2013-05-01T15:55:00+02:00 eOstroleka.pl 2 1 -
,

„Aktywny samorząd”: Są pieniądze dla niepełnosprawnych

Miasto Ostrołęka przystąpiło do programu „Aktywny samorząd”. Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce. Programu „Aktywny samorząd” finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W roku 2013 głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. -  informuje Marek Olszewski Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych.

Program w 2013 roku obejmuje następujące formy wsparcia:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
1)    Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
–    Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
–    Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
2)    Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
–    Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
–    Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
3)    Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
–    Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
–    Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
–    Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
–    Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),
4)    Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Adresaci programu i warunki uczestniczenia w programie:
Moduł I:
Obszar A Zadanie nr 1 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu ruchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.
Obszar A Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu.
Obszar B Zadanie nr 1 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.
Obszar C Zadanie nr 1 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.
Obszar C Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
Obszar C Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
Obszar D - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i  pełnio rolę opiekuna prawnego dziecka. Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

Moduł II:
–    znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
–    nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski z kompletem wymaganych załączników należy składać od 2 maja 2013r. do 30 września 2013r. w godzinach 9.00-15.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. Hallera 12.  W ramach modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) przewidziane są dwa cykle składania wniosków do 31.05.2013r. oraz do 30.09.2013r. Wnioski oraz szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie MOPR w Ostrołęce ul. Hallera 12 w pokoju 6A tel. 29 764 41 30 wew.129 oraz na stronie internetowej www.pfron.org.pl oraz www.mopr.ostroleka.pl
Zobacz również