Informacje o wykazach nieruchomości: Wykaz cz.dz. 30273 rejon ul. Partyzantów

z dnia 13 marca 2018 r.

Treść

W Y K A Z
Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej

1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OS1O/00062358/7.
2. Nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym 30273.
3. Nieruchomość posiada powierzchnię 27047 m2. Do wydzierżawienia przeznaczona jest część nieruchomości o powierzchni 240 m2.
4. Nieruchomość położona jest w Ostrołęce w rejonie ul. Partyzantów.
Nieruchomość jest niezabudowana.
5.Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Wojciechowice” w Ostrołęce nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zieleń parkową (symbol w planie 2ZP) oraz pod usługi z zielenią towarzyszącą ( symbol w planie 2U/Z ).
6.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat w celach rekreacyjno-wypoczynkowych.
7.Wartość nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy wynosi 18.550,00 zł.
8.Stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości wynosi 0,16 zł za 1 m2 plus obowiązujący podatek VAT rocznie.
9.Roczny czynsz dzierżawny wyniesie:
38,40 zł + 23% VAT (tj. 8,83 zł) = 47,23 zł brutto.
10.Termin płacenia czynszu dzierżawnego zostanie ustalony w umowie.
11.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. /.