2017-07-27T14:46:27+02:00 eOstroleka.pl 2 1 0 -
Powiat ostrołecki,

Dla kogo przeznaczone są bony zasiedleniowe?

REKLAMA
fot. eOstrołęka.pl
REKLAMA
0
0
0
Sporą popularnością, jako formą pomocy Powiatowego Urzędu Pracy dla bezrobotnych cieszą się bony na zasiedlenie. Zgodnie z ustawą, starosta może przyznać osobie bezrobotnej do 30. roku życia bon na zasiedlenie w związku z podjęciem pracy poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. W tym roku bony są przyznawane do wysokości 8 000 zł.

Może z nich skorzystać osoba bezrobotna, jeżeli będzie osiągała  wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu podlegała ubezpieczeniom społecznym. Odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie. Będzie pozostawał w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub prowadził działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Środki Funduszu Pracy przyznane w ramach bonu na zasiedlenie, w wysokości określonej w umowie (nie wyższej jednak niż 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia za pracę), przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie, zobowiązany jest:

do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;
do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;
do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, posiadanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.
W przypadku niewywiązania się z powyższych obowiązków kwota bonu podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Zabezpieczenie zwrotu otrzymanych środków w ramach bonu na zasiedlenie stanowi poręczenie przez osobę fizyczną osiągającą miesięczne dochody w wysokości co najmniej 2 300 zł brutto. Do wniosku o przyznanie bonu należy dołączyć dokument poświadczający dochód poręczyciela tj. odpowiednio:

zaświadczenie o wynagrodzeniu osoby zatrudnionej na czas nie krótszy niż 12 miesięcy,
decyzję o przyznaniu emerytury oraz wyciąg bankowy potwierdzający wpływ uposażenia  lub ostatni odcinek emerytury,
w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku posiadania zaległości, deklarację PIT za ostatni rok potwierdzoną przyjęciem przez Urząd Skarbowy, dokumenty rejestrowe firmy: REGON, NIP, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa, zaświadczenia z KRUS o braku posiadania zaległości w opłatach składek, zaświadczenie o aktualnie osiąganym dochodzie, np. z tytułu dostaw mleka (roczny wykaz dostaw mleka ze spółdzielni mleczarskiej).
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku - poręczyciel, współmałżonek wnioskodawcy i współmałżonek poręczyciela zobowiązani są do stawienia się w  Powiatowym Urzędzie Pracy, by dopełnić spraw formalnych (podpisanie poręczenia, wyrażenie zgody na poręczenie, wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania).

Po dopełnieniu wszystkich czynności związanych z poręczeniem zostanie zawarta umowa przyznająca bon na zasiedlenie.

Osoby bezrobotne do 30. roku życia zainteresowane przyznaniem bonu na zasiedlenie mogą zgłaszać się do swoich doradców klienta.

W 2015 roku bony otrzymały 63 osoby, w 2016 – 230, a w 2017 roku – 100 osób.

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.