nie tak z wyslanie maila do nowego uzytkownika { $db->sql_query("DELETE FROM uzytkownicy WHERE dostep='$dostep' LIMIT 1;"); mail_admina("wysyłanie emaila do nowego użytkownika - błąd"); return 3; } } } else return 4; } else // DOKONYWANIE ZMIAN PRZY POPRAWIANIU DANYCH UZYTKOWNIKA { unset($zdjecie); if (!$varable['usun_zdjecie'] && empty($plik['full_name'])) $zdjecie=$this->DANE_UZYTKOWNIKA['zdjecie']; elseif ($varable['usun_zdjecie'] && empty($plik['full_name'])) $zdjecie=""; elseif ($plik['full_name']!='') $zdjecie = $plik['full_name']; if (!empty($varable['haslo'])) $haslo_l="haslo='".md5(stripslashes($varable['haslo']))."', "; else $haslo_l=""; if ($this->opcje[0]=='1') $setDodatkowo=" email='".$db->sql_escape(paragraf_z(usun_b_z(strip_tags(stripslashes($varable['email'])))))."', login='".$db->sql_escape(paragraf_z(usun_b_z(strip_tags(stripslashes($varable['login'])))))."',"; if ($db->sql_query("UPDATE uzytkownicy SET $setDodatkowo nazwisko='".$db->sql_escape(paragraf_z(usun_b_z(strip_tags(stripslashes($varable['nazwisko'])))))."', imie='".$db->sql_escape(paragraf_z(usun_b_z(strip_tags(stripslashes($varable['imie'])))))."', firma='".$db->sql_escape(paragraf_z(usun_b_z(strip_tags(stripslashes($varable['firma'])))))."', nip='".$db->sql_escape(paragraf_z(usun_b_z(strip_tags(stripslashes($varable['nip'])))))."', plec='".$db->sql_escape(paragraf_z(usun_b_z(strip_tags(stripslashes($varable['plec'])))))."', $haslo_l zdjecie='{$zdjecie}', miasto='".$db->sql_escape(paragraf_z(usun_b_z(strip_tags(stripslashes($varable['miasto'])))))."', kod_p='".$db->sql_escape(paragraf_z(usun_b_z(strip_tags(stripslashes($varable['kod_p'])))))."', adres='".$db->sql_escape(paragraf_z(usun_b_z(strip_tags(stripslashes($varable['adres'])))))."', telefon='".$db->sql_escape(paragraf_z(usun_b_z(strip_tags(stripslashes($varable['telefon'])))))."', strona='".$db->sql_escape(paragraf_z(usun_b_z(strip_tags(stripslashes($varable['strona'])))))."', nr1='".$db->sql_escape(paragraf_z(usun_b_z(strip_tags(stripslashes($nr1)))))."', nr2='".$db->sql_escape(paragraf_z(usun_b_z(strip_tags(stripslashes($nr2)))))."', nr3='".$db->sql_escape(paragraf_z(usun_b_z(strip_tags(stripslashes($nr3)))))."', zawod='".$db->sql_escape(paragraf_z(usun_b_z(strip_tags(stripslashes($varable['zawod'])))))."', zainteresowania='".$db->sql_escape(paragraf_z(usun_b_z(strip_tags(stripslashes($varable['zainteresowania'])))))."', data_ur='".$db->sql_escape(paragraf_z(usun_b_z(strip_tags(stripslashes($varable['data_ur'])))))."', data_im='".$db->sql_escape(paragraf_z(usun_b_z(strip_tags(stripslashes($varable['data_im'])))))."', opcje=CONCAT(SUBSTRING(opcje,1,1),'$opcje',SUBSTRING(opcje,8,2),'$opcje1'), podpis='".$db->sql_escape(dlugosc_slowa(wulgaryzmy(przemiana1(przemiana_tr(paragraf_z(usun_b_z(strip_tags(stripslashes($varable['podpis'])))),$this->globalne_zmienne[137]=='Tak'?true:false)),30)))."' WHERE id_uzytkownika='{$this->id_usr}' LIMIT 1;")) { if (!empty($varable['haslos'])) { setcookie("serwis_haslo", md5($varable['haslo']),null,'/'); $_COOKIE['serwis_haslo'] = md5($varable['haslo']); } if (($varable['usun_zdjecie'] || !empty($plik['full_name'])) && $this->DANE_UZYTKOWNIKA['zdjecie']!='') unlink("$this->folder_glowny/../../dane/pliki/Emblematy/{$this->DANE_UZYTKOWNIKA['zdjecie']}"); } else return 4; } return 1; } } // ================================================================================================ // ========================= AKTYWACJA ZAREJESTROWANEGO UZYTKOWNIKA ============================== // ================================================================================================ function rejestracjaAktywacja($ids, $pokazText=true) { global $db, $DANE_PHP_SELF; /* return 1 - OK 2 - BLAD */ $db->sql_query("SELECT id_uzytkownika, login FROM uzytkownicy WHERE dostep='".$db->sql_escape(stripslashes($ids))."' LIMIT 1;"); if ($db->sql_num_rows() == 1) { $tmp = $db->sql_fetch_assoc(); $db->sql_query("UPDATE uzytkownicy SET dostep='{$this->globalne_zmienne[25]}', ukryj=2 WHERE id_uzytkownika='{$tmp['id_uzytkownika']}' LIMIT 1"); if ($pokazText) uzytkownicyRamka("Rejestracja nowego użytkownika","Rejestracja powiodła się", "Konto zostało pomyślnie aktywowane, aby się zalogować proszę kliknąć tutaj.", "green"); mail_admina("Konto aktywowane przez {$tmp['login']}","KOD: {$_GET['ids']}
IP:".getenv("REMOTE_ADDR")."
