eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki, O TYM SIĘ MÓWI

Bartosz Podolak przed sądem. Zapadł wyrok w sprawie wójta gminy Rzekuń

REKLAMA
zdjecie 6575
fot. eOstroleka.plfot. eOstroleka.pl
REKLAMA

Sąd Okręgowy w Ostrołęce ogłosił wyrok w sprawie, w której oskarżony był wójt gminy Rzekuń Bartosz Podolak. Sąd uznał, że wójt popełnił przestępstwo, ale miało ono znikomą szkodliwość społeczną i postępowanie wobec wójta umorzył.

Wójt gminy Rzekuń Bartosz Podolak został oskarżony przez przasnyską prokuraturę o to, że w 2019 r. jako kierownik zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Budowa żłobka samorządowego w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu” złożył fałszywe pisemne oświadczenie, w którym podał, że nie pozostaje w stosunku powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z członkiem organu zarządzającego wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. Tymczasem, wiceprezesem zarządu jednej z firm tworzącej konsorcjum, które wygrało przetarg i realizowało inwestycję, był szwagier wójta Grzegorz Ch.

14 listopada 2022 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce uznał wójta za winnego zarzucanego mu czynu złożenia fałszywego oświadczenia i wymierzył mu karę grzywny w wysokości 8 tysięcy złotych. Wyrok podany miał być do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzekuń. Wójta obciążono także kosztami sądowymi.

Włodarz gminy Rzekuń odwołał się do sądu wyższej instancji. I - jak się okazało - była to słuszna decyzja...

Pod koniec marca odbyła się rozprawa apelacyjna, a 12 kwietnia 2023 r. sąd ogłosił wyrok. Wyrok pierwszej instancji został uchylony, a postępowanie zostało umorzone ze względu na znikomą szkodliwość społeczną czynu. Wójt zachowa swoje stanowisko.

Dlaczego sąd umorzył postępowanie?

Sąd uznał, że wójt co prawda złożył fałszywe oświadczenie we wskazanym postępowaniu przetargowym, ale czyn ten miał tak znikomą szkodliwość, że postępowanie karne należało umorzyć.

- Zdaniem Sądu Okręgowego, okoliczności i fakty w tej sprawie przekonują, iż czyn oskarżonego zakwalifikowany jako czyn z artykułu 233 par. 6 Kodeksu Karnego i par. 1 Kodeksu Karnego w realiach sprawy należy uznać za czyn o znikomym stopniu społecznej szkodliwości - powiedział sędzia Marek Konrad, wskazując, że przy ocenie społecznej szkodliwości bierze się pod uwagę okoliczności o charakterze przedmiotowym (np. rodzaj i charakter naruszonego dobra, okoliczności popełnienia czynu), jak i podmiotowym (np. motywacja sprawcy).

Sędzia sprawozdawca Marek Konrad wyjaśniał, dlaczego sąd zdecydował się umorzyć postępowanie:

W ocenie Sądu Okręgowego, ocena powyższych okoliczności w szczególności elementów motywacyjnych zachowania oskarżonego, a także sposób i okoliczności popełnienia czynu przemawia za przyjęciem, iż przestępstwo popełnione przez oskarżonego charakteryzowało się znikomym stopniem społecznej szkodliwości. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż tożsamy powód wyraził w treści postanowienia o umorzeniu postępowania z dnia 28.02.2022 prokurator Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu. Z punktu widzenia oceny materiału dowodowego, ta decyzja prokuratora jawi się jako decyzja słuszna. Niewątpliwie bowiem oskarżony Bartosz Podolak działał w specyficznych okolicznościach motywacyjnych. Postępowanie przetargowe, którego dotyczyło postępowanie karne, było trzecim z kolei postępowaniem związanym z budową żłobka. Poprzednie dwa zostały unieważnione z uwagi na brak oferentów. Oferty konsorcjum wybrała komisja przetargowa pracująca bez udziału oskarżonego. Brak było merytorycznych podstaw do jej odrzucenia. Niewątpliwie istniało także wysokie społeczne zapotrzebowanie na budowę żłobka. Ostatecznie placówka została wybudowana, a o jej jakości i charakterze świadczą zdobywane nagrody. Warto dodać, że brak jest zastrzeżeń do samego procesu budowlanego. Inwestycja została rozliczona w sposób nie budzący wątpliwości, wykonawca został obciążony stosownymi karami umownymi. Poza wątpliwością jest także to, że Bartosz Podolak jest osobą niekaraną, zaś samo złożenie nieprawdziwego oświadczenia uznać należy za jednorazowy indycent.

Wyrok jest prawomocny. Możliwe jest jedynie wniesienie kasacji do Sądu Najwyższego.

REKLAMA
Kalendarz imprez
luty 2024
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30  31 dk1 dk2 dk3 dk4
dk5 dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11
dk12 dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18
dk19 dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25
dk26 dk27 dk28 dk29  1  2  3
Dzisiaj:
Wydarzenia
Kino JANTAR
Kino HELIOS w Łomży
×