zdjecie 1166
zdjecie 1166
zdjecie 1166
2021-02-22T11:37:50+01:00 eOstroleka.pl
Kościół i społeczeństwo,

Biskup zwrócił się do wiernych: "Diecezja to historia pokoleń naszych rodzin"

REKLAMA
REKLAMA
14
4
1

Biskup Janusz Stepnowski wydał list pasterski z okazji rozpoczęcia przygotowań do jubileuszu 100-lecia diecezji łomżyńskiej, przypadającego na 2025 rok. Przypomnia znane postaci naszej diecezji, m.in.  ks. Adama Bargielskiego i ks. Michała Piaszczyńskiego.

Diecezja Łomżyńska to przede wszystkim historia pokoleń naszych rodzin, które na przestrzeni lat związywały swoją codzienność z Chrystusem i Jego Ewangelią

- wskazał biskup Stepnowski w liście pasterskim. 

Przygotowania do jubileuszu 100-lecia diecezji rozpoczną się w marcu 2021 roku, a zakończą - w 2024 roku. W 2025 roku prowadzone będą główne uroczystości jubileuszowe. Pełna treść listu poniżej.


Drodzy Bracia i Siostry, umiłowani Diecezjanie!

Czas Wielkiego Postu, który rozpoczęliśmy w Środę Popielcową, jest drogą na Świętą Górę Paschy. Przez najbliższe 40 dni będziemy wraz z Chrystusem podążać duchowo do Jerozolimy, by uczestniczyć w najważniejszym wydarzeniu naszej wiary: w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Na progu tego świętego czasu paschalnej pokuty słyszymy naszego Zbawiciela głoszącego Ewangelię Bożą: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» (Mk 1, 15). Wielki Post niesie dla każdego z nas kilka zadań: słuchanie słowa Bożego i pokutę, postępowanie na drodze ku zbawieniu, wierność przymierzu chrzcielnemu, przygotowanie do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej dla katechumenów, rozważanie męki naszego Pana. Wielki Post jest czasem odnowy, aby uwierzyć na nowo, zaufać Bogu i oprzeć na Jego słowie swoje życie. Przypominamy sobie o przymierzu, które Bóg zawarł z każdym z nas. Znakiem tej szczególnej więzi Boga z nami jest Ewangelia, która rozbrzmiewa w naszych sercach, szczególnie od momentu naszego chrztu. Jest ona głoszona w Kościele szczególnie podczas liturgii, ale także w naszych domach rodzinnych, na katechezie w szkole czy we współczesnych nam czasach również w przestrzeni medialnej. Wierzyć w Ewangelię znaczy wierzyć Chrystusowi, pokładać w Nim swoją ufność, być uległym Jego woli, uznać Go jako Pana i Zbawiciela swojego życia.

Wielki Post jest powrotem do źródła, by na nowo odkryć i zrozumieć co to znaczy, że jako chrześcijanin należę do Chrystusa i do Jego Ciała, czyli Kościoła. Warto zastanowić się nad tym, co dzisiaj oznacza wyjście na pustynię i czym jest owa pustynia? Mierzymy się dzisiaj z wieloma wyzwaniami: walką z epidemią i jej skutkami dotykającymi wiele przestrzeni naszej codzienności, z cierpieniem i chorobą naszych bliskich, z duchową oziębłością wielu z naszych sióstr i braci, problemami naszej ojczyzny i Kościoła. Wychodzimy na pustynię razem z Chrystusem, aby uwierzyć, że w Nim – Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym, jest nasze życie. Doświadczamy Jego obecności w Kościele, który jest wielką wspólnotą uczniów Pana. Kościół jest domem i szkołą komunii, miejscem doświadczenia Bożej i ludzkiej miłości, dzielenia się po bratersku dobrem i miłosierdziem.

Na przestrzeni wieków, począwszy od Zesłania Ducha Świętego, apostołowie i ich następcy podejmowali i wciąż podejmują wysiłek ewangelizacyjny, by przez głoszenie słowa Bożego, sprawowanie sakramentów i posługę miłości w ludzkich serca zasiewać ziarno wiary i tę wiarę rozwijać. Wołanie Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii jest zaproszeniem do przemiany. W dzisiejszych czasach oznacza ona świadomy wybór Chrystusa, który na co dzień widoczny będzie w ewangelicznym świadectwie miłości wobec braci i sióstr, szczególnie potrzebujących. Będzie aktem życzliwości i wdzięczności wobec tych, którzy niosą pomoc drugiemu człowiekowi. Myślę tu o personelu służby zdrowia i innych służb porządkowych, o wolontariuszach, o każdym człowieku, który dostrzega w potrzebującym Chrystusa i daje z siebie ofiarę czyniąc dobro i miłość.

