eOstroleka.pl
Informacje Policja Sport TV Ostrołęka Galeria Mapa Google fotoOstroleka Balujemy Baza firm kamera Wirtualny Spacer Menu On-Line Ogłoszenia Auto Giełda Forum dyskusyjne
Informator » apteki · kościoły · urzędy · kino · lekarze · MZK · PKS . Taxi Kontakt » redakcja · reklama
Rozrywka » puby · kawiarnie · bary · restauracje · pizzerie · hotele Konkursy » konkursy · Konkurs Inwestycyjny
google
Baza firm
Aktualności
Wideo
Galeria
Ogłoszenia
Forum
Menu OnLine
Szukaj w aktualnościach :


login
hasło
zarejestruj się zapomniałem hasła

GDDKiA: Pierwsze przetargi na inwestycje z wykorzystaniem środków z budżetu 2014-2020

drukuj |
Tagi: autostrady w polsce budowa autostrady GDDKiA MTBiGM MRR Sławomir Nowak Komisja Europejska budowa dróg drogi pieniądze na drogi autostrada budowa autostrad
Lech Witecki, fot. Newseria
Lech Witecki, fot. Newseria
Do końca 2013 roku ma powstać 400 kilometrów dróg krajowych i autostrad. To mniej niż w rekordowym ubiegłym roku, kiedy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddała aż 700 kilometrów takich tras – Tak obiecują generalni wykonawcy. Mam nadzieję, że ze swoich zobowiązań się wywiążą – zastrzega Lech Witecki, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Jeszcze w tym roku ruszą przetargi finansowane z funduszy unijnych z nowej perspektywy finansowej.

Szef GDDKiA cieszy się z unijnego budżetu, który w ubiegłym tygodniu wynegocjowali w Brukseli szefowie rządów państw wspólnoty.– Liczyliśmy, że w kolejnej perspektywie to będzie pułap, jaki w tej mieliśmy dostępny, czyli około 10 miliardów euro – przekonuje w rozmowie z Agencją Informacyjną Newseria Lech Witecki.

I podkreśla, że na wydatkowanie takiej kwoty Generalna Dyrekcja jest przygotowana. Jeszcze w tym roku mogą ruszyć pierwsze przetargi dotyczące tej perspektywy finansowej, choć wejdzie ona w życie dopiero z początkiem 2014 roku, a pierwsze pieniądze pojawią się prawdopodobnie pod koniec przyszłego roku.

"Brakuje definicji rażąco niskiej ceny"

Lech Witecki podkreśla, że dla zamawiających wciąż problemem są braki w Prawie zamówień publicznych. Główny zarzut to brak definicji rażąco niskiej ceny. Wykonawcy, którzy taką zaproponują, mogą być wykluczeni z przetargu.

– Pomogłoby to inwestorom ocenić cenę, jaka została podana przez potencjalnych wykonawców, ocenić, czy ona jest realna, czy też nie. Ta definicja przydałaby się wszystkim, którzy zamawiają cokolwiek na rynku infrastrukturalnym w Polsce – mówi Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, gość Forum Zmieniamy Polski Przemysł.

Witecki jest jednak przekonany, że umiejętne korzystanie z istniejącego prawa, które obowiązuje już od 2008 roku, pozwala uniknąć wielu kłopotów. Według niego ważną zmianą było zniesienie prawa o wykluczeniu oferty wykonawcy, który popełnił drobne błędy.

– Pamiętam w GDDKiA rekord czasowy, który pobiliśmy i to na dużą inwestycję infrastrukturalną, wartą około 5 miliardów złotych. Prowadziliśmy postępowanie przetargowe niecałe 6 miesięcy. To był swoisty rekord i ten przykład pokazuje, że korzystanie umiejętne z prawa o zamówieniach publicznych wtedy, kiedy zostały wyeliminowane te patologie, idzie w dobrym kierunku. My jesteśmy z tej ustawy zadowoleni – podkreśla Witecki.

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad dodaje, że bardzo istotna jest rzetelność wykonawców.

