2018-12-25T18:00:00+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Historia Ostrołęki W PIGUŁCE! Zobacz kalendarium

REKLAMA
REKLAMA
5
2
19

Zastanawialiście się kiedyś, jak powstało nasze miasto? Prezentujemy Wam szczegółowe kalendarium, począwszy od dwunastego wieku! To ciekawa podróż po dawnych dziejach Ostrołęki.

Kalendarium:

XII w. – gródek przy przeprawie u ujścia rz. Omulwi;

1373 r. – osada targowa na skrzyżowaniu traktów handlowych otrzymuje prawa miejskie - lokacja miasta na prawie chełmińskim;

1399 r. – pierwsze informacje w dokumentach o kościele parafialnym w Ostrołęce;
koniec XV w. – Ostrołęka jest stolicą powiatu łomżyńskiego;

1526 r. – miasto wraz z resztą Księstwa Mazowieckiego zostaje włączone do korony, co zapoczątkowuje blisko 40-letni okres świetności zwany "złotym wiekiem Ostrołęki"; połowa XVI w. – Ostrołęka wchodzi w skład starostwa niegrodowego oddanego w dożywocie królowej Bonie, która obdarza miasto licznymi przywilejami (buduje się most tzw. koronny, miasto ma ok. 2 tysięcy mieszkańców);

1563 r. – miasto pustoszy zaraza i wielki pożar – pomimo szybkiej odbudowy jest to początek ogólnej stagnacji;

1655-60 – okres wojen szwedzkich – walki w rejonie Ostrołęki – w 1656 r. miasto zajmują Szwedzi;

1666 r. – początek budowy bernardyńskiego zespołu klasztornego;

2 połowa XVII w. – Ostrołęka liczy ok. 400 mieszkańców i jest największym miastem ziemi nadnarwiańskiej;

1733 r. – wojna sukcesyjna po Auguście II - walki i częściowe zniszczenie miasta;

2 połowa XVIII w. – ożywienie gospodarcze, miasto ma ponad 1600 mieszkańców i jest trzecim co do wielkości miastem Mazowsza (po Warszawie i Pułtusku);

1794 r. – insurekcja kościuszkowska - miasto zostaje zniszczone przez artylerię pruską;

1795 r. – III rozbiór Polski – miasto znajduje się w zaborze pruskim, jest stolicą powiatu w departamencie białostockim; nowe powiązania handlowe (szczególnie z Gdańskiem) oraz 27 ponowna żegluga Narwią; napływ ludności żydowskiej; jedyne budynki murowane to kościół farny i klasztor;

1807 r. – trwa wojna prusko - francuska – wojska napoleońskie budują fortyfikacje w rejonie Narwi (z tego czasu pochodzi fort Bema); w wyniku bitwy, która przyniosła zwycięstwo Francuzom, nazwa miasta została upamiętniona na Łuku Triumfalnym w Paryżu; na mocy pokoju w Tylży zostaje utworzone Księstwo Warszawskie, w którym Ostrołęka jest miastem powiatowym;

1812 r. – przemarsz Wielkiej Armii napoleońskiej – zniszczenie części miasta;

1815 r. – Ostrołęka jest miastem powiatowym województwa płockiego w Królestwie Kongresowym; nowe powiązania z Petersburgiem; plany uprzemysłowienia miasta, których inicjatorem był późniejszy minister Franciszek Drucki-Lubecki; budowa obiektów publicznych: ratusza, domu rządowego, poczty;

1831 r. – w ramach powstania listopadowego 26 maja rozgrywa się bitwa pod Ostrołęką, od ostatecznej klęski ratuje wojska polskie ppłk Józef Bem; następuje niemal całkowite zniszczenie miasta;
2 połowa XIX w. – ogólnokrajowe ożywienie gospodarcze – w Ostrołęce stacjonuje duży garnizon wojsk rosyjskich, dla którego jest budowany zespół koszar w Wojciechowicach przy drodze łomżyńskiej, naprzeciwko koszar wytyczono duży park miejski; budowa linii kolejowych i stacji w Kaczynach – jako odgałęzienia linii kolejowej Warszawa - Petersburg (połączenie z Małkinią i z Łapami, potem jeszcze połączenie z Tłuszczem); inwestycje miejskie: plany regulacyjne, bruki, przeniesienie mostu (tzw. most carski) z powodu zmiany szlaków handlowych; 22 budynki murowane (w tym synagoga na ul. Joselewicza, druga, drewniana znajduje się na ul. Kilińskiego), budowa umocnień obronnych i dwóch nowych planów targowych; główną ulicą miasta miała stać się ul. Mikołajewska (potem ul. Łomżyńska, dziś ul. Kościuszki); cała zabudowa zwarta ujęta była półkolem przez ul. Zamiejską (dziś ciąg ulic: Bogusławskiego - Kopernika - Sienkiewicza); ok. 5 tysięcy mieszkańców w tym ludność żydowska, żołnierze rosyjscy i ludność napływowa ze wsi; postępujący rozwój aż do I wojny światowej;

