2012-02-27T17:00:00+01:00 eOstroleka.pl 2 1 -
Ostrołęka,

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce: Są pieniądze na organizację staży

fot. eOstroleka.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce ogłosił konkurs na organizatorów staży dla bezrobotnych w ramach projektu pn. „Gotowi do zmian”.

Konkurs obejmuje 206 miejsc stażu dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym 122 miejsca dla kobiet (K) i 84 miejsca dla mężczyzn (M).

Osoby kierowane na organizowane miejsca stażu powinny należeć do co najmniej jednej z następujących grup bezrobotnych: do 25 roku życia - minimum 69 osób(40K/29M), niepełnosprawnych - minimum trzy osoby (1K/2M), powyżej 50 roku - minimum dwie osób (1K/1M), długotrwale bezrobotnych - minimum 47 osób (36K/11M), zamieszkali na wsi - minimum 87osób (44K/43M).

Preferowane są osoby: niepełnosprawne, do 25 roku życia, powyżej 50 roku życia. Uczestnikami stażu nie mogą być osoby uczestniczące w projekcie w latach 2008-2011. Staże zostaną zorganizowane na okresy do 6-ciu miesięcy począwszy od 16 kwietnia 2012 r. Po zakończeniu odbywania stażu Organizator jest zobowiązany do zatrudnienia stażysty na okres minimum 4 miesięcy. Przy rozpatrywaniu wniosków zostaną w szczególności uwzględnione następujące kryteria:

1) zmiany stanu zatrudnienia pracowników w okresie 12 ostatnich miesięcy,

2) zakres nabywanych w trakcie stażu kwalifikacji i umiejętności,

3) dotychczasowa współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrołęce,

4) wskazanie osoby bezrobotnej do odbycia stażu spełniającej kryteria określone w pkt.2 i 3.

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 68, pokój nr 3 - sekretariat, w dniach 01- 09.03.2011r. w godz. 8 - 14 bądź przesłać pocztą (kurierem). W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską decyduje data wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce.

Wnioski złożone w innym terminie nie będą rozpatrywane. Rozpatrzenia złożonych wniosków dokona komisja. O sposobie rozpatrzenia wniosków - wnioskodawca zostanie powiadomiony na piśmie w terminie 10 dni od daty ich rozpatrzenia.

Obowiązujący druk wniosku oraz wszelkie informacje na temat zasad współpracy, można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce przy ul. 11 Listopada 68, pokój nr 1, w godzinach od 8 do 14, tel. 29 760 33 77 w. 201, www.pup-ostroleka.pl.
Zobacz również