2020-07-29T08:58:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Energa. Kto zostanie prezesem ostrołęckiej elektrowni?

REKLAMA
fot. eOstroleka.pl
REKLAMA
2
0
16

Trwa postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka.  Zgłoszenia należy składać do 11 sierpnia do godziny 14.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na stanowisko Prezesa Spółki Energa Elektrownie Ostrołęka SA. „nie otwierać”.

Przypomnijmy, że Rada Nadzorcza spółki Energa Elektrownie Ostrołęka w dniu 24 lipca 2020 roku podjęła uchwały o odwołaniu ze składu Zarządu spółki Pana Leszka Kowalskiego z funkcji Prezesa Zarządu oraz Pana Mariusza Wdowczyka z funkcji Wiceprezesa Zarządu tej spółki.

Rada Nadzorcza
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

ogłasza
postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

PREZES ZARZĄDUSpółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA z siedzibą w Ostrołęce

I. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:
1. Kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie Energa (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia),
2. Życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny,
3. Oświadczenia o:
a) korzystaniu z pełni praw publicznych,
b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
c) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom, lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
d) spełnianiu wymogów dla członka organu zarządzającego określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259),
e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Energa Spółka Akcyjna al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk oraz przez Spółkę, na której rzecz prowadzona jest rekrutacja, tj. ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA na potrzeby obecnej rekrutacji, do czasu jej zakończenia. Jestem świadoma/my, że przysługuje mi prawo wycofania udzielonej zgody w każdym czasie. Rozumiem, że wycofanie zgody spowoduje brak procedowania aplikacji w postępowaniu rekrutacyjnym. Oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym będącym załącznikiem do ogłoszenia rekrutacyjnego.”

II. Do zgłoszenia kandydata powinny zostać dołączone:
1. Oryginały, odpisy urzędowe lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kandydata dokumenty potwierdzające:
a) posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą, uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty, poświadczenia bezpieczeństwa),
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów),
f) informacje i oświadczenie dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów.

2. Oryginały, odpisy urzędowe lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kandydata dokumenty potwierdzające.
3. Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów lub notarialnie poświadczonych dokumentów potwierdzających ww. kwalifikacje w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
4. Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która:
a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o prace lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partie polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) jest zatrudniona przez partie polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

III. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:
1. Wiedza z zakresu działalności spółki.
2. Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.
3. Znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa.
4. Doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.
5. Zagadnienia z obszaru finansów, podatków, rachunkowości zarządczej oraz spraw pracowniczych.
6. Znajomość przepisów kodeksu spółek handlowych.

IV. Tryb postępowania
1. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym i kandydatów pozostających w konflikcie interesów ze spółką oraz złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
2. Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub listownie za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego lub kurierskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia roku do godziny 14.00 na adres: ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka.
3. Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na stanowisko Prezesa Spółki Energa Elektrownie Ostrołęka SA. „nie otwierać”.
4. Otwarcie zgłoszeń odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2020r
5. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, odbędą się w dniu 21 sierpnia 2020r roku w siedzibie ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.
6. Godziny rozmów z poszczególnymi kandydatami będą ustalane telefonicznie.
7. Zgłoszenia, które wpłyną lub zostaną złożone po wskazanym terminie będą zwracane kandydatom bez otwierania.
8. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata w każdym czasie bez podania przyczyny.
9. Oferty odrzucone zostaną Kandydatom na ich wniosek zwrócone albo zniszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postepowania kwalifikacyjnego.
10. Terminy określone w niniejszym ogłoszeniu mogą ulec przedłużeniu.

Równolegle trwa postępowanie na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka.

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~Anna - Kurpiowska Panna, 10:26 29-07-2020,   78%
Dzień dobry!

Znudziło mi się utrzymywanie się ze zbierania surowców wtórnych. Chętnie aplikowałbym na to stanowisko. Jest tylko jedna, mała przeszkoda, a mianowicie cz. II. punkt 1. podpunkt a).
Czy jest jakaś możliwość ominięcia go?

Pozdrawiam...
odpowiedz   •   oceń :  
~Tsk, 10:29 29-07-2020,   40%
@~Anna - Kurpiowska Panna Startuj. Dwma
odpowiedz   •   oceń :  
~Anna - Kurpiowska Panna, 11:20 29-07-2020,   82%
@~Tsk Dzień dobry!

