2018-07-05T10:00:00+02:00 eOstroleka.pl 2 1 4 75%
Ostrołęka,

Świadczenie 300 plus „Dobry Start” dla ucznia – dla kogo pieniądze w Ostrołęce?

REKLAMA
fot. eOstroleka.pl
REKLAMA
3
1
0
300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Na podstawie rządowego programu rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każdego ucznia szkoły podstawowej i ponadpodstawowej zamieszkałego na terenie miasta Ostrołęki  – bez względu na dochód.

Z danych będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce wynika, iż na terenie miasta Ostrołęki jest ponad 9900 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych uprawnionych do powyższego świadczenia.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynający się rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie dobry start przysługuje:

    rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko;
    osobom uczącym się – (oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się w szkole, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą, o której mowa w ustawie).

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

    przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia;
    przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

    ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia;
    ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Jakie trzeba spełnić warunki, aby otrzymać wyprawkę 300+ dla dziecka?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic  zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek będzie można złożyć już od 1 lipca do dnia 30 listopada danego roku online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start wymagają wydania decyzji. Wnioskodawcy zostanie przesłana informacja o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, zostanie on poinformowany  o możliwości  osobistego odebrania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.

Zgodnie z zapisem § 8 ust.2 pkt.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” – postępowania w sprawie tego świadczenia prowadzone będą w jednostce organizacyjnej gminy, której powierzono realizację świadczenia wychowawczego 500+.

Na terenie miasta Ostrołęki taką jednostką jest: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce ul. Hallera 12.

Zgodnie z zapisem § 8 ust. 4 powyższego rozporządzenia – Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wyznaczyć do przyjmowania wniosków i załączników do wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start inną jednostkę organizacyjną gminy.

O szczegółowych rozwiązaniach dotyczących sposobu realizacji rządowego programu „Dobry Start” poinformujemy Państwa w najbliższym czasie na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce oraz Urzędu Miasta Ostrołęki.

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.