1913 r. - ludności osiąga wielkość 13.500 (bez wojska); od początku wieku zbudowano przytułek dla starców, duże murowane więzienie; funkcjonują: progimnazjum żeńskie - rosyjskie, progimnazjum męskie - polskie, ochotnicza straż pożarna, oddział Towarzystwa Krajoznawczego, które zakłada Muzeum Puszczańskie; istnieją przedsiębiorstwa przemysłowe: fabryka guzików z masy perłowej, zakład wyrobów bursztynowych, fabryczka świec, fabryczka mydła, 4 olejarnie, 2 fabryczki kafli, 2 destylarnie, 3 browary, tartak, młyn na Omulwi i kilka wiatraków oraz duża cegielnia w Wojciechowicach;

1915 r. – przez Ostrołękę przechodzi front I wojny światowej – w trakcie działań wojennych zostaje wysadzony most a miasto spalone;

od 1917 r. – stopniowa odbudowa – Ostrołęka jest jednym z najbardziej zniszczonych miast w Polsce; zrealizowanych zostaje kilka ważnych inwestycji, w tym regulacja i poszerzanie ulic; w ramach budowy drogi do Prus Wschodnich powstał 40-kilometrowy odcinek szosy do Myszyńca oraz kolejka wąskotorowa przez puszczę (Ostrołęka - Myszyniec - Kolno) ze stacją początkową w Grabowie, a także nowy most żelazny; zrealizowano nowa linię kolejową do Chorzel i dalej do Prus Wschodnich (Szczytno); nowa zabudowa mieszkaniowa powstaje głównie na południe od terenów zainwestowanych; miasto rozwija się w kierunku stacji kolejowej w Kaczynach; na prawym brzegu Narwi w miejscu zniszczonej dawnej osady przyfabrycznej powstają nowe domy i zakłady związane z gospodarką leśną: tartaki, składy drewna, terpentyniarnia; już w listopadzie 1916 r. w koszarach w Wojciechowicach ulokowano pułk ułanów I brygady Legionów (mjr Beliny);

1918-28 r. – rozwój szkolnictwa podstawowego i średniego: od 1918 r. funkcjonuje ośmioklasowe Gimnazjum Państwowe; w latach 1923-26 zostaje zbudowana szkoła powszechna przy ul. Kościuszki; od 1921 r. funkcjonuje Szkoła Rzemieślniczo - Przemysłowa Polskiej Macierzy Szkolnej oraz gimnazjum żeńskie; w latach 1921-32 powstaje trzypiętrowy gmach gimnazjum koedukacyjnego; 1921 r. następuje pierwszy spis powszechny - Ostrołęka wraz z przedmieściami liczy 9.145 mieszkańców; 1924 r. zostaje odbudowana poczta i ratusz; w tym samym czasie powstają nowe obiekty, m.in. łaźnia  miejska i elektrownia (uruchomiona w 1928 r.); rozpoczęcie parcelacji ogrodu przyklasztornego – nowe zespoły mieszkaniowe koło cmentarza i w rejonie ulic Mazowieckiej i Łęczysk;

1930 r. – rozpoczyna się budowa pomnika - mauzoleum upamiętniającego bitwę pod Ostrołęką 1831 r. (autorzy: rzeźb. R. Zarych i arch. B. Zinserling). Pomnik nie został ukończony do 1939 r. (uszkodzony w czasie wojny, został zrealizowany ostatecznie dopiero w latach 50-tych);

