zdjecie 993
2020-11-20T19:23:00+01:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Gmina Olszewo Borki wyjaśnia co z wodą i ściekami po 1 stycznia 2021 r.

REKLAMA
fot. UG w Olszewie Borkach
1
0
23

W Olszewie Borkach od nowego roku całość gospodarki wodno-ściekowej przejmie gmina, która przedstawi każdemu z dotychczasowych klientów OPWiK propozycję zawarcia umowy na te usługi. Proces zawierania nowych umów rozpocznie się w połowie grudnia 2020 r. Ponieważ zaistniała sytuacja może budzić zaniepokojenie, gmina wyjaśnia najważniejsze wątpliwości.

1) Dlaczego OPWiK wypowiedział mieszkańcom naszej gminy umowy na dostawę wody i odbiór ścieków?

Wynika to z faktu rozwiązania porozumienia przez miasto Ostrołęka na świadczenie tych usług dla gminy Olszewo-Borki, podobnie jak dla mieszkańców gmin Lelis i Rzekuń. W tej sytuacji gmina jest zobowiązana przejąć obowiązek dostarczania wody i odbioru ścieków. Zmiany te nie dotyczą mieszkańców zaopatrywanych dotychczas w wodę ze stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi i Stepnie Starej oraz przyłączonych do oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi.

2) Skąd gmina weźmie wodę dla mieszkańców i jak odbierze ścieki?

Gmina zakupi wodę hurtowo od OPWiK, podpisze również umowę na hurtowy odbiór ścieków. Będzie płacić zbiorcze faktury spółce, natomiast mieszkańcy będą otrzymywać już indywidualne faktury z gminy. Miejscowości Kordowo, Grabowo i Olszewo-Borki zostaną przyłączone bezpośrednio do stacji uzdatniania wody w Stepnie Starej.

3) Czy znane są już ceny hurtowych stawek OPWiK?

Jeszcze nie, gmina oczekuje na konkretne propozycje hurtowych stawek na wodę i ścieki od OPWiK, liczymy na to, że będą one przedstawione w możliwie krótkim czasie.

4) Czy zmienią się koszty dostaw wody i odbioru ścieków dla mieszkańców?

Jesteśmy zobowiązani do złożenia nowego wniosku taryfowego do Wód Polskich, więc w przyszłości nie można wykluczyć zmiany stawek. Na chwilę obecną nie ulegną one zmianie.

5) Czy gmina jest przygotowana do samodzielnego prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej?

Na terenie gminy funkcjonują dwie stacje uzdatniania wody, w miejscowościach Nowa Wieś i Stepna Stara. Posiadamy też własną oczyszczalnię ścieków w Nowej Wsi. Te instalacje obsługiwane są przez pracowników gminy (nie były objęte porozumieniem z miastem), posiadamy więc niezbędne doświadczenie. Powołana została też spółka gminna, która intensywnie przygotowuje się do całkowitego przejęcia obsługi mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków.

6) Kiedy będą zawierane nowe umowy na dostawę wody i odbiór ścieków?

Proces zawierania nowych umów ze strony gminy rozpocznie się w miesiącu grudniu. Szczegółowe informacje na ten temat będą przekazane na stronie internetowej oraz za pośrednictwem sołtysów, będzie też można uzyskać je telefonicznie bezpośrednio w Urzędzie Gminy.

7) Czy możliwe jest, że po 1 stycznia odcięta zostanie gminie dostawa wody i odbiór ścieków ze strony OPWiK?

Nie. Mamy pisemne zapewnienia spółki, że woda będzie dostarczana, a ścieki odbierane. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków jest też w tym zakresie bardzo rygorystyczna. W przypadku ewentualnych sporów między odbiorcami, a przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi, decyzje podejmuje organ regulacyjny jakim są Wody Polskie.

Źródło: UG w Olszewie Borkach

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~Gość 55, 19:59 20-11-2020,   70%
To są moim zdaniem skutki wyboru przez mieszkańców nieodpowiedniej opcji politycznej .
odpowiedz   •   oceń :  
~p, 20:54 20-11-2020,   35%
@~Gość 55 W gminie źle się dzieje a będzie jeszcze gorzej.  
odpowiedz   •   oceń :  
~Pożyjemy zobaczymy, 09:05 21-11-2020,   82%
@~Gość 55 W Lelisie i Rzekuniu, też źle wybrali, bo potraktowano ich tak samo i wypowiedziano porozumienia na wodę i ścieki? Ale chyba pan prezydent dobrze sprawy nie przemyślał, teraz wnosi o wspólne porozumienie tych gmin i miasta ws. aglomeracji ściekowej.
odpowiedz   •   oceń :  
~007, 11:33 21-11-2020,   74%
@~Gość 55 "Wynika to z faktu rozwiązania porozumienia przez miasto Ostrołęka na świadczenie tych usług dla gminy Olszewo-Borki"