– Bardzo ważne jest tylko to, aby ci wszyscy, którzy składają oferty, pamiętali o tym, że oświadczenie to jest bardzo ważna rzecz. I jeżeli oświadczają, że rozpoczną budowę miesiąc po podpisaniu umowy, że będą mieli taki, a nie inny potencjał kadrowy i udowadniają w trakcie postępowania przetargowego, że taki potencjał kadrowy mają, muszą się z tego zobowiązania wywiązać – podkreśla Lech Witecki.

Według niego, jeśli wykonawcy wywiązują się ze swoich oświadczeń, inwestycje drogowe mogą kończyć się sukcesem zaledwie dwa lub trzy lata po podpisaniu umowy.

Newseria
1001520


Zobacz również:


Wasze opinieBrak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.


Gość
20:00
12-02-2013
Ta a świstak siedzi i... Najpierw niech się uporają z przekrętami, które wykryto a nie się biorą za nowe przetargi. TO czysta propaganda

kierowca
22:49
12-02-2013
Siedzisz na jakimś za...iu i n ic nie widzsz, tylko bawisz się w demagogię. Wystaw nos poza swój dom, to zobaczysz ile dróg powstało  w Polsce w ostatnich latach!

Gość
23:34
12-02-2013
Najgorsze jest to, że Panowie Prezesi z GDDKiA oraz firm budujących te buble zwane w Polsce drogami zarabiają legalnie po kilkadziesiąt tyś złotych miesięcznie, legalnie bo dogadując się w przetargach kradną miliony. Nie dosyć że koszty budowy tych bubli są jedne z najwyższych na świecie, a trwałość chyba najniższa, bo po trzech latach nawierzchnia zaczyna się sypać co widać w ostatnich dniach, zresztą nawet płyty lotniska nie potrafią matoły zrobić, bo ktoś ukradł cement. To jeszcze koszty jakie ponoszą kierowcy są ogromne w porównaniu z resztą europy. A te wszystkie miliony euro trzeba będzie kiedyś oddać, będą to spłacać jeszcze nasze dzieci i wnuki a te wszystkie '' drogi kilu lat nie wytrzymają. Zresztą może właśnie o to chodzi żeby kolesie z wielkich firm mieli robotę na długie lata, a bydło i tak zapłaci, bo polska to kontrole, kary, mandaty, podatek od podatku i opłaty od wszystkiego oraz totalna drożyzna.

Ży­dow­ski te­le­fon za­u
09:27
13-02-2013
Ży­dow­ski te­le­fon za­ufa­nia
12 Luty 2013 Dodaj komentarz Przeskoczenie do uwag

*Krzysz­tof Gó­rec­ki, 8 lu­te­go 2013

Nie­zwy­kle to­le­ran­cyj­ny mu­si być na­ród, w prze­wa­ża­ją­cej mie­rze ka­to­lic­ki, wy­bie­ra­ją­cy pre­zy­den­ta ma­ją­ce­go ży­dow­skich przod­ków, sy­na ra­bi­na na mi­ni­stra, wnu­ka żoł­nie­rza We­hr­mach­tu na pre­mie­ra, od­da­ją­cy w więk­szo­ści głos na par­tię kie­ro­wa­ną przez mniej­szo­ści na­ro­do­we.

