2017-03-30T14:11:00+02:00 eOstroleka.pl 2 1 0 -
Ostrołęka,

Statystycznie o ostrołęckiej kobiecie

REKLAMA
REKLAMA
0
0
0
Urząd Statystyczny w Warszawie opublikował raport dotyczący kobiet w Ostrołęce. Zawiera on dane o kobietach w ostrołęckim systemie oświaty, służbie zdrowia, jak również o liczebności pań w naszym mieście. Z prognoz wynika, że w 2050 roku liczba kobiet w Ostrołęce zmniejszy się o prawie 30 procent.

Kobiet w Ostrołęce będzie coraz mniej

Według stanu w dniu 31 grudnia 2015 r. w Ostrołęce mieszkało 27,4 tys. kobiet, które stanowiły 52,1% ogółu mieszkańców miasta. W porównaniu z końcem grudnia 2012 r. liczba kobiet zmniejszyła się o 316 (o 1,1%), a ich udział w ogólnej liczbie mieszkańców miasta zwiększył się o 0,1 p. proc.

Struktura ostrołęckich kobiet według grup wieku jest zróżnicowana. W końcu 2015 r. najwięcej ostrołęczanek było w grupach wieku 55—59 lat, 60—64 lata oraz 30—34 lata, ich udział w ogólnej liczbie kobiet wynosił odpowiednio: 9,2%; 8,7%; 8,0%. Najmniej kobiet było w grupie 85 lat i więcej (1,8%) oraz 80—84 lata (2,1%). W porównaniu z końcem 2012 r. struktura kobiet według grup wieku uległa istotnym zmianom. Największy spadek udziału pań w ogólnej liczbie kobiet w Ostrołęce odnotowano w grupach wieku 50—54 lata, 20—24 lata i 25—29 lat (odpowiednio o: 1,4 p. proc., 1,3 p. proc. i 1,2 p. proc). Natomiast największy wzrost udziału wystąpił w grupie wieku 65—69 lat (o 1,9 p. proc.) oraz 60—64 lata (o 1,6 p. proc.).

Współczynnik feminizacji wynosił 109; największa przewaga kobiet nad mężczyznami wystąpiła w grupie wiekowej 55—59 lat. Kobiety w wieku produkcyjnym stanowiły 58,4% ogółu kobiet.

Według prognozy GUS do 2050 r. w Ostrołęce liczba kobiet zmniejszy się o 29,7% w stosunku do 2015 r., a ich udział w ogólnej liczbie mieszkańców wzrośnie o 0,3 p. proc. i wyniesie 52,4%. W 2015 r. na każde 1000 mieszkanek Ostrołęki w wieku rozrodczym (15—49 lat) urodziło się 42 dzieci; kobiety coraz później decydują się na urodzenie pierwszego dziecka, wiek środkowy matek rodzących dzieci przesunął się z 29,2 w 2012 r. do 29,9 w 2015 r.;

Na jedną kobietę w wieku 15—49 lat średnio przypadało niewiele ponad jedno dziecko. W końcu grudnia 2015 r. liczba bezrobotnych kobiet wyniosła 1,7 tys., tj. 51,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Największą grupę stanowiły kobiety w wieku 25—34 lata oraz z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym.

Kobiety a zdrowie - przypadek ostrołęcki

Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny społeczeństwa. W Ostrołęce w 2014 r. odnotowano 77 zachorowań kobiet na nowotwory złośliwe (wobec 65 w 2012 r.). Kobiety najczęściej zapadały na nowotwór złośliwy sutka (32,5%), oskrzeli i płuc oraz jelita grubego (po 9,1%). W porównaniu z 2012 r. zmniejszyła się zachorowalność kobiet na raka szyjki macicy (o 50,0%) oraz trzonu macicy (o 28,6%), natomiast zwiększyła się zachorowalność na nowotwór oskrzeli i płuc (o 250,0%), tarczycy (o 100,0%) oraz sutka (o 47,1%). Nie uległa zmianie liczba zachorowań na raka jelita grubego oraz jajnika. W 2014 r. w Ostrołęce wskaźnik zachorowalności kobiet na nowotwory złośliwe w przeliczeniu na 100 tys. kobiet wynosił 280,1 (w 2012 r. — 234,2). W 2014 r. w mieście z powodu chorób nowotworowych zmarło 49 kobiet, tj. o 28,9% więcej niż w 2012 r. Najwięcej kobiet zmarło z powodu nowotworu złośliwego sutka (18,4%), oskrzeli i płuc oraz jajnika (po 12,2%).