1933 r. – urządzenie bulwaru nad Narwią (na lewym brzegu); dalszy rozwój szkolnictwa i zakładów produkcyjnych (duży młyn motorowy przy ul. Mazowieckiej, 2 cegielnie - w tym jedna w Wojciechowicach, 4 tartaki, 4 mniejsze młyny - w tym jeden wodny na Omulwi, kuźnia z wyrobem ekwipaży;

1936 r. – następuje zmiana granic administracyjnych Ostrołęki: wiejskie przedmieścia na prawym brzegu Narwi zostają wyłączone, a rejony: Kaczyny - Stacja, Kaczyny - Wypychy, Kaczyny - Starą Wieś, Łęczysk, Pomian, Grabowo, Omulew oraz osada młyńską w Olszewie – Borkach zostają włączone do miasta;

1938 r. – Ostrołęka liczy ok. 14 tysięcy mieszkańców, nie jest znaczącym ośrodkiem, ale dobrze prosperuje;
 
1939 r. – we wrześniu miasto zostaje zajęte przez Niemców i bezpośrednio włączone do Rzeszy;

1940 r. – wywiezienie ludności żydowskiej, wyburzenia zabudowy – m.in. południowej pierzei rynku (5 kamienic) w związku z planami zabudowy dla osadników niemieckich (nowy ratusz i dom kultury), projekty te nie zostały zrealizowane;

1944 r. – walki i wyzwolenie miasta; zniszczenie mostu;

1945-50 – stopniowa odbudowa miasta oraz rozbudowa - początkowo w dość ograniczonym zakresie;

od 1950 r. - szybki rozwój w związku z akcją uprzemysłowienia kraju, potem decentralizacji; budowa żelbetowego mostu na drodze krajowej Warszawa – Augustów; uruchomione zostają duże zakłady przemysłowe (m. in. Ostrołęcka Fabryka celulozy i papieru) oraz elektrownia;

lata 60-te XX w. – miasto zostaje wyznaczone na siedzibę podregionu;

1975 r. – Ostrołęka zostaje stolicą województwa, liczba mieszkańców wynosi prawie 30 tysięcy, a zakłady przemysłowe w mieście zatrudniają ok. 7.000 osób;

1975-90 r. – okres bardzo szybkiego rozwoju miasta, zarówno przestrzennego jak i ludnościowego; powstają nowe dzielnice mieszkaniowe, postępuje intensywna rozbudowa urządzeń i sieci infrastruktury technicznej; liczba ludności miasta wzrasta czterokrotnie; powstają kolejne zakłady przemysłowe w mieście: Zakład Betonów Komórkowych (wykorzystujący w produkcji pyły dymnicowe z elektrowni), Wytwórnia Poligonowa Elementów Wielkopłytowych OWT, Zakłady Wapienno - Piaskowe „Grabowo” na pograniczu wsi Kruki i Nakły (gm. Olszewo-Borki), mleczarnia, proszkownia mleka, duże Zakłady Mięsne (na 16-hektarowej działce) we wsi Ławy (gm. Rzekuń)w bezpośrednim sąsiedztwie Ostrołęki; oprócz zakładów przemysłowych powstają w tym czasie także obiekty infrastruktury społecznej: szpital, duża poczta z centralą automatyczną, dworzec PKS, dom rzemiosła, dom nauczyciela, międzyzakładowy dom kultury w Wojciechowicach, dom sportowca, stadion z widownią na 5.000 osób, hotel; rozwija się budownictwo mieszkaniowe osiedlowe - na początku lat 70-tych oddawanych jest ok. 450 mieszkań rocznie; w drugiej połowie XX w. powstają nowe dzielnice mieszkaniowe (rozbudowa miasta postępuje głównie w stronę stacji kolejowej), zespoły domów jednorodzinnych, nowe arterie komunikacyjne (ciąg ulic Gorbatowa – Artyleryjska, obecnie Jana Pawła II, ciąg ulic Steyera - Brata Żebrowskiego); buduje się obiekty użyteczności publicznej (urząd wojewódzki, bank PKO, ZUS, kino, centrum handlowe, kościół; Dynamicznie rozwija się zaplecze motoryzacji; uruchamiane są nowe zakłady usługowe, powstają bazy i siedziby firm handlowych i usługowo-produkcyjnych; rozpoczyna się realizacja dużego kompleksu służby zdrowia – szpitala wojewódzkiego i obiektów towarzyszących; równolegle postępuje intensywna rozbudowa urządzeń i sieci infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja sanitarna i deszczowa, rurociągi cieplne); do miasta zostaje doprowadzona magistrala gazowa i po zbudowaniu  stacji redukcyjno - pomiarowej I stopnia przy ul. Bohaterów Westerplatte rozpoczyna się szybka rozbudowa sieci gazowej; na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX w. liczba ludności miasta ulega prawie podwojeniu w stosunku do początku lat 70-tych i przekracza 50 tys. mieszkańców; aktywizują się również tereny sąsiadujące z miastem – zwłaszcza rejon wsi Ławy w gminie Rzekuń (głównie obiekty produkcyjno-usługowe i obsługowo-techniczne) i miejscowość gminna Olszewo-Borki (duże osiedle zabudowy jednorodzinnej, zakłady usługowe);