IP_2:{$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']}
link:{$_SERVER["HTTP_HOST"]}/{$_SERVER["PHP_SELF"]}{$_SERVER["REQUEST_URI"]}"); $ERROR=1; } else { if ($pokazText) uzytkownicyRamka("Rejestracja nowego użytkownika","Rejestracja nieprawidłowa się", "Brak konta do aktywacji lub konto zostało już aktywowane.
Spróbuj się zalogować, jeśli to nie pomoże skontaktuj się administratorem strony.", "red"); //mail_admina("ktoś chce aktywować konto którego nie ma - błąd","KOD: {$_GET['ids']}
IP:".getenv("REMOTE_ADDR")."
IP_2:{$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']}"); $ERROR=2; } return $ERROR; } // ================================================================================================ // ========================= GENERUJ I WYSLIJ POWIADOMIENIE O NOWYM HASLE ========================= // ================================================================================================ function generujHaslo($email, $trescEmail='', $trescTemat='', $pokazText=true) { global $db, $header_mail; $ERROR=1; $db->sql_query("SELECT id_uzytkownika, login, email, imie, nazwisko FROM uzytkownicy WHERE email='".$db->sql_escape(stripslashes($email))."' LIMIT 1;"); if ($db->sql_num_rows()>0) { $tmp = $db->sql_fetch_assoc(); for ($i=0,$dostep=""; $i < 8; $i++) { $rnd = rand(1,3); $dostep.=chr( $rnd==1?rand(65,90):($rnd==2?rand(97,122):rand(48,57)) ); } if ($db->sql_query("UPDATE uzytkownicy SET haslo='".md5($dostep)."' WHERE id_uzytkownika='{$tmp['id_uzytkownika']}' LIMIT 1")) { $file = file("$this->folder_glowny/../../dane/usr_zaphas.php"); if ($trescEmail=='') { for ($i=3,$tresc=''; $file[$i]; $i++) $tresc.=$file[$i]; } else $tresc=$trescEmail; if (substr($file[1],0,3)!='Tak') { $header="From: {$globalne_zmienne[94]}\n"; $tresc = usun_b_z($tresc,"\n"); } else { $tresc = usun_b_z($tresc); $header = $header_mail."From: {$this->globalne_zmienne[94]}"; } $file[2] = preg_replace(array("/\r/", "/\n/"), array("",""), $file[2]); $tresc = preg_replace(array("'\{login\}'","'\{imie\}'","'\{nazwisko\}'","'\{noweHaslo\}'"), array($tmp['login'],$tmp['imie'],$tmp['nazwisko'],$dostep), $tresc); if (mail($tmp['email'], "=?is"."o-88"."59-2?B?".base64_encode($trescTemat==''?$file[2]:$trescTemat)."?=", $tresc, $header)) if ($pokazText) uzytkownicyRamka("Genereowanie nowego hasła","Nowe hasło zostało pomyślnie wygenerowane i wysłane","",""); else { if ($pokazText) uzytkownicyRamka("Genereowanie nowego hasła","Wystąpił błąd przy wysyłaniu hasła.","Administrator został już powiadomiony","red"); mail_admina("błąd przy wysyłaniu hasła do użytkownika. {$tmp['email']}","bład"); } } else { mail_admina("błąd przy zmienianiu hasła w bazie. {$tmp['email']}","bład"); if ($pokazText) uzytkownicyRamka("Genereowanie hasła","Wystąpił bład przy generowaniu hasła","Administrator został już powiadomiony.","red"); } } else { if ($pokazText) uzytkownicyRamka("Generowanie nowego hasła", "Brak e-mail'a","Przykro nam ale podany e-mail, nie figuruje w naszej bazie.","red"); $ERROR=2; } return $ERROR; } } function uzytkownicyRamka($temat,$naglowek, $tresc, $kolor, $button='') { global $DANE_PHP_SELF; if ($button=='') $button[0]='Strona główna'; $button[1]="$DANE_PHP_SELF"; echo "
\n" ."\n" ."" ."
$temat

$naglowek

$tresc" ."

\n" ."

\n" ."
