2017-05-16T10:27:00+02:00 eOstroleka.pl 2 1 0 -
Ostrołęka,

Ratusz poszukuje ratowników na miejską plażę

REKLAMA
fot. eOstrołęka.pl
REKLAMA
0
0
0
Ostrołęka: Jest praca dla ratowników na miejskiej plaży. Organizacje posiadające odpowiednie kwalifikacje zainteresowane zleceniem mogą w ratuszu składać swoje oferty.

Miasto Ostrołęka, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Janusza Kotowskiego, zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług zabezpieczania miejsca wykorzystywanego do kąpieli, znajdującego się na plaży miejskiej w Ostrołęce, w pobliżu starego mostu, na wysokości ogrodzenia cmentarnego. Termin świadczenia usług: od 14 czerwca 2017 r. do 3 września 2017 r.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY:
Świadczenie usług zabezpieczania miejsca wykorzystywanego do kąpieli na plaży miejskiej w Ostrołęce, w pobliżu starego mostu, na wysokości ogrodzenia cmentarnego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 656) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz.U. z 2012 r., poz. 108). Przedmiot zamówienia obejmuje: wyznaczenie bojami miejsca wykorzystywanego do kąpieli, wynagrodzenie osób prowadzących nadzór nad kapiącymi się, zakup paliwa do łodzi motorowej, koszt ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, opracowanie regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli i plaży oraz umieszczenie go w widocznym miejscu na tablicach ogłoszeń i czuwanie nad jego przestrzeganiem. Wykonawca musi posiadać łódź motorową lub mieć prawo dysponowania taką łodzią na potrzeby wykonywania niniejszych usług.

OBOWIĄZKI ZLECENIODAWCY:
Miasto Ostrołęka jest zobowiązane przekazywać Wykonawcy komunikaty Państwowej Inspekcji Sanitarnej z badań wody. Ponadto Zleceniodawca przekaże Wykonawcy w użytkowanie na czas trwania umowy boje, liny i umocowania do wyznaczania kąpielisk oraz nosze i apteczki.

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT:
Oferty na świadczenie usług zabezpieczania miejsca wykorzystywanego do kąpieli na plaży miejskiej w Ostrołęce, sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, należy złożyć w zamkniętej kopercie w Punkcie Obsługi Interesantów Zleceniodawcy, 07-400 Ostrołęka, Pl. Gen. J. Bema 1 do dnia 31 maja 2017 r.
Na kopercie należy zamieścić dane wykonawcy oraz dopisek: „Oferta na świadczenie usług zabezpieczania miejsca wykorzystywanego do kąpieli".

WYKONAWCA:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się jedynie Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

TERMIN PŁATNOŚCI:
Płatności za powyższe usługi będą regulowane w trzech transzach (w miesiącach: lipcu, sierpniu, wrześniu) w terminie 14 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę do Zamawiającego faktur lub rachunków wystawionych na: Miasto Ostrołęka, 07-400 Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 1, NIP 758-214-20-02.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Tomasz Kania, tel. (0-29) 764-68-11 w. 243 (od pon. do pt. w godz. 8.00-16.00).

REKLAMA

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Zobacz również