Czy władze gminy mogą wyjaśnić dlaczego miasto rozwiązało to porozumienie?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość 55, 12:43 21-11-2020,   85%
@~007  Rada miasta wypowiedziała umowę, bo poprzedni wójt się z niej nie wywiązywał."Rada Miasta Ostrołęki uchwałą Nr 520/LXX/2018 z dnia 27 września 2018 r. wyraziła wolę rozwiązania porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 10 marca 2015 r. pomiędzy Miastem Ostrołęka i Gminą Olszewo-Borki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Uzasadnieniem tej decyzji był zły stan techniczny eksploatowanej podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w Olszewie-Borkach, która to sieć wymaga natychmiastowej przebudowy, oraz faktem, iż gmina Olszewo-Borki nie wywiązywała się z zapisów umowy, dotyczących wykonania niezbędnych modernizacji w uzgodnionym z OPWiK Sp. z o.o. terminie."
odpowiedz   •   oceń :  
~Przemysław, 13:58 23-11-2020,   -
@~p Chcieliście zmiany  to nie marudzczie teraz ja na na panią anete nie głosowałem i tak nic nie robi odkąd została wójtem w Zabrodziu nie ma poboczy i ścieżek rowerowych od  tablicy Ostrołęka to po pierwsze po drugie nie ma latarni po prowadzonych od zakrętu od Zabrodzia nie ma latarni i pobocza i i jak się skręca na Łazy przez lasek znów latarni nr ma na Waltera cieni i niebezpiecznie  
odpowiedz   •   oceń :  
~Mieszkaniec, 21:34 20-11-2020,   69%
Z tego co wnioskuję to ktoś chce przytulić dodatkowy sos.
Tzn
Bedzie ku...a drozej
odpowiedz   •   oceń :  
~Kolega z TPO, 22:03 20-11-2020,   23%
Przypomnę jedynie, że to większość Rady Miasta w postaci PiS i TPO w 27.09.2018 r. wypowiedziało porozumienie z gm. Olszewo-Borki.
Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, OPWiK pismem z 26 czerwca 2018 r. wystąpiło z wnioskiem o rozwiązanie porozumienia międzygminnego z gminą Olszewo-Borki. Wniosek swój motywowało złym stanem technicznym eksploatowanej podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszewo-Borki, która wymaga natychmiastowej przebudowy oraz faktem, iż gmina nie wywiązuje się z zapisów umowy. Spółka ponosi wysokie koszty usuwania awarii i napraw tej sieci.
Jak podawała miejska spółka, stan sieci w ciągu dwóch ostatnich lat drastycznie się pogorszył. Gminę wielokrotnie wzywano do podjęcia działań celem poprawy funkcjonowania systemu odbioru ścieków. Bez efektów. Dopiero wystąpienie z wnioskiem o rozwiązanie umowy zmobilizowało do jakichkolwiek działań ze strony gminy.
odpowiedz   •   oceń :  
~Jurgiel, 22:11 20-11-2020,   28%
@~Kolega z TPO Sami sobie strzelili w głęboko w stopę. Władza zarówno w mieście i gminie się zmieniła -
Jako mieszkaniec Zabrodzia mam bardzo mocne obawy co do przygotowania gminy. Nie będę przypominał blokady ulicy jak fatalnie gmina z nami postępuje.
Co jeśli wystąpi awaria po godz. 16? czy też w weekend? Gmina planuje mieć brygadę dostępną 24h? Przecież nawet nie ma wozu asenizacyjnego nie mówiąc o braku wyspecjalizowanych ludzi znających własne sieci gminy.
odpowiedz   •   oceń :  
~dhn, 00:06 21-11-2020,   30%
@~Jurgiel Precz z pis
odpowiedz   •   oceń :  
~Ania - Panna jak Łania, 01:21 21-11-2020,   77%
@~dhn Dobry wieczór!

Precz z obleśnym lewactwem...