po 1990 r. – okres transformacji ustrojowej – spowolnienie rozwoju miasta, jednak rozpoczęte inwestycje są w przeważającej większości kontynuowane, wśród nowych jest oddanie do użytku podwieszanego mostu im. Gen. Madalińskiego;

1999 r. – nowy podział administracyjny kraju – Ostrołęka przestaje być miastem wojewódzkim, a staje się siedzibą powiatów: grodzkiego i ziemskiego w województwie mazowieckim;

od 2000 r. – nowe strategie rozwoju, plany lokalizacji i rozwoju szkolnictwa wyższego, poszukiwanie nowych miejsc pracy w ramach indywidualnej działalności gospodarczej i przekształconych istniejących, dużych zakładów produkcyjnych.
 
Kalendarium pochodzi z projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki
Więcej o: Ostrołęka, historia

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~Gość, 18:09 25-12-2018,   63%
A teraz nowa, ważna data w historii Ostrołęki może być dodana... O ile obecne nieudolne władze czegoś nie zepsują.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 18:32 25-12-2018,   30%
Sam to wymyśliłeś,czy konsultacja z partyjnymi kolesiami.
odpowiedz   •   oceń :  
~Anna - Kurpiowska Panna, 18:46 25-12-2018,   63%
2018 - "złoty rok" pisany złotymi zgłoskami w  historii miasta. Wybory samorządowe wygrywa zjednoczony obóz sił pokoju i postępu, a obóz ciemnoty, zaprzaństwa, zacofania, reakcji i wszeteczeństwa przechodzi do opozycji (czyt. podziemia).

Na ekrany tutejszego iluzjonu wchodzi arcydzieło filmowe - Kler, z Jankiem Kosem (ps. Szczerba) w roli głównej. Miejscowy iluzjon trzeszczy w szwach - wszyscy, od małego pacholęcia po zgrzybiałego starca, chcą sycić oczy i pozostałe zmysły Klerem. (Magistrat zmuszony jest wprowadzić "kartki" na Klera).

Wraca WOŚP i światełko do nieba. Ogólny aplauz, chwała, cześć i uwielbienie. Zakolczykowany w Czerwonych Portkach y Fikuśnych Binoklach otrzymuje oficjalnie, przez aklamację Rady Miasta, tytuł "Półboga", (z perspektywą na "Całego Boga"). Słabsi duchem mieszczanie i młodsza dziatwa, na wieść, że "WOŚP wraca" - wpadają w histeryczną ekstazę - oddają mocz w majtki, a na wieść, że "będzie również światełko do nieba", podczas pełni, wyją tęsknie do księżyca, podobnie do wilkołaków.

Nareszcie, zgodnie z oczekiwaniami tutejszych mieszczan, Miejska Wigilia zgodna z dyrektywą Mumii Europejskiej nr 123/45 Ek -45 /28 obchodzona w rycie europejskim tzn. bez księdza, bez opłatka, bez szopki bożonarodzeniowej, bez użycia zwrotu "Boże Narodzenie".

2019 - Kontynuacja zapoczątkowanej przez katechetów tradycji  Orszaku Trzech Króli, ale zgodnie z Mumijną Dyrektywą nr 123/45 Ek -45 /28, Orszak obchodzony będzie w rycie europejskim tzn. bez Trzech Króli.
(Z ostatniej chwili: Jako wyraz dobrej woli i miłości do ludu kurpiowskiego, unijny komisarz Junkers, wyraził zgodę na uczestnictwo  w Orszaku Jednego Króla. (Czy tym Jednym Królem będzie Kacper, czy Melchior, czy Baltazar, okaże się po przeprowadzonym referendum).

