zdjecie 7954
zdjecie 7954
zdjecie 7954
2021-10-12T09:00:00+02:00 eOstroleka.pl
Region,

Jak będzie wyglądała współpraca województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.?

REKLAMA
fot. arch. UMWMfot. arch. UMWM
REKLAMA
0
0
0

Komisje sejmikowe pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”. Pierwsze czytania tej uchwały odbyły się w komisjach, których dotyczy obszar działania programu:

 • Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Komisji Ochrony Środowiska,
 • Komisji Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej,
 • Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej,
 • Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Program skonsultowany został również z organizacjami pozarządowymi i Mazowiecką Radą Pożytku Publicznego.

Założenia programu

Jest to podstawowy dokument, który opisuje zasady współpracy pomiędzy władzami samorządowymi a działającymi na danym terenie organizacjami pozarządowymi. Nadrzędnym celem takiej współpracy na Mazowszu jest lepsze zaspokajanie potrzeb i podnoszenie poziomu życia mieszkańców regionu oraz wspomaganie zrównoważonego rozwoju województwa. Współpraca odbywać się będzie w formach finansowych i pozafinansowych w zaproponowanych w programie obszarach. Działania te mają sprzyjać powstawaniu inicjatyw lokalnych, wsparciu aktywności obywatelskiej mieszkańców Mazowsza, umacnianiu w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę regionalną i lokalną oraz tradycję.

Obszary współpracy

Zgodnie z projektem uchwały, w 2022 r. planuje się zlecenie organizacjom pozarządowym zadań w 17 obszarach określanych jako priorytetowe dla województwa mazowieckiego.

Obszary współpracy i przeznaczone środki finansowe na 2022 r.

 1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (8,65 mln zł), który dzieli się na następujące podobszary:
 • działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (4,35 mln zł),
 • działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu (2,5 mln zł),
 • działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii (700 tys. zł),
 • działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (1,1 mln zł);
 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (500 tys. zł),
 2. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (14,56 mln zł),
 3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (500 tys. zł),
 4. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej (5,4 mln zł),
 5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (10,5 mln zł),
 6. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie (1,2 mln zł),
 7. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (1,28 mln zł),
 8. Turystyka i krajoznawstwo (1,7 mln zł),
 9. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (3,25 mln zł),
 10. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego (1,67 mln zł),
 11. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (3,33 mln zł),
 12. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami (100 tys. zł),
 13. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów (60 tys. zł),
 14. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (1,05 mln zł),
 15. Ratownictwo i ochrona ludności (500 tys. zł),
 16. Porządek i bezpieczeństwo publiczne (1 mln zł).

Razem na 2022 r. samorząd Mazowsza przeznaczy na te zadania niemal 56 mln zł.

Więcej informacji

Program znalazł się w porządku obrad najbliższej sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Po jego uchwaleniu zostanie on opublikowany na stronie internetowej dedykowanej współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi. Tam też ogłaszane będą konkursy.

REKLAMA
Zobacz również

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
październik 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30 dk1 dk2 dk3
dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9 dk10
dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16 dk17
dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23 dk24
dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30 dk31
×