Miły kawalerze! Jestem tylko prostą, bezpretensjonalną, nieco onieśmieloną dziewczyną.  Nie wiem, czy po prostu nie dworujesz sobie ze mnie. Niektórzy chłopcy są  bardzo niegrzeczni w stosunku do takich prostolinijnych dziewczyn, jak ja.  Ale przecież żyje się raz. Kary nie zapłacę za samą chęć objęcia tego intratnego stanowiska.
Zaraz piszę si wi, robię ksero z dyplomu ukończenia liceum zawodowego, wskakuję na swoją damkę i pedałuję na ul. Elektryczną...

Pozdrawiam...
odpowiedz   •   oceń :  
~EWA, 11:27 29-07-2020,   32%
Czy to jakiś kabaretowy portal  ? Naprawdę nie jest to śmieszne a ośmiesza tylko nasze miasto . Co za władza ,co za opozycja ,bo tu chyba działa ,? i co niektórzy komentatorzy ........
odpowiedz   •   oceń :  
~Anna - Kurpiowska Panna, 11:36 29-07-2020,   75%
@~EWA Dzień dobry!

Droga EWO! To prawdopodobnie przez ten  nieznośny, iście afrykański upał, niektórym komentatorom robi się gorzej w główkach. Na szczęście, ja siedzę w swoim klimatyzowanym pomieszczeniu i po prostu bimbam sobie na afrykańskie upały. Zapraszam ciebie na zimną limoniadę, kruche ciasteczko i babskie ploteczki o paniach i panach...

Pozdrawiam...
odpowiedz   •   oceń :  
~EWA, 12:24 29-07-2020,   24%
@~Anna - Kurpiowska Panna Największe zażenowanie się odezwało .... Szkoda słów
odpowiedz   •   oceń :  
~Edzia, 12:31 29-07-2020,   20%
@~Anna - Kurpiowska Panna Błazen dawaj dawaj  
odpowiedz   •   oceń :  
~Anna - Kurpiowska Panna, 14:40 29-07-2020,   75%
@~EWA Matuchno droga! EWUŚ, czemuż jesteś tak okrutna dla mnie? Jam skora serce przed tobą otworzyć, przychylić ci nieba, zaprzedać ci duszę, a ty, niewdzięcznico, tak nieprzystojnie mnie traktujesz? Ach, biednam ja, biednam. Nic, jeno ze wstydu, żalu i sromoty, iść się upić...

Pozdrawiam cieplusio...
odpowiedz   •   oceń :  
~Anna - Kurpiowska Panna, 14:45 29-07-2020,   75%
@~Edzia Dzień dobry, miła Edziu!

Moja droga!  Jestem tylko słabą dziewczyną. Nie podołam wszystkiemu. Staram się błaznować jak mogę najlepiej, uwijam się jak w ukropie,  żyły sobie z rąk wypruwam, ale nie zdzierżę we wszystkiem. Pomóż, najdroższa... Pomóż... Ulżyj mi w mękach tworzenia!

Pozdrawiam...
odpowiedz   •   oceń :  
~W, 12:06 29-07-2020,   56%
Zapewne jakiś katecheta
odpowiedz   •   oceń :  
~tępiciel lemingó, 12:51 29-07-2020,   55%
@~W Może być i były katecheta prezesem, a jeszcze jak był wieloletnim prezydentem miasta bez zarzutów czy wyroków to jak najbardziej jestem za.

Składajcie zgłoszenia jeśli ktoś jest lepszy.
odpowiedz   •   oceń :  
~Ło matulu, 14:20 29-07-2020,   50%
@~tępiciel lemingó Dzień bez wazeliny to dzień stracony! Dla ciebie!
odpowiedz   •   oceń :  
~ZIOM, 15:40 29-07-2020,   50%
MYŚLĘ ZE TO POWINIEN BYĆ JANUSZ HAHAHA
odpowiedz   •   oceń :  
~Partia, 16:24 29-07-2020,   50%
@~ZIOM Najlepiej jakiś Janusz Biznesu, a jak by umiał obracać reklamówkami to taki jest najlepszy.
odpowiedz   •   oceń :  
~tępiciel lemingó, 18:08 29-07-2020,   80%
@~Partia Obrót legalnymi reklamówkami nie jest zły.
odpowiedz   •   oceń :  
~Ola, 23:46 29-07-2020,   0%
@~tępiciel lemingó Pomijając pewne wątpliwości co legalności zawartości tych reklamówek, trochę inne umiejętności na tym stanowisku są potrzebne.  
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
wrzesień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  1  2  3  4