zdjecie 9723
2017-07-27T14:46:27+02:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Dla kogo przeznaczone są bony zasiedleniowe?

REKLAMA
fot. eOstrołęka.pl
REKLAMA
zdjecie 9723
0
0
0

Sporą popularnością, jako formą pomocy Powiatowego Urzędu Pracy dla bezrobotnych cieszą się bony na zasiedlenie. Zgodnie z ustawą, starosta może przyznać osobie bezrobotnej do 30. roku życia bon na zasiedlenie w związku z podjęciem pracy poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. W tym roku bony są przyznawane do wysokości 8 000 zł.

Może z nich skorzystać osoba bezrobotna, jeżeli będzie osiągała  wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu podlegała ubezpieczeniom społecznym. Odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie. Będzie pozostawał w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub prowadził działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Środki Funduszu Pracy przyznane w ramach bonu na zasiedlenie, w wysokości określonej w umowie (nie wyższej jednak niż 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia za pracę), przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie, zobowiązany jest:

do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;
do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;
do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, posiadanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.
W przypadku niewywiązania się z powyższych obowiązków kwota bonu podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Zabezpieczenie zwrotu otrzymanych środków w ramach bonu na zasiedlenie stanowi poręczenie przez osobę fizyczną osiągającą miesięczne dochody w wysokości co najmniej 2 300 zł brutto. Do wniosku o przyznanie bonu należy dołączyć dokument poświadczający dochód poręczyciela tj. odpowiednio:

zaświadczenie o wynagrodzeniu osoby zatrudnionej na czas nie krótszy niż 12 miesięcy,
decyzję o przyznaniu emerytury oraz wyciąg bankowy potwierdzający wpływ uposażenia  lub ostatni odcinek emerytury,
w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku posiadania zaległości, deklarację PIT za ostatni rok potwierdzoną przyjęciem przez Urząd Skarbowy, dokumenty rejestrowe firmy: REGON, NIP, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa, zaświadczenia z KRUS o braku posiadania zaległości w opłatach składek, zaświadczenie o aktualnie osiąganym dochodzie, np. z tytułu dostaw mleka (roczny wykaz dostaw mleka ze spółdzielni mleczarskiej).
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku - poręczyciel, współmałżonek wnioskodawcy i współmałżonek poręczyciela zobowiązani są do stawienia się w  Powiatowym Urzędzie Pracy, by dopełnić spraw formalnych (podpisanie poręczenia, wyrażenie zgody na poręczenie, wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania).

Po dopełnieniu wszystkich czynności związanych z poręczeniem zostanie zawarta umowa przyznająca bon na zasiedlenie.

Osoby bezrobotne do 30. roku życia zainteresowane przyznaniem bonu na zasiedlenie mogą zgłaszać się do swoich doradców klienta.

W 2015 roku bony otrzymały 63 osoby, w 2016 – 230, a w 2017 roku – 100 osób.

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Zobacz również
Kalnedarz imprez
listopad 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  31  1
dk2 dk3 dk4 dk5 dk6  7  8
 9  10  11  12  13  14  15
 16 dk17  18  19 dk20 dk21  22
 23  24  25  26  27  28  29
 30  1  2  3  4  5  6
Dzisiaj:
Brak wydarzeń
zdjecie 9723