zdjecie 4498
zdjecie 4498
2021-03-20T08:00:00+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Konfederacja dopytuje o... zakłady mięsne spod Ostrołęki

REKLAMA
Zdjęcie głównefot. facebook.com/konfederacjaostroleka
REKLAMA
2
3
10

Grupa posłów Konfederacji postanowiła dowiedzieć się więcej o zakładach mięsnych z siedzibą w Ławach, koło Ostrołęki. Do ministra aktywów państwowych zwrócili się z 15 pytaniami. Dostali dość ogólną odpowiedź od wicepremiera Jacka Sasina.  

Jak dowiedziałem się z odpowiedzi na moje zapytanie nr 1452, w Polsce funkcjonuje kilkaset spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa. Jako przedstawiciel środowiska opowiadającego się za urynkowieniem gospodarki w jak największym stopniu oraz funkcjonowaniem państwa zgodnie z ideą państwa minimum, zdaję sobie sprawę z faktu, że przedsiębiorstwa zarządzane przez państwo działają nieefektywnie i zaburzają zasady funkcjonowania zasad wolnego rynku. Ponadto co jakiś czas w mediach pojawiają się informacje prasowe wskazujące na wykorzystanie spółek Skarbu Państwa do wynagradzania swojego zaplecza politycznego przez kolejne rządy

- napisał w zapytaniu poseł Konrad Berkowicz. 

Do ministra trafiło 15 pytań dotyczących... Zakładów Mięsnych Pekpol Ostrołęka SA:

1. Kto pełni funkcję prezesa zarządu spółki Zakłady Mięsne PEKPOL Ostrołęka SA z siedzibą w Ławach na dzień sporządzania niniejszej odpowiedzi?

2. Jak wyglądał proces decyzyjny, którego skutkiem było wybranie akurat tej osoby na prezesa zarządu? Jeżeli decyzja ta zapadła w formie konkursu (lub w formie analogicznej), to kto rozstrzygał o jego wynikach oraz czy pozostałe kandydatury są jawne?

3. Jakie osoby pełniły funkcję prezesa zarządu spółki Zakłady Mięsne PEKPOL Ostrołęka SA z siedzibą w Ławach od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia dzisiejszego? Proszę o wskazanie czasu, w jakim osoby te pełniły funkcję prezesa.

4. Ile wynosiło średnie miesięczne wynagrodzenie poszczególnych osób pełniących funkcję prezesa zarządu spółki Zakłady Mięsne PEKPOL Ostrołęka SA z siedzibą w Ławach od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia sporządzenia odpowiedzi?

5. Ile wynosiła suma nagród, premii etc. przyznanych poszczególnym prezesom zarządu od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia sporządzenia odpowiedzi?

6. Kto pełni funkcję członka zarządu spółki Zakłady Mięsne PEKPOL Ostrołęka SA z siedzibą w Ławach na dzień sporządzania niniejszej odpowiedzi?

7. Jak wyglądał proces decyzyjny, którego skutkiem było wybranie akurat tych osób na członków zarządu? Jeżeli decyzje te zapadały w formie konkursu (lub w formie analogicznej), to kto rozstrzygał o jego wynikach oraz czy pozostałe kandydatury są jawne?

8. Ile wynosiło średnie miesięczne wynagrodzenie poszczególnych osób pełniących funkcję członka zarządu spółki Zakłady Mięsne PEKPOL Ostrołęka SA z siedzibą w Ławach od 1 stycznia 2016 roku do dnia sporządzenia odpowiedzi?

9. Ile wynosiła suma nagród, premii etc. przyznanych poszczególnym członkom zarządu od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia sporządzenia odpowiedzi?

10. Kto pełnił/pełni funkcję członka rady nadzorczej w spółce Zakłady Mięsne PEKPOL Ostrołęka SA z siedzibą w Ławach od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia sporządzenia odpowiedzi?

11. Jak wyglądał proces decyzyjny, którego skutkiem było wybranie akurat tych osób na członków rady nadzorczej? Jeżeli decyzje te zapadały w formie konkursu (lub w formie analogicznej), to kto rozstrzygał o jego wynikach oraz czy pozostałe kandydatury są jawne?

12. Ile wynosiło średnie miesięczne wynagrodzenie poszczególnych osób pełniących funkcję członka rady nadzorczej w spółce Zakłady Mięsne PEKPOL Ostrołęka SA z siedzibą w Ławach od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia sporządzenia odpowiedzi?

13. Ile wynosiła suma nagród, premii etc. przyznanych poszczególnym członkom rady nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia sporządzenia odpowiedzi?

14. Czy osoby, o których mowa w pytaniach nr 1, 3, 6, 10, startowały kiedykolwiek w wyborach do organów samorządu terytorialnego (również w wyborach uzupełniających), Sejmu i Senatu lub w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Jeżeli tak, to proszę o informację, jakie to były wybory (rok oraz organ) oraz jak nazywał się komitet, z którego startowały.

15. Czy Pan Minister posiada informację o fakcie członkostwa osób, o których mowa w pytaniach nr 1, 3, 6, 10, w partiach politycznych? Jeżeli tak, proszę o wskazanie, które osoby należą do jakich partii politycznych.