Najmilsi! Obóz katechetów w całkowitej defensywie (a dobrze im tak, psiajuchom)  - obóz pokoju i postępu triumfuje...
odpowiedz   •   oceń :  
~Brzydal, 23:03 25-12-2018,   72%
@~Anna - Kurpiowska Panna Kochanieńka, niech pierdzielą na Ciebie co chcą, ale weny to nikt Ci nie zabierze, o nie...Pióro masz prawilne jak Bęgowski zarost.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 07:15 26-12-2018,   15%
@~Anna - Kurpiowska Panna Kurpiowska natura. Zazdrość, nienawiść, mściwość. W święta przypomnij sobie dekalog.
odpowiedz   •   oceń :  
~Kóma, 08:18 26-12-2018,   15%
@~Anna - Kurpiowska Panna A fuj, przez samo "f"
odpowiedz   •   oceń :  
~Anna - Kurpiowska Panna, 11:28 26-12-2018,   86%
Dzień dobry!

Mój drogi/moja droga!  Zapomniałeś/łaś napisać:  nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, pycha, chciwość, gniew, nieczystość...

Pozdrawiam cieplutko...
odpowiedz   •   oceń :  
~??, 18:58 25-12-2018,   30%
Lata 2006 - 2018 zatrzymanie rozwoju miasta przez kota i spółkę, budowa pomnika z wroną , muzeum i parkingu przy kościele farnym , sprzedaż dochodowego opec-u i w zamian wybudowanie niedochodowego basenu , kolonizacja elektrowni...
odpowiedz   •   oceń :  
~MG, 20:05 25-12-2018,   35%
Do Ani Kurowskiej .....  nie chcę  polemizować  z tobą! !! Od jakiegoś  czasu  twoja aktywność jest powalająca. Jedno pytanie co ty bierzesz  rano,czy nie warto zmienić  leki.
odpowiedz   •   oceń :  
~Anna - Kurpiowska Panna, 21:00 25-12-2018,   67%
@~MG Dobry wieczór!

A, miły kawalerze! Ciekawość, to jak mówi znane powiedzenie - pierwszy stopień do piekła. Wybacz, nie mogę tak, ot, publicznie napisać ci "co biorę", bowiem obowiązuje mnie tajemnica handlowa. Nie zdradzę jednako tajemnicy, gdy napisze, że "zioło" które biorę dwa razy dziennie, jest nadzwyczajne: wali w łeb już po kilku sekundach, a po minucie mam wizje nie z tej ziemi - totalny odlot... Jestem więc ukontentowana wielce i  z "zioła" i z "dostawcy", bowiem nie dość, że "zioło" to, zaiste wali w łeb jak potężnym obuchem, to jest całkiem niedrogie.

Mój miły, panie!

Na tle ogólnej mizerii tutejszych chłopców, wydajesz mi się doprawdy miłym, ciekawym, niebanalnym, spolegliwym i układnym kawalerem. Jeżeli nawiedzisz mnie jutro, po południu, szepnę ci osobiście, do uszka, wszelkie niuanse związane z moim "ziołem"... Przyjdziesz? Zapewniam cię, że nie będziesz żałował. Przygotuję dla ciebie potężną działkę - kosmiczny odlot zapewniony, albo zwrot pieniędzy...

Pozdrawiam...
odpowiedz   •   oceń :  
~WKURZONY, 22:10 25-12-2018,   63%
KONIEC 15 WIEKU, OSTROLEKA STOLICĄ POWIATU LOMZYNSKIEGO, CO ZA BZDURY, SKORO JEST STOLICĄ, TO POWIAT POWINIEN NAZYWAC SIĘ OSTROLECKI A NIE LOMZYNSKI!!!!! JAKIE SZCZĘŚCIE, ŻE DZIŚ OSTROŁĘKA NIE JEST W POWIECIE LOMZYNSKIM, BO CHYBA BYM SIĘ WYPROWADZIŁ Z OSTROLEKI!!!!
odpowiedz   •   oceń :  
~Katolik, 23:20 25-12-2018,   100%
1962 - postanie klubu sportowego MZKS Ostrołęka. To przykład jak dobrze dbać o historię. Większość ludzi w mieście nie ma pojęcia o datach jakie są na powyższej liście, ale już postanie Narwi Ostrołęka bardzo dużo osób skojarzy prawidłowo z 1962 rokiem
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 06:49 26-12-2018,   67%
Rok 2018
Nastaly czasy Kaszana