Zamysł Chrystusa realizuje się szczególnie na naszych ziemiach od chwili utworzenia Kościoła partykularnego – Diecezji Łomżyńskiej. Za kilka lat, a dokładnie: 28 października 2025 r., będziemy przeżywać 100-lecie utworzenia naszej diecezji. Wydarzenie to było związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości po zakończeniu I wojny światowej. Reorganizacja struktury Kościoła w Polsce, dokonana decyzją Stolicy Apostolskiej, uwzględniała kształt granic kraju, który na nowo znalazł swe miejsce na mapie Europy, po latach zaborów.

 Sto lat bardziej bliskiej i intensywniejszej obecności Chrystusa na naszych ziemiach to czas, który warto podsumować, to dobra okazja, by przypomnieć sobie ważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w stuletniej historii naszego Kościoła lokalnego. Z Bożej woli w tę historię włączone były osoby, które kształtowały dzieje naszej diecezji. Byli to przede wszystkim kolejni Pasterze naszej diecezji, którzy przewodzili naszej diecezjalnej wspólnocie, głosili słowo Boże i podejmowali różne decyzje wyznaczające konkretne kierunki pracy duszpasterskiej dla poszczególnych parafii, dla kapłanów i wspólnot zakonnych, dla ruchów i stowarzyszeń kościelnych. W dziele ewangelizacji nasi biskupi byli wspierani przez kapłanów posługujących w parafiach, organizujących życie społeczne, angażujących się w działania oświatowe i naukowe. Niektórzy z nich stali się szczególnymi świadkami wiary oddając swoje życie w dramatycznych czasach II wojny światowej, tak jak błogosławieni ks. Adam Bargielski i ks. Michał Piaszczyński. Z posługą kapłanów łączy się historia i współczesność Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, które niedawno obchodziło 100-lecie istnienia. Diecezja Łomżyńska to przede wszystkim historia pokoleń naszych rodzin, które na przestrzeni lat związywały swoją codzienność z Chrystusem i Jego Ewangelią.

Jubileusz naszej diecezji pozwala spojrzeć w przyszłość, abyśmy w kontekście tego wszystkiego, co obecnie przeżywamy, zastanowili się nad tym, w jaki sposób możemy jako wspólnota diecezjalna z większą gorliwością realizować nasze powołanie do świętości i do dawania świadectwa o naszym Zbawicielu i Panu wobec świata i siebie nawzajem w naszych wspólnotach parafialnych i rodzinnych.

Jubileusz jest szczególną łaską, by przede wszystkim spojrzeć na „dzisiaj” naszego Kościoła łomżyńskiego. Chcemy w najbliższym czasie w świetle Ewangelii odczytywać wolę Chrystusa dla naszego Kościoła. Dzisiaj Pan mówi nam, że „czas się wypełnił i przybliżyło się do nas Królestwo Boże” (Mk 1, 14). Chcemy podjąć to wezwanie do nawrócenia i życia Ewangelią, a obecny czas wykorzystać jako szansę ożywienia naszych wspólnot parafialnych. Dlatego, abyśmy owocnie przeżyli czas zbliżającego się jubileuszu naszej diecezji i dobrze wykorzystali tę szansę odnowy naszej wiary, podejmiemy przez najbliższe trzy lata drogę duchowego przygotowania do Jubileuszu 100-lecia powstania Diecezji Łomżyńskiej. Rozpocznie się ona uroczystą Mszą św. w kościele katedralnym 19 marca 2021 roku w uroczystość św. Józefa inauguracją Roku Rodziny, a zakończy w roku 2024. Rok 2025 będzie czasem obchodów głównych uroczystości jubileuszowych.

