Ogłoszenia Urzędu Miasta

GN.6853.1.2017

z dnia 08 grudnia 2017 r.

Znak sprawy: GN.6853.1.2017

Znak sprawyGN.6853.1.2017

RodzajWszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis OGŁOSZENIE   O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI ORAZ  UDZIELENIA ZEZWOLENIA NA NIEZWŁOCZNE ZAJĘCIE NIERUCHOMOŚCI  PREZYDENT MIASTA OSTROŁĘKI

Załączniki:
 1. Ogłoszenie

GN.6853.2.2017

z dnia 08 grudnia 2017 r.

Znak sprawy: GN.6853.2.2017

Znak sprawyGN.6853.2.2017

RodzajWszczęcie

Data ważności ogłoszenia

OpisOGŁOSZENIE   O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI ORAZ  UDZIELENIA ZEZWOLENIA NA NIEZWŁOCZNE ZAJĘCIE NIERUCHOMOŚCI

Załączniki:
 1. Ogłoszenie

Informacje o wykazach nieruchomości: Wykaz i informacja o wykazie dz.40858/4 ul.Graniczna

z dnia 04 grudnia 2017 r.

Treść

 I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

Prezydenta Miasta Ostrołęki


Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen J. Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem geodezyjnym 40858/4, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przylegającej, położonej w Ostrołęce przy ulicy Granicznej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.


Informacje o wykazach nieruchomości: Informacja o wykazie cz.dz.: 50327/2, 50327/22 i 50327/33 - ul. Brata Zenona Żebrowskiego

z dnia 04 grudnia 2017 r.

Treść

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki ozn. nr: 50327/2, 50327/22 i 50327/33, położonych w Ostrołęce przy ul. Brata Zenona Żebrowskiego, których części przeznaczone zostały do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.Informacje o wykazach nieruchomości: Wykaz cz. dz.: 50327/2, 50327/22 i 50327/33 - ul. Brata Zenona Żebrowskiego

z dnia 04 grudnia 2017 r.

Treść

W Y K A Z
Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej.

1.Nieruchomości posiadają urządzone księgi wieczyste
Nr OS1O/00050912/2 i Nr OS1O/00082936/9.
2. Nieruchomości oznaczone są numerami geodezyjnymi: 50327/2, 50327/22 i 50327/33.
3.Nieruchomości posiadają powierzchnię łączną 1.8763 ha. Do wydzierżawienia przeznaczona jest część nieruchomości o łącznej pow. 250 m2.
4. Nieruchomości położone są w Ostrołęce przy ul. Brata Zenona Żebrowskiego.
5. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płd. – Goworowska” w Ostrołęce część nieruchomości ozn. nr 50327/2 znajduje się na terenie przeznaczonym pod ulicę główną ( symbol w planie 2 KUG ), część nieruchomości ozn. nr: 50327/22 i 50327/33 znajduje się na terenie przeznaczonym pod usługi bez przesądzania ich profilu ( symbol w planie UU.19 ) oraz pod ulicę główną ( symbol w planie 3 KUG ).
6.Część nieruchomości przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat do wykorzystania pod: tablicę reklamową, pylon reklamowy – 28 m2, miejsca postojowe - 158 m2 oraz zieleń niską - 64 m2.
7. Wartość części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia wynosi 73.183,00 zł.
8.Stawka czynszu z tytułu dzierżawy:
- gruntu dzierżawionego w celu umieszczenia reklamy wynosi 173,29 zł plus obowiązujący podatek VAT za 1 m2 rocznie,
- gruntu wykorzystywanego na miejsca postojowe wynosi 3% wartości gruntu tj. 8,80 zł plus obowiązujący podatek VAT za 1 m2 rocznie,
- gruntu wokół pawilonu handlowego, dzierżawionego z przeznaczeniem na urządzenie zieleni wynosi 0,02 zł plus obowiązujący podatek VAT za 1 m2 rocznie.
9.Czynsz dzierżawny wyniesie:
520,32 zł + 23 % VAT ( tj. 119,67 zł ) = 639,99 zł brutto miesięcznie.
10.Czynsz płatny do 10 każdego miesiąca.
11.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. /.


