2022-01-25T14:30:00+01:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

OGŁOSZENIE Gminy Olszewo-Borki

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olszewo – Borki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. 2021 r., poz. 741, z późn. zm. )

oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j.: Dz. U. 2021 r., poz. 2373, z późn. zm.) ogłaszam o podjęciu przez Radę  Gminy Olszewo – Borki uchwały nr XLI/254/21 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olszewo – Borki.

Zainteresowani mogą składać wnioski do opracowywanego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego studium. Wnioski należy składać w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski  mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Olszewo – Borki, ul. Władysława Broniewskiego 13, 07 – 415 Olszewo – Borki;
 • w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Olszewo – Borki, ul. Władysława Broniewskiego 13, 07 – 415 Olszewo – Borki, pokój nr 24.
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: skretariat@olszewo-borki.pl

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070, z późn.zm.):

 • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
 • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO") informuję, że:

 

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Olszewo – Borki, ul. Władysława Broniewskiego 13, 07 – 415 Olszewo – Borki.
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@olszewo-borki.pl
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie wniosków zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji;
 6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
 7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

 

Artykuł sponsorowany.

Zobacz również
Kalendarz imprez
maj 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 25  26  27  28  29  30 dk1
dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8
dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15
dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22
dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29
dk30 dk31  1  2  3  4  5
×