Informacje o wykazach nieruchomości: Wykaz i informacja o wykazie dz.10005/56 ul. Antoniego Spiro

z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Treść

I N F O R M A C J A
Prezydenta Miasta Ostrołęki

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen J. Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem geodezyjnym 10005/56, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przylegającej, położonej w Ostrołęce przy ulicy Antoniego Spiro. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.