Informacje o wykazach nieruchomości: Wykaz cz. dz. 61534 ul. Marii Skłodowskiej-Curie

z dnia 04 grudnia 2017 r.

Treść

W Y K A Z
Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej.

1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OS1O/00038922/5.
2. Nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym 61534.
3. Nieruchomość posiada powierzchnię 452 m2. Do wydzierżawienia przeznaczona jest część działki o pow. 125 m2. Nieruchomość jest niezabudowana.
4. Nieruchomość położona jest w Ostrołęce przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie.
5.Nieruchomość położona jest na terenie, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
W ewidencji gruntów i budynków miasta Ostrołęki nieruchomość oznaczona jest symbolem B – tereny mieszkaniowe.
6.Część nieruchomości przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej ozn. nr 61540.
7. Wartość nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy wynosi 12.500,00 zł.
8.Stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości wynosi 3% wartości gruntu
tj. 3,00 zł/m2 plus aktualnie obowiązujący podatek VAT za 1m2 rocznie.
9. Miesięczny czynsz dzierżawny wyniesie:
31,25 zł + 23% VAT tj. 7,19 zł = 38,44 zł brutto.
10. Czynsz dzierżawny płatny miesięcznie do 10 każdego miesiąca.
11.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. /.


Informacje o wykazach nieruchomości: Informacja o wykazie cz.dz. 61534 ul. Marii Skłodowskiej-Curie

z dnia 04 grudnia 2017 r.

Treść


INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki ozn. nr 61534, położonej w Ostrołęce przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki (WAB.6733.17.2017)

z dnia 29 listopada 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6733.17.2017

Znak sprawyWAB.6733.17.2017

RodzajDecyzja

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi – ul. Marii Dąbrowskiej w Ostrołęce, budowie sieci kanalizacji deszczowej, sieci...

Załączniki:
 1. obwieszczenie

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki (WAB.6733.16.2017)

z dnia 27 listopada 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6733.16.2017

Znak sprawyWAB.6733.16.2017

RodzajDecyzja

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na dostosowaniu budynku dworca PKP w Ostrołęce do projektu MULTICENTRUM w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie Centrów Kompetencji...

Załączniki:
 1. obwieszczenie

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki (WAB.6733.20.2017)

z dnia 22 listopada 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6733.20.2017

Znak sprawyWAB.6733.20.2017

RodzajWszczęcie

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN oraz linii napowietrznej nN na terenie działek oznaczonych nr 62119, 62032/4, 61992, 62033/1,...

Załączniki:
 1. obwieszczenie

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki (WAB.6733.18.2017)

z dnia 16 listopada 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6733.18.2017

Znak sprawyWAB.6733.18.2017

RodzajWszczęcie

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Krańcowej wraz ze skrzyżowaniem typu „małe rondo”, parkingami, chodnikami, ścieżkami rowerowymi,...

Załączniki:
 1. obwieszczenie

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki (WAB.6733.1.2017)

z dnia 16 listopada 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6733.1.2017

Znak sprawyWAB.6733.1.2017

RodzajPostanowienie

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu postanowienia o wznowieniu z urzędu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, elektroenergetycznych linii kablowych nN-0,4 kV, wewnętrznej...

Załączniki:
 1. obwieszczenie

Informacje o wykazach nieruchomości: informacja o wykazie ul. Psarskiego 18

z dnia 14 listopada 2017 r.

Treść

                                                           INFORMACJA
                                                Prezydenta Miasta Ostrołęki

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.), informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki Pl.Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz dotyczący przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej przy ul. Psarskiego 18, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki.


Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Ostrołęki o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Jana Kilińskiego:

z dnia 03 listopada 2017 r.
 1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr: OS1O/00001498/5.
 2. Oznaczona jest numerem geodezyjnym 20980 o pow. 494 m2, zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, roszczenia do parteru budynku mieszkalnego i gospodarczego o zwrot nakładów przysługują osobie fizycznej. Ich wartość wynosi 115.915,00 zł. Właściciel wycenia je na kwotę 350.000,00 zł. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do nabycia roszczeń za poniesione nakłady od osoby fizycznej za kwotę 350.000,00 zł przed zawarciem umowy nabycia nieruchomości od Miasta Ostrołęki.
 3. Przeznaczona jest do sprzedaży na własność.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 125.273,50 zł. (gruntu i I piętra budynku mieszkalnego).
 5. Przetarg odbędzie się 14 grudnia 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 – pokój nr 113 (I piętro).
 6. Wadium wynosi 25.054,00 zł.
 7. Ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 – I piętro oraz Rady Osiedla „Stare Miasto”, opublikowane jest na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki – ostroleka.pl.
 8. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ostrołęki – pl. gen. J. Bema 1, pokój nr 216 i 210, tel. 297654232 i 297654234.