Przygotowanie duchowe będzie obejmować trzy etapy. Każdy z nich będzie czasem rozważania konkretnej tematyki pastoralnej ważnej dla naszego życia i dla duszpasterstwa. W pierwszym roku duchowego przygotowania pragniemy uświadomić sobie, że rodzice są dla swoich dzieci zwiastunami i głosicielami Ewangelii, którą mają przekazywać nie tylko słowem, ale przykładem życia. Rodzina z jednej strony korzysta z sakramentów, a z drugiej to właśnie w domu powinno dokonywać się przygotowanie do ich przyjmowania. Ponadto, zgodnie z zamysłem Bożym, miłość małżeńska ma być obrazem miłości Chrystusa do Kościoła. Nikt nie może zastąpić rodziny w wypełnianiu tego obowiązku.

W Roku Rodziny wyjątkową rolę będzie odgrywała osoba św. Józefa, którego Kościół z woli Ojca Świętego w sposób szczególny czci w tym okresie. Patrząc na Opiekuna św. Rodziny, chcemy podkreślić rolę ojca i tożsamości mężczyzny oraz promować męskie grupy formacyjne. Dla większej korzyści duchowej ustanowiłem z racji Roku św. Józefa kościoły stacyjne w całej Diecezji, które niech staną się miejscami pielgrzymowania. Odkrywajmy w tym czasie piękno naszej diecezji odwiedzając miejsca szczególnej czci i modlitwy, jakimi są wyznaczone świątynie.

Drugi rok przygotowania do Jubileuszu będzie poświęcony ludziom młodym. Pierwszy Synod Diecezji Łomżyńskiej już przed laty dostrzegł złożoną sytuację młodzieży w naszej Diecezji, która charakteryzuje się braterstwem, przyjaźnią i solidarnością. Podkreślił także postawy młodych nacechowane niepokojem, rozczarowaniem czy lękami. Wielu młodych angażuje się duszpastersko w różne inicjatywy diecezjalne i parafialne, formują się w grupach i stowarzyszeniach, podejmują także dzieło ewangelizacji swoich rówieśników. Patrząc jednak na dzisiejszą rzeczywistość Kościoła, chcemy odzyskiwać młodych ludzi, który w życiu Kościoła jest coraz mniej. Kościół widzi w nich nie tylko przedmiot swojej duszpasterskiej troski, lecz uznaje, że są też czynnym podmiotem jego misji i aktywnymi uczestnikami ewangelizacji. To oni są w stanie nie tylko ożywić duszpasterstwo w parafii, ale także zanieść Dobrą Nowinę do ludzi, których na co dzień spotykają.

Misja ewangelizacyjna Kościoła Łomżyńskiego realizowana jest wspólnie przez osoby duchowne i świeckie. Uprzywilejowanym miejscem tej realizacji jest wspólnota parafialna. Na trzecim etapie duchowego przygotowania do 100-lecia powstania Diecezji pochylimy się nad rolą, znaczeniem i miejscem parafii w życiu każdego z nas. Najlepszym sposobem budzenia współodpowiedzialności za parafię duchownych i świeckich jest współuczestnictwo, współodpowiedzialność i pogłębiona formacja chrześcijańska. Zastanowimy się nad tym jak jeszcze bardziej stawać się rodziną parafialną w kontekście ewangelicznego odczytywania znaków czasu.

Chcę podkreślić także, że u początków naszego przygotowania do Jubileuszu w dniach 4 i 5 czerwca br. będziemy obchodzić 30. rocznicę pobytu w Łomży św. Jana Pawła II. Przypomnimy sobie nauczanie naszego wielkiego Rodaka i przesłanie jakie zostawił w Kościele Łomżyńskim.

Dla nas wszystkich, tworzących wspólnotę diecezji łomżyńskiej, Jubileusz 100-lecia jej powstania jest okazją do postawienia sobie pytania, które towarzyszy często synodom diecezjalnym: "Kościele Łomżyński co myślisz sam o sobie"? Przeżywając czas duchowego przygotowania do Jubileuszu, pozwólmy prowadzić się Duchowi Świętemu, aby przyczynił się on do rozpalenia na nowo darów i charyzmatów, które każdy z nas otrzymuje od Boga. Na czas dorocznych ćwiczeń wielkopostnych wypraszam Wam, Bracia i Siostry, łaski Ducha Świętego i udzielam pasterskiego błogosławieństwa: w imię Ojca + i Syna, i Ducha Świętego.

+ Janusz Stepnowski

Biskup Łomżyński

Łomża, dnia 18 lutego 2021 r.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
październik 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30 dk1 dk2 dk3
dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9 dk10
dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16 dk17
dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23 dk24
dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30 dk31
×