2017-11-23T11:14:00+01:00 eOstroleka.pl 2 1 0 -
Powiat ostrołecki,

W Czarni poszukiwany dyrektor biblioteki

REKLAMA
REKLAMA
0
0
0

Ogłoszono konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni. Kandydaci zgłaszać się mogą do 15 grudnia br. Zobacz jakie wymagania powinni spełnić.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:
 
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe: preferowane kierunki: kulturoznawstwo, pedagogika, filologia polska, bibliotekarstwo,
 • co najmniej 5-letni udokumentowany staż pracy
 • znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności instytucji kultury,
 • przedstawienie autorskiego programu działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji, możliwością pozyskiwania środków na działalność kulturalną,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
 • brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania dodatkowe:
 
 • znajomość zagadnień  w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej,
 • umiejętności organizatorskie, predyspozycje do organizowania zajęć związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,
 • umiejętności w zakresie promocji i marketingu,
 • umiejętności organizacji pracy i kierowania zasobami ludzkimi,
 • samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
 • kultura osobista,
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, a w szczególności:

  a) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862.)
  b) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642, z późn. zm.),
  c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 )
  d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.),
  e) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
 • kierowanie działalnością Biblioteki, reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz  odpowiedzialność za jej właściwe funkcjonowanie,
 • opracowywanie sprawozdań opisowych, statystycznych, planu rzeczowo – finansowych Biblioteki,
 • kierowanie całokształtem działalności Biblioteki w oparciu o zatwierdzony plan rzeczowo finansowy w taki sposób, aby nie dopuścić do przekroczenia limitów finansowych,
 • kierowanie wszelkimi wydatkami Biblioteki, ustalanie wynagrodzenia dla pracowników sprawowanie nadzoru nad pracą pracowników Biblioteki odpowiadanie za właściwy, dostosowany do potrzeb środowiska dobór gromadzonych materiałów bibliotecznych,
 • odpowiadanie za całokształt prac związanych z zakupem zbiorów, ich ewidencją i opracowaniem,
 • prowadzenie księgi inwentarzowej, rejestr ubytków oraz wymaganej dokumentacji tego działu, opracowywanie, gromadzenie zbiorów zgodnie z normami i odpowiada za stan katalogów,
 • odpowiadanie za przeprowadzenie selekcji okresowej zbiorów i ich konserwację, przygotowywanie i prowadzenie różnego rodzaju formy pracy z czytelnikiem, udostępnia zbiory biblioteczne do domu i na miejscu,
Wymagane dokumenty:
 
 • życiorys (CV, z własnoręcznym podpisem),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe (staż pracy) oraz wykształcenie, odbycie szkoleń i kursów,
 • Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (z własnoręcznym podpisem)
 • autorska pisemna koncepcja (programowo-organizacyjna) funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni na najbliższe 3 lata ze szczególnym uwzględnieniem perspektywicznej wizji rozwoju działalności ( koncepcja powinna być przygotowana w oparciu o Statut i Regulamin Organizacyjny oraz budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni)
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku kierowniczym (z własnoręcznym podpisem),
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (z własnoręcznym podpisem),
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych  (z własnoręcznym podpisem),
 • oświadczenie kandydata (z własnoręcznym podpisem) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r, poz. 922 ) w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni.
Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.
 
Komplet dokumentów należy składać w terminie do 15 grudnia 2017 roku r. do godz. 15.00 w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Gminy Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia. Koperty winny być opatrzone adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni”.
 
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy w Czarni. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej.

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.