Kaszanla
odpowiedz   •   oceń :  
~I, 09:59 26-12-2018,   79%
A wiecie, co jest najgłupsze w tych miejskich planach zagospodarowania, rewitalizacji itp? A to, że zleca się ich sporządzanie totalnie obcym, zewnętrznym firmom, których pracownicy Ostrołękę kojarzą co najwyżej z cytatu w "Rejsie". I tacy ludzie tworzą koncepcje rozwoju, planowania w naszym mieście. Zastanawiam się więc, kto pracuje w ratuszu na tych wszystkich stołkach związanych z urbanistyką, architekturą, planowaniem przestrzennym?
odpowiedz   •   oceń :  
~Anna - Kurpiowska Panna, 11:51 26-12-2018,   77%

Dzień dobry! Witam cieplutko i serdecznie w piękny czas Bożego Narodzenia!

Najmilsi!

Śledząc uważnie najnowsze wiadomości i trendy opiniotwórcze w lokalnych środkach masowego przekazu, zauważyłam, iż ciągle przewija się przez te szlachetne łamy, niemniej szlachetne imię "Kaszana". Imię to odmieniane jest we wszystkich możliwych: czasach, liczbach, deklinacjach, przypadkach, osobach, fleksjach, koniugacjach... Proponuję wzorem Sejmu,  Radzie Miasta rozważyć podjęcie uchwały, aby przyszły rok 2019, ogłosić "Rokiem Kaszany". (Myślę, że wszystkie kluby głosowałyby "za" i zaiste, byłoby to piękne, godne i szlachetne uczczenie tej zacnej, acz bardzo tajemniczej osobistości)... Proszę tylko nie przeginać z popularnością Kaszany. Nie życzyłabym sobie, aby sława Pana Kaszany przyćmiła sławę Zakolczykowanego z wośpa...

(PS. Na pewno miłym gestem Nowego Włodarza skierowanym w stronę mieszkańców Ostrołęki byłoby, aby to właśnie Pan Kaszana odliczał ostatnie sekundy starego roku na Miejskim Sylwestrze, a Pan Kamera rozpoczął odliczanie sekund już w nowym roku).  

Pozdrawiam...

odpowiedz   •   oceń :  
~Katolik, 15:34 26-12-2018,   22%
Od objęcia władzy przez RUMIANEGO I SPÓŁKĘ CZARNYCH W SUTANNACH - do 2018 r rozwój miasta ogranicza się do budowy kościołów i parkingów przykościelnych, aptek i galerii handlowych. Młodzież ucieka poza granice kraju w poszukiwaniu pracy.
Kociolandia wprowadza cenzurę w OCK i nie tylko.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 17:02 26-12-2018,   75%
@~Katolik Zobaczymy co czerwoni potrafią.
odpowiedz   •   oceń :  
~lechin 1, 20:33 26-12-2018,   67%
KADENCJA PREZYDENTA I RADY MIASTA ZAKOŃCZY SIĘ W 2023 ROKU.W JUBILEUSZ 650 UZYSKANIA PRZEZ OSTROŁĘKĘ PRAW MIEJSKICH ! ŻYCZĘ NAM,MIESZKAŃCOM GODNYCH OBCHODÓW I SUKCESÓW PREZYDENTOWI I RADNYM W ROZWOJU MIASTA !
odpowiedz   •   oceń :  
~ZARAB BTC, 08:53 27-12-2018,   0%
ZARABIANIE Bitcoin Realne Wypłaty Minimalne wyplaty 0.0001 btc Cześć! Szukam osób, które chcą zarobić dodatkowe pieniądze! Rozpoczęcie jest bardzo proste, wystarczy zainstalować przeglądarkę https://get.cryptobrowser.site/4086617 i używać jej codziennie. Jest szybki i jest łatwy do znalezienia i przydatny do przeglądania, więc polubisz Ją! Ale najważniejsze jest to, że możesz wydobywać bitcoiny wprost z niego! Nie wahaj się i dołącz!
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Kalnedarz imprez
styczeń 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 28  29  30  31  1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22 dk23  24
 25  26  27  28  29  30  31
Dzisiaj:
Brak wydarzeń