\n"; } ?> db = $db; } function ramka_g_start($nazwa, $ikona='', $margin='0 7', $h='1') // jeśli oddzielisz liczby spacja to pierwszy to top i bottom a drugi to lewa prawa { if ($margin!='') { $tmp = explode(" ", $margin); if (count($tmp)==2) $style="padding: {$tmp[0]}px {$tmp[1]}px;"; else $style="padding: $tmp[0]px;"; } if ($ikona!='' || $nazwa!='') $table="
"; return "
\n". "
\n". ($ikona!=''?"":""). "". ($nazwa!=''?"{$nazwa}\n":""). "
\n"; } function ramka_g_stop() { return "
\n
\n
\n"; } function ramka_start($nazwa, $ikona='', $margin='0 7', $h='1') // jeśli oddzielisz liczby spacja to pierwszy to top i bottom a drugi to lewa prawa { if ($margin!='') { $tmp = explode(" ", $margin); if (count($tmp)==2) $style="padding: {$tmp[0]}px {$tmp[1]}px;"; else $style="padding: $tmp[0]px;"; } return "
\n". "
\n". ($ikona!=''?"":""). ($nazwa!=''?"{$nazwa}\n":""). "
\n"; } function ramka_stop() { return "
\n
\n
\n"; } function ramka_g1_start($nazwa, $ikona='', $margin='0 7') // jeśli oddzielisz liczby spacja to pierwszy to top i bottom a drugi to lewa prawa { if ($margin!='') { $tmp = explode(" ", $margin); if (count($tmp)==2) $style="padding: {$tmp[0]}px {$tmp[1]}px;"; else $style="padding: $tmp[0]px;"; } return "
\n". "
\n". ($ikona!=''?"":""). ($nazwa!=''?"
{$nazwa}
\n":""). "
\n"; } function ramka_g1_stop() { return "
\n
\n
\n"; } function ramka_1_start($nazwa, $ikona='', $margin='0 7') // jeśli oddzielisz liczby spacja to pierwszy to top i bottom a drugi to lewa prawa { if ($margin!='') { $tmp = explode(" ", $margin); if (count($tmp)==2) $style="padding: {$tmp[0]}px {$tmp[1]}px;"; else $style="padding: $tmp[0]px;"; } return "
\n". "
\n". ($ikona!=''?"":""). ($nazwa!=''?"
{$nazwa}
\n":""). "
\n"; } function ramka_1_stop() { return "
\n
\n
\n"; } function ramka_2_start($nazwa, $ikona='', $margin='0 7') // jeśli oddzielisz liczby spacja to pierwszy to top i bottom a drugi to lewa prawa { if ($margin!='') { $tmp = explode(" ", $margin); if (count($tmp)==2) $style="padding: {$tmp[0]}px {$tmp[1]}px;"; else $style="padding: $tmp[0]px;"; } return "
\n". "
\n". ($ikona!=''?"":""). ($nazwa!=''?"
{$nazwa}
\n":""). "
\n"; } function ramka_2_stop() { return "
\n
\n
\n"; } function input_text($arg, $width='150') { return "
\n"; } function strony($iloscStron, $strona=-1, $szerokosc='100%', $maxStron=10, $usunVar='') { $query = usun_query("", array_merge(array("s"), (array)$usunVar)); $link = explode("?", getenv("REQUEST_URI")); $link = $link[0]; if ($strona=='-1') $strona=$_GET['s']; if ($iloscStron>0) // POKAZ strony { $tmp_strony_maska = ""; if ($iloscStron <= $maxStron) { $od=0; $do=$iloscStron; } if ($iloscStron > $maxStron) { if ($strona <= ceil($maxStron / 2)) { $pocz=""; $koni="..."; $od=0; $do=$maxStron; } elseif ($strona >= ceil($iloscStron - ($maxStron / 2) ) && $iloscStron > $strona) { $pocz="..."; $koni=""; $od=$iloscStron-$maxStron; $do=$iloscStron; } else { $pocz="..."; $koni="..."; $od=$strona-floor($maxStron / 2); $do=$strona+floor($maxStron / 2); } } $tmp_strony_maska=$pocz; for ($j=$od; $j<$do; $j++) { if ($strona!=$j) $tmp_strony_maska .= " ".($j+1)." "; else $tmp_strony_maska .= " [ ".($j+1)." ] "; } $tmp_strony_maska.=$koni; if ($strona>0) $poprzednia="« poprzednia"; if ($strona+1<$iloscStron) $nastepna="następna »"; return "
$poprzednia$tmp_strony_maska$nastepna
\n"; } } function przytnij($txt, $limit) { if (strlen($txt)<=$limit) { return $txt; } else { $txt = trim(preg_replace("/^(.+)\b.+/", "$1", substr($txt, 0, $limit))); return $txt."..."; } } function informacja($title, $text) { return "
\n" ."\n" ."" ."
$title
$text
" ."
\n" ."
\n"; } } ?>