2017-02-13T16:00:00+01:00 eOstroleka.pl 2 1 0 -
Powiat ostrołecki,

XXXI sesja Rady Gminy Goworowo za nami [ZDJĘCIA]

REKLAMA
fot. UG w Goworowie
REKLAMA
0
0
0
Po raz 31. obradował samorząd gminy Goworowo. Podczas obrad radni pozytywnie przegłosowali uchwałę w sprawie przystąpienia do projektu drogowego, dzięki któremu przebudowany zostanie most na rzece Orz i jej dopływach.

W XXXI posiedzeniu Rady Gminy Goworowo udział wziął m.in. ostrołęcki starosta, Stanisław Kubeł. Włodarz powiatu przedstawił propozycje planowanej do realizacji inwestycji drogowej na terenie gminy Goworowo w zakresie przebudowy mostów na drogach powiatowych na rzece Orz i jej dopływach wraz z dojazdami oraz przebudowy ul. Sienkiewicza, ul. Ks. Dulczewskiego (ścieżka rowerowa) i drogi powiatowej Goworowo-Suchcice – Grodzisk Duży (wraz ze ścieżką rowerową).

Radna Gminy jednogłośnie zaakceptowała i podjęła decyzję  o realizacji tej inwestycji i udzielenie dotacji powiatowi ostrołęckiemu.

Wójt Gminy Małgorzata Kulesza przedstawiła informacje z pracy urzędu w okresie międzysesyjnym:

Informacja z pracy Urzędu 20.12.2016 – 30.01.2017

– 27 grudnia dokonano odbioru końcowego rozbudowy oświetlenia ulicznego w Cisku, Goworówku, Grabowie, Nogawkach, Ludwinowie, Jemielistym, Dzbądzku, Kuninie, Ponikwi Małej, Ponikwi Małej PGR, Zaorzu, Kruszewie, Pokrzywnicy Kolonii i Rębiszach Parcelach. Prace wykonała firma „BEMAR” Przedsiębiorstwo Usług Projektowo – Inwestycyjnych Marzena Bębenek z Rzekunia za kwotę 148 701,23 zł. Większość rozbudowy oświetlenia wykonano w ramach funduszu sołeckiego;

– 29 grudnia podpisano umowę konsorcjum firm RDF Sp. z o.o. i MPK PURE HOME Sp. z o.o., Sp.k. z Ostrołęki na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Goworowo” w roku 2017. Usługa zostanie wykonana za kwotę brutto 647 892,00 zł;

– we współpracy z gminami Długosiodło, Wyszków, Somianka i Rząśnik, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie oraz Służbą Ratowniczą w Równem na Ukrainie złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Bezpieczna podróż – modernizacja transgranicznego systemu ratownictwa w komunikacji lądowej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. W ramach ww. zadania Gmina Goworowo wnioskuje o dofinansowanie na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem do ratownictwa drogowego;

– 5 stycznia Urząd Gminy Goworowo otrzymał informację o pozytywnej ocenie postępowania przetargowego inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w msc. Cisk”, współfinansowanej w ramach „Budowy lub modernizacji dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po zleceniu przez Zarząd Dróg Powiatowych poszerzenia drogi powiatowej w Cisku (w ramach umowy partnerskiej) będziemy mogli wystąpić z wnioskiem o płatność;

– 9 stycznia ogłoszono postępowanie przetargowe na „Modernizację stacji uzdatniania wody w msc. Brzeźno i Ponikiew Mała”. Jednocześnie złożono wniosek o przyznanie preferencyjnej, częściowo umarzalnej pożyczki na realizację zadania w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowita kosztorysowa wartość zadania to 2 033 038,47 zł, a wnioskowana wartość pożyczki to 1 652 876,81 zł. Ponadto Gmina Goworowo będzie mogła odzyskać poniesiony na realizację zadania podatek VAT;

– 9 stycznia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie złożono wniosek na „Odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Goworowo”. Mieszkańcy gminy zgłosili zapotrzebowanie na usunięcie prawie 131 ton takich wyrobów. Kosztorysowa wartość zadania to 52 372,00 zł, a wnioskowana dotacja to 44 510,00 zł;

– 11 stycznia Urząd Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ogłosił informację o kolejności pomocy na operacje typu gospodarka wodno – ściekowa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Złożony przez Gminę Goworowo wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew w gminie Goworowo – etap III” został przewidziany do dofinansowania. Wniosek obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Brzeźnie od oczyszczalni w kierunku Goworowa, od oczyszczalni w Goworowie do końca Daniłowa i część Szczawina, przebudowę części sieci wodociągowej w Szczawinie oraz budowę sieci wodociągowej w Kruszewie. Kosztorysowa wartość robót to 3 743 427,92 zł, a wnioskowane dofinansowanie to 1 936 538,00 zł. Oprócz tego Gmina Goworowo będzie miała możliwość zwrotu poniesionego podatku VAT w kwocie 699 990,59 zł;

– 18 stycznia złożono w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o dotację w wysokości 71 004,73 zł na realizację zadania „Wzrokiem i dotykiem poznaję przyrodę – budowa ścieżki edukacyjnej w Goworowie”. Na wniosek mieszkańców Goworowa w ramach funduszu sołeckiego, na działce pomiędzy Urzędem Gminy a Pocztą, oprócz ścieżki edukacyjnej, rozpoczną się także prace związane z budową placu zabaw i siłowni zewnętrznej;

– projekt budowlany rozbudowy budynku remizo – świetlicy w Goworowie wraz z pozwoleniem na budowę przygotuje Firma Projektowo – Usługowa Renata Radecka z Ostrołęki za kwotę 49 200,00 zł brutto;

– firma BENZOL Sp. z o.o. wykona „Dostawę oleju opałowego lekkiego na bieżące potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Goworowo na lata 2017 – 2018”. Cena za 1 l oleju opałowego netto będzie niższa o 17 groszy od ceny hurtowej firmy LOTOS S.A.;

– przygotowano wniosek o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Rębisze Parcele, gm. Goworowo”. Odcinek drogi gminnej pomiędzy drogami asfaltowymi zyska nową nawierzchnię żwirową, poprawiające bezpieczeństwo oznakowanie, odmulone zostaną rowy wzdłuż drogi. Kosztorysowa wartość prac wynosi 137 921,13 zł brutto, a wnioskowana dotacja to 65 000,00 zł;

– na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przygotowano rozliczenie końcowe inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi gminnej w Ponikwi Dużej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2573W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4403W jako alternatywny szlak drogowy pomiędzy skrzyżowaniami w/w dróg powiatowych z drogą krajową nr 60”.

Podczas XXXI sesji radni podjęli 6 uchwał w sprawach:
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2017-2028,
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 r. w związku z realizacją zadań pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzeźnie” i „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ponikwi Małej”
zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2017,
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Goworowie i oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie, Filia w Szczawinie prowadzonych przez Gminę Goworowo,
zmian w Statucie Gminy Goworowo,
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zmian ŚDS w Czarnowie
zasad na jakich radnemu rady gminy przysługują diety.
Dwie uchwały zostały zdjęte z porządku obrad sesji.
Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego została skierowana do omówienia z dyrektorami szkół.

REKLAMA

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Zobacz również