Pozdrawiam...
odpowiedz   •   oceń :  
~tępiciel lemingów, 05:06 21-11-2020,   80%
@~Kolega z TPO wystarczy zapoznać się z
" UCHWAŁA NR 133/XIII/2019 RADY MIASTA OSTROŁĘKI z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie rozwiązania porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Ostrołęka i Gminą
Olszewo - Borki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3, art.10 ust.1, art.18 ust. 2 pkt 12 i art.74 ust.1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 3 ust.2 pkt 2 ustawy z
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 ) uchwala się, co następuje :
§ 1.
Wyraża się zgodę, aby porozumienie międzygminne zawarte w dniu 10 marca 2015 r. pomiędzy Miastem
Ostrołęka i Gminą Olszewo - Borki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków ( Dz.Urz.Woj.Maz. poz. 3881 ) uległo rozwiązaniu z dniem
4 kwietnia 2020 roku.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęka.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki
Wojciech Zarzycki
odpowiedz   •   oceń :  
~Gościnne, 08:39 21-11-2020,   20%
@~tępiciel lemingów To tyczy się skrócenia wypowiedzenia gamoniu a nie samego wypowiedzenia. Obecna rada Miasta jedynie skróciła drugi wydłużony termin przez Prezydenta.
Kulik przedłużył im o 1.5 roku a oni dalej nic  
odpowiedz   •   oceń :  
~Fakty, 08:58 21-11-2020,   81%
@~Gościnne Widzisz „gamoniu” oni w tym czasie wybudowali nową przepompownię, teraz naprawiają stare studzienki i powołali nową spółkę. W dwa lata. Poprzedniemu wójtowi nie wystarczyło ich 12 żeby to załatwić. A obecny prezydent porozumienia wypowiedział wszystkim dookoła, Lelisowi i Rzekuniowi też. Taki styl „współpracy”  z sąsiadami.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gościnne, 10:21 21-11-2020,   22%
@~tępiciel lemingów To tyczy się skrócenia wypowiedzenia gamoniu a nie samego wypowiedzenia. Obecna rada Miasta jedynie skróciła drugi wydłużony termin przez Prezydenta.
Kulik przedłużył im o 1.5 roku a oni dalej nic  
odpowiedz   •   oceń :  
~tępiciel lemingów, 10:58 21-11-2020,   78%
@~Gościnne "Rada Miasta Ostrołęki uchwałą Nr 520/LXX/2018 z dnia 27 września 2018 r. wyraziła wolę rozwiązania porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 10 marca 2015 r. pomiędzy Miastem Ostrołęka i Gminą Olszewo-Borki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Uzasadnieniem tej decyzji był zły stan techniczny eksploatowanej podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w Olszewie-Borkach, która to sieć wymaga natychmiastowej przebudowy, oraz faktem, iż gmina Olszewo-Borki nie wywiązywała się z zapisów umowy, dotyczących wykonania niezbędnych modernizacji w uzgodnionym z OPWiK Sp. z o.o. terminie."

Dobrze, że rada miasta wypowiedziała umowę, bo poprzedni wójt się z niej nie wywiązywał.
odpowiedz   •   oceń :  
~xxxx, 16:32 21-11-2020,   23%
@~Ania - Panna jak Łania ,,Ana tu masz.ia,, - popatrz w lustro to na pewno zmienisz zdanie o obleśności lewactwa. Tyle czasu milczałaś myślałam, że ,,Corona,, cię dopadła  a tu masz. Znowu plujesz.
odpowiedz   •   oceń :  
~No proszę..., 09:01 21-11-2020,   92%
Jak ładnie odnowiony budynek urzędu gminy! W środku też wszystko fajnie wygląda. Widać, że coś się dzieje w tej gminie. 😊👍
odpowiedz   •   oceń :  
~budowlniiec, 10:52 21-11-2020,   73%
Dajcie spokój !!!!
W Gminie Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest z 2006r. Śniech na Sali.
Przez 14 lat nic się nie ruszyło,  a sąsiednie Gminy w tym czasie podwoiły liczbę mieszkańców dzięki ciągłym zmianom w planie .  Olszewo Borki to najbardziej ZACOFANA  Gmina w granicach miasta.
W Gminie Rzekuń, Łyse wybudujesz dom na wysranowie pod lasem bez uzbrojenia bo wszystkie łąki i nieużytki są przekształcone pod zabudowę a gminie Olszewo Borki jest taka bieda że szkoda gadać.
Ale są to zaniedbania od wielu lat , były wójt Szewczyk przez dwie kadencje nie zrobił NIC w tym kierunku.
Szkoda wielka że zmarnowano najlepsze lata rozwoju regionu, gdy sąsiedzi się rozwijali.
A potencjał Gminy dzięki położeniu w dolinie Omulwi ma bardzo duży.
odpowiedz   •   oceń :  
~x, 11:30 21-11-2020,   40%
@~budowlniiec Ten potencjał będzie dodatkowo zmarnowany obwodnicą dla wędliniarza.
odpowiedz   •   oceń :  
~tępiciel lemingów, 17:07 21-11-2020,   60%
@~x Dlaczego wędliny chcesz by przewozili przez rondo przy McDonald's?
odpowiedz   •   oceń :  
~hitman, 20:20 21-11-2020,   34%
@~tępiciel lemingów no i już wiemy dlaczego taka durna obwodnica powstaje...  
odpowiedz   •   oceń :  
~tępiciel lemingów, 20:41 21-11-2020,   84%
@~hitman Jaka durna obwodnica? Czy to źle, że zamiast przez rondo przy McDonalds pojadą przez obwodnicę?
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
grudzień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  1  2  3  4  5  6
dk7  8  9  10  11  12  13
dk14  15  16  17  18  19  20
dk21  22  23  24  25  26  27
dk28  29  30  31  1  2  3
Dzisiaj:
Brak wydarzeń
zdjecie 993