Na­zy­wa­jąc Ja­na Ko­by­lań­skie­go an­ty­se­mi­tą i ty­pem spod ciem­nej gwiaz­dy, za naj­bar­dziej ob­cią­ża­ją­cy za­rzut Si­kor­ski uznał spo­strze­że­nie li­de­ra po­łu­dnio­wo­ame­ry­kań­skiej Po­lo­nii: W Pol­sce mu­szą rzą­dzić Po­la­cy, to tra­ge­dia, że w pol­skim MSZ 80 proc. sta­no­wisk ma­ją Ży­dzi”. Cie­ka­we, że do­strzegł to też Bar­to­szew­ski. W lu­tym 2011 r. po wi­zy­cie pre­mie­ra w Je­ro­zo­li­mie, zna­ny z nie­po­ha­mo­wa­ne­go ga­dul­stwa, ogło­sił: Pol­ska to ewe­ne­ment. Pro­szę wska­zać in­ny kraj w Eu­ro­pie, w któ­rym w ostat­nim 20-le­ciu trzech sze­fów dy­plo­ma­cji, Mel­ler, Rot­feld i Ge­re­mek, by­ło ży­dow­skie­go po­cho­dze­nia, je­den ma ho­no­ro­we oby­wa­tel­stwo Izra­ela, a obec­ny ma żo­nę Ży­dów­kę (dziw­nie za­po­mniał o ro­do­wo­dzie swo­im, swo­jej żo­ny i żo­ny pre­zy­den­ta). Z ko­lei mi­ni­ster (ten od żo­ny Ży­dów­ki) przy tej sa­mej oka­zji za­de­kre­to­wał: Pol­ska to kraj fi­lo­se­mic­ki. Wie­my, tak­że od Bar­to­szew­skie­go, jak zo­sta­je się mi­ni­strem spraw za­gra­nicz­nych. Ge­re­mek te­le­fo­nicz­nie za­py­tał go: Wła­dek, mam dla cie­bie pro­po­zy­cję na tak lub na nie. Chcesz po­rzą­dzić w MSZ?

Ewe­ne­men­tem w ska­li świa­to­wej jest zdo­mi­no­wa­nie przez mniej­szość jed­ne­go z de­cy­du­ją­cych seg­men­tów ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej, i to w kra­ju o spo­łe­czeń­stwie ho­mo­ge­nicz­nym na­ro­do­wo­ścio­wo, jak żad­ne in­ne w Eu­ro­pie. Rze­czą złą jest dys­kry­mi­no­wa­nie ko­go­kol­wiek tyl­ko z po­wo­du je­go po­cho­dze­nia, ale ha­nieb­ną – wy­mu­sza­nie dla sie­bie spe­cjal­nych przy­wi­le­jów tyl­ko dla­te­go, że się jest okre­ślo­nej na­cji i wza­jem­ne wspie­ra­nie się w tym w ra­mach so­li­dar­no­ści et­nicz­nej. Nie­zwy­kle to­le­ran­cyj­ny mu­si być na­ród, w prze­wa­ża­ją­cej mie­rze ka­to­lic­ki, wy­bie­ra­ją­cy pre­zy­den­ta ma­ją­ce­go ży­dow­skich przod­ków, sy­na ra­bi­na na mi­ni­stra, wnu­ka żoł­nie­rza We­hr­mach­tu na pre­mie­ra, od­da­ją­cy w więk­szo­ści głos na par­tię kie­ro­wa­ną przez mniej­szo­ści na­ro­do­we. W tej sy­tu­acji Bar­to­szew­ski i Si­kor­ski sta­ją za gra­ni­cą przed nie la­da trud­nym i dwu­znacz­nym za­da­niem prze­ko­ny­wa­nia roz­mów­ców, że ich oskar­że­nia Po­la­ków o na­cjo­na­lizm, an­ty­se­mi­tyzm i kse­no­fo­bię oraz że w Pol­sce nie brak lu­dzi my­ślą­cych tak, jak Bre­ivik, są praw­dzi­we.

W świe­cie cy­wi­li­zo­wa­nym od daw­na funk­cjo­nu­je za­wo­do­wy kor­pus urzęd­ni­ków, po­zo­sta­ją­cych w służ­bie pań­stwa, obo­wią­zu­ją ja­sne kry­te­ria przy­stę­po­wa­nia do nie­go, a dy­plo­ma

http://stopsyjon izmowi.wo
09:27
13-02-2013
http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2013/02/12/zy dowski-telefon-zaufania/

Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

KALENDARZ IMPREZ
sierpień 2015
PnWtŚrCzPtSoNd
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6O mieście :: Informacje o serwisie :: Reklama :: Nasze logo :: Kontakt
Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie. Przeczytaj więcej.
eOstrołęka © 2006 - 2015 CYBERMEDIA
       czas: 0.24 s.