W 2015 r. w Ostrołęce ze świadczeń zdrowotnych udzielonych w trybie ambulatoryjnym w izbie przyjęć lub szpitalnym oddziale ratunkowym skorzystało ponad 14,9 tys. osób, z czego 43,7% stanowiły kobiety. Najczęściej pomocy kobietom udzielano w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej, natomiast najrzadziej — w zakresie okulistyki i neurochirurgii. W porównaniu z 2012 r. w ogólnej liczbie kobiet, którym udzielono świadczenia zdrowotnego w izbie przyjęć lub szpitalnym oddziale ratunkowym zmniejszył się odsetek kobiet korzystających z pomocy poradni pediatrycznych (o 5,2 p. proc.), a wzrósł odsetek kobiet, którym udzielono pomocy w ramach pozostałych poradni (najbardziej — poradni chorób wewnętrznych o 1,1 p. proc.).

W 2015 r. w Ostrołęce opiekę nad pacjentami sprawowało 246 lekarzy i 30 lekarzy stomatologów, wśród których kobiety stanowiły odpowiednio 54,9% oraz 76,7%. W mieście pracowały również 563 pielęgniarki i 60 położnych. W porównaniu z 2013 r. liczba kobiet lekarzy zwiększyła się o 3,8%, a dentystek o 35,3%. Wzrosła również liczba pielęgniarek oraz położnych — odpowiednio o 0,2% i 9,1%. W 2015 r. w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej kobietom udzielono 331,5 tys. porad (o 1,2% mniej niż w 2014 r.). Spośród porad udzielonych przez lekarzy 49,4% dotyczyło podstawowej opieki zdrowotnej, a 50,6% — opieki specjalistycznej. Liczba porad stomatologicznych wyniosła 22,8 tys., tj. o 4,5% więcej niż w 2014 r.

Dziewczęta w ostrołęckim systemie oświaty

Według obowiązującego systemu oświaty pierwszym etapem kształcenia dzieci jest wychowanie przedszkolne. W roku szkolnym 2015/2016 w ostrołęckich przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych przebywało 2,0 tys. dzieci, z czego 47,9% stanowiły dziewczynki. W porównaniu z rokiem szkolnym 2012/2013 liczba dziewczynek zwiększyła się o 0,6%. W roku szkolnym 2015/2016 wśród dziewczynek najwięcej było 5-latek — ich udział wynosił 35,1% i był o 7,7 p. proc. wyższy niż w roku szkolnym 2012/2013. Znaczną grupę stanowiły również dziewczynki w wieku 3 lat, których udział zwiększył się o 7,4 p. proc. i wynosił 27,9%. W omawianym okresie udział dziewczynek w wieku 6 lat zmniejszył się z 25,0% do 9,2%, co było związane z rozpoczęciem nauki w szkołach podstawowych przez dzieci sześcioletnie.

W roku szkolnym 2015/2016 dziewczęta w ostrołęckich szkołach podstawowych stanowiły 49,0% ogółu uczniów tych szkół. W porównaniu z rokiem szkolnym 2012/2013 ich udział zwiększył się o 0,2 p. proc. W tym samym okresie w ostrołęckich gimnazjach liczba dziewcząt zmniejszyła się o 8,0%, a ich udział w ogólnej liczbie gimnazjalistów zmniejszył się o 0,7 p. proc. i wynosił 48,3%. Spośród szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w roku szkolnym 2015/2016 dziewczęta najczęściej wybierały licea ogólnokształcące i technika. Udział dziewcząt w ogólnej liczbie uczniów liceów ogólnokształcących stanowił 64,7%, tj. o 1,5 p. proc. więcej niż w roku szkolnym 2012/2013, natomiast w technikach — 41,3%, tj. o 0,2 p. proc. więcej. W omawianym okresie udział dziewcząt w ogólnej liczbie uczniów zasadniczych szkół zawodowych wynosił 20,7% i był o 5,0 p. proc. mniejszy niż w roku szkolnym 2012/2013.

W szkole policealnej dla młodzieży, która rozpoczęła działalność w roku szkolnym 2015/2016, dziewczęta stanowiły 76,0% uczniów. Spośród szkół dla dorosłych w roku szkolnym 2015/2016 udziału kobiet w ogólnej liczbie uczniów w stosunku do roku szkolnego 2012/2013 spadł w szkołach policealnych (o 0,8 p. proc.) natomiast w liceach ogólnokształcących wzrósł (o 1,2 p. proc.). W omawianym okresie liczba kobiet studiujących w Ostrołęce (łącznie z cudzoziemkami) zmniejszyła się z 557 do 268 tj. o 51,9%, a ich udział w ogólnej liczbie studentów obniżył się o 2,1 p. proc.

Pełen raport dostępny w załączniku  (1,18 MB)
REKLAMA

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Zobacz również