Nieruchomość na sprzedaż / dzierżawe: Ostrołęka, ul. Jana Kilińskiego

z dnia 02 listopada 2017 r.

Adres nieruchomości: Ostrołęka, ul. Jana Kilińskiego

Adres nieruchomościOstrołęka, ul. Jana Kilińskiego

Przetarg nasprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. nr 20980

Typ przetarguPrzetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomościNieruchomość zabudowana

Cena wywoławcza125.273,50 zł plus23% podatek VAT

Data przetargu

Załączniki:

  Informacje o wykazach nieruchomości: Wykaz i informacja o wykazie dz.50596/3 ul.ppłk. Cieplińskiego "Pługa"

  z dnia 31 października 2017 r.

  Treść

  I  N  F  O R  M  A  C  J  A

  PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

  Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. /  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen J. Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Ostrołęce przy ulicy ppłk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa”, oznaczonej numerem geodezyjnym 50596/3. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.


  Nieruchomość na sprzedaż / dzierżawe: Ostrołęka rejon ul. Rodziny Ulmów

  z dnia 25 października 2017 r.

  Adres nieruchomości: Ostrołęka rejon ul. Rodziny Ulmów

  Adres nieruchomościOstrołęka rejon ul. Rodziny Ulmów

  Przetarg nasprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 52044/2

  Typ przetarguPrzetarg ustny ograniczony

  Rodzaj nieruchomościNieruchomość niezabudowana

  Cena wywoławcza64.900,00 zł plus 23% podatek VAT

  Data przetargu

  Załączniki:

   Informacje o wykazach nieruchomości: Wykaz dz.nr 50666/16 ul. Skierkowskiego

   z dnia 25 października 2017 r.

   Treść

   W Y K A Z
   Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
   w drodze bezprzetargowej

   1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OS10/00037005/4.
   2. Nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym 50666/16.
   3. Nieruchomość posiada powierzchnię 202 m2.
   4.Nieruchomość położona jest w Ostrołęce przy ul. Skierkowskiego. Nieruchomość jest niezabudowana.
   5.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płd. – Goworowska” w Ostrołęce nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod zieleń publiczną ( symbol w planie ZP ).
   6.Część nieruchomości przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 10 lat z przeznaczeniem pod zieleń.
   7. Wartość części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia wynosi 70.522,00 zł.
   8.Stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości wynosi 0,16 zł plus obowiązujący podatek VAT za 1m2 rocznie.
   9.Roczny czynsz dzierżawny wyniesie:
   32,32 zł + 23% VAT (tj. 7,43 zł) = 39,75 zł brutto.
   10.Czynsz dzierżawny płatny rocznie.
   11.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

   Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
   art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. /.


   Informacje o wykazach nieruchomości: Informacja o wykazie dz. nr 50666/16 ul. Skierkowskiego

   z dnia 25 października 2017 r.

   Treść

   INFORMACJA
   PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

   Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem geodezyjnym 50666/16, położonej w Ostrołęce przy ul. Skierkowskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.


   Informacje o wykazach nieruchomości: Informacja o wykazie cz. dz. 51917/92 ul. Goworowska

   z dnia 24 października 2017 r.

   Treść

   INFORMACJA
   PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

   Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem geodezyjnym 51917/92, położonej w Ostrołęce przy ul. Goworowskiej, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.


   Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki (WAB.6733.17.2017)

   z dnia 18 października 2017 r.

   Znak sprawy: WAB.6733.17.2017

   Znak sprawyWAB.6733.17.2017

   RodzajWszczęcie

   Data ważności ogłoszenia

   OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi – ul.M.Dąbrowskiej w Ostrołęce, budowie sieci kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia ulicznego,...

   Załączniki:
   1. obwieszczenie