2012-07-13T20:09:00+02:00 eOstroleka.pl 2 1 -
,

Szpital w Ostrołęce zaoszczędzi dzięki kolektorom słonecznym

fot. eOstroleka.pl
Do 35 proc. kosztów związanych z podgrzewaniem ciepłej wody mogą zaoszczędzić mazowieckie szpitale, w których zostaną zainstalowane kolektory słoneczne. Na takim rozwiązaniu skorzysta nie tylko szpital, ale przede wszystkim jego pacjenci. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze będą mogły być wykorzystane na inne cele - drobne inwestycje czy zakup sprzętu. Instalacja kolektorów będzie możliwa dzięki środkom uzyskanym w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Całkowity koszt inwestycji to ponad 34,6 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie ok. 29,4 mln zł.

Cztery boiska piłkarskie typu Orlik, czyli 6 tys. m2 tyle orientacyjnie będzie wynosić łączna powierzchnia wszystkich zastosowanych w mazowieckich szpitalach kolektorów. Dyrektorzy placówek szacują, że dzięki zastosowaniu energii słonecznej do podgrzewania ciepłej wody oszczędzą ok. 35 proc. przeznaczanych na ten cel środków.

- Dobre zarządzanie to szukanie oszczędności wszędzie tam gdzie jest to możliwe. Nasze szpitale nie boją się innowacyjnych rozwiązań, które zwłaszcza w dobie kryzysu mogą zminimalizować koszty ich utrzymania. Udało im się to już w 2011 r. kiedy to 16 marszałkowskich szpitali, jako pierwsze w kraju, zdecydowało się na wspólny zakup energii, dzięki czemu zaoszczędziły aż 20-25 proc. ponoszonych na ten cel kosztów. Dzięki kolektorom słonecznym, a co za tym idzie wykorzystaniu energii słonecznej te oszczędności będą jeszcze wyższe - powiedział marszałek Adam Struzik.

Pomocą finansową rządu szwajcarskiego objętych zostanie 12 marszałkowskich szpitali zlokalizowanych w Warszawie, Radomiu, Płocku, Ostrołęce, Siedlcach, Ciechanowie, Zagórzu k/Warszawy i Dziekanowie Leśnym. We wszystkich tych placówkach do 2016 r. zainstalowane zostaną kolektory słoneczne, dzięki którym możliwe będzie pozyskanie energii słonecznej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. W szpitalach zostaną także przeprowadzone niezbędne modernizacje, co pozwoli bardziej wydajnie korzystać z energii słonecznej. Inwestycja będzie realizowana w latach 2014-2016.

- Co roku mazowieckie szpitale ponoszą duże koszty związane z ich utrzymaniem. Jednym ze sposobów na ich obniżenie jest sięgnięcie po odnawialne źródła energii. Taką możliwość daje nam realizowany przy wsparciu funduszu szwajcarskiego projekt. Zaoszczędzone na zakupie gazu czy węgla pieniądze szpitale będą mogły przeznaczyć na inne cele - zakup sprzętu czy drobne remonty - dodał wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski.

Szpitale biorące udział w projekcie korzystają głównie z konwencjonalnego paliwa, jakim jest gaz ziemny lub węgiel kamienny. Skutkuje to emisją do środowiska naturalnego gazów cieplarnianych oraz niebezpiecznych substancji (tlenki siarki). Zainstalowanie kolektorów słonecznych wpłynie korzystnie nie tylko na poprawę stanu środowiska naturalnego, ale także na oszczędność energii, a co za tym idzie - mniejsze koszty utrzymania.

Całkowity koszt projektu „Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego” szacowany jest na ok. 34,6 mln zł, z czego 85 proc. - czyli ok. 29,4 mln zł - pokryte zostanie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, pozostałe 15 proc. kosztów projektu (ok. 5,2 mln zł) pochodzić będzie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Inwestycja realizowana będzie w ramach Priorytetu 2: „Środowisko i Infrastruktura”, obszaru tematycznego „Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska”, Cel 2: zwiększenie wydajności energii i redukcji emisji, w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do UE 1 maja 2004 r. Na mocy umowy międzynarodowej, zawartej 20 grudnia 2007 r. w Bernie, ponad 1 mld franków szwajcarskich trafi do dziesięciu nowych państw członkowskich, z czego niemal połowa (ok. 489 mln CHF, czyli ok. 310 mln euro) przeznaczona będzie na pomoc dla Polski.

Celem szwajcarskiej pomocy jest zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE, a także różnic na terytorium Polski - pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym. O dofinansowanie projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy mogły starać się instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe.

Program obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę, przy czym co najmniej 40 proc. środków z całej alokacji zostanie przeznaczonych na wsparcie czterech województw południowo-wschodnich: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. W ramach współpracy obowiązuje 5-letni okres zaciągania zobowiązań i 10-letni okres wydatkowania, który rozpoczął się 14 czerwca 2007 r., tj. w dniu przyznania pomocy finansowej Polsce przez Parlament Szwajcarski.

Dotychczas przeprowadzono 14 konkursów w ramach SPPW, dotyczących m.in. środowiska i infrastruktury, rozwoju regionalnego, ochrony zdrowia, badań naukowych, stypendiów dla naukowców, wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz funduszy venture capital. Do 14 czerwca 2012 r., gdy upłynął termin zaciągania zobowiązań, strony polska i szwajcarska podpisały łącznie 58 umów na całkowitą kwotę dostępnej alokacji 489 mln CHF. Tym samym udało się zakontraktować 100 proc. środków przeznaczonych na pomoc dla Polski.
Zobacz również