Pod zapytaniem podpisali się Konrad Berkowicz, Artur Dziambor, Janusz Korwin-Mikke, Jakub Kulesza i Dobromir Sośnierz. 

Odpowiedź wicepremiera

 
Odpowiadając na pytania nr 1, nr 3, nr 6 i nr 10 informuję, że „Wykaz członków rad nadzorczych, członków komisji rewizyjnej oraz pełnomocników wspólnika spółek z udziałem Skarbu Państwa w nadzorze Ministra Aktywów Państwowych” jest opublikowany na stronie internetowej MAP. Zestawienie jest aktualizowane cyklicznie wg stanu na koniec każdego miesiąca. Jednocześnie wyjaśniam, że dane o składach organów zarządczych (jak również nadzorczych) spółek są informacjami powszechnie dostępnymi, ze względu na obowiązek ich rejestracji w publicznym rejestrze, jakim jest Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). Rejestr znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Wszyscy zainteresowani mogą bezpłatnie wyszukać podmiot w Krajowym Rejestrze Sądowym i otrzymać stosowne informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu lub pełnemu (zawierającemu także dane wykreślone) i na ich podstawie uzyskać dane m.in. w zakresie składów organów zarządzających i nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa

- odpowiedział minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Następnie padły odpowiedzi na kolejne pytania:

Odnosząc się do pytania nr 2 oraz nr 7 wyjaśniam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Kodeksem spółek handlowych (dalej: KSH) oraz art. 18 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 735; dalej: Ustawa o zasadach zarządzania) członkowie zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa są, co do zasady, powoływani i odwoływani w drodze postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez organ nadzorczy, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego. Kluczowe wymogi, jakie powinien spełniać kandydat na członka organu zarządzającego określa art. 22 ww. Ustawy o zasadach zarządzania. Jeśli kompetencja do powoływania i odwoływania członków zarządu powierzona została radzie nadzorczej spółki, Minister Aktywów Państwowych jako wykonujący prawa z akcji należących do Skarbu Państwa w danej spółce, nie uczestniczy w tym procesie. 

W odniesieniu do pytania nr 11 wyjaśniam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, jako kandydata na członka organu nadzorczego może wskazać jedynie osobę, posiadającą pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, oraz spełniającą wymogi określone w art. 19 Ustawy o zasadach zarządzania. Ostateczne decyzje dotyczące powołania członków organów nadzorczych zapadają co do zasady na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników. Odpowiadając na pytanie nr 14 i nr 15 informuję, że zgodnie z art. 19 ust. 5 Ustawy o zasadach zarządzania podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, nie może na członka organu nadzorczego wskazać osoby, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze; wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań; jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze. Wymogi weryfikowane są na podstawie stosownego oświadczenia złożonego przez kandydata na członka organu nadzorczego.

W przypadku, gdy członek organu nadzorczego spółki albo pełnomocnik wspólnika nie spełnia wymogów określonych powyżej, podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna niezwłocznie podejmuje działania mające na celu jego odwołanie. W odniesieniu do kandydatów na członków organu zarządzającego spółek z udziałem Skarbu Państwa sytuacja przedstawia się podobnie. Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o zasadach zarządzania, członkiem organu zarządzającego spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze; wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań; jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze; pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej; jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

Minister Aktywów Państwowych nie gromadzi danych o aktywności politycznej ww. osób poza
wymogami określonymi w przywołanych przepisach.

Odpowiadając na pytania nr 4, nr 5, nr 8, nr 9, nr 12 oraz nr 13 informuję, że kwestie wynagradzania członków organów spółek z udziałem Skarbu Państwa uregulowane są w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907; dalej: Ustawa o zasadach wynagradzania). Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy o zasadach wynagradzania w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Aktywów Państwowych publikowane są uchwały określające zasady wynagradzania członków organów spółek, w których prawa udziałowe wykonuje Minister Aktywów Państwowych i w stosunku do których posiada uprawnienia takie jak przedsiębiorca dominujący w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2020 poz. 1076). Przytoczony artykuł ustawy określa również katalog informacji, które są jawne i nie podlegają ochronie na podstawie przepisów dotyczących danych osobowych ani tajemnicy przedsiębiorstwa. W przypadku podmiotów, które są spółkami publicznymi, informacje dotyczące świadczeń pieniężnych wypłaconych członkom organów znajdują się w sprawozdaniach zarządu z działalności spółki opublikowanych w raportach rocznych. Informacje wykraczające poza zakres określony w stosownych przepisach są objęte ochroną danych osobowych oraz stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

W odniesieniu do pytań o nagrody wypłacone członkom organów uprzejmie informuję, że przepisy Ustawy o zasadach wynagradzania nie przewidują przyznawania nagród członkom organów zarządzających oraz nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w których było możliwe wprowadzenie zasad wynagradzania, o których mowa w ww. ustawie. Zgodnie z przepisami ustawy wynagrodzenie członków zarządu składa się z wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia zmiennego, podczas gdy wynagrodzenie członków rad nadzorczych składa się tylko z wynagrodzenia stałego i w żadnym z tych dwóch przypadków nie może być powiększane o dodatkowe nagrody, np. roczne.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalnedarz imprez
czerwiec 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6
dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13
dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20
dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27
dk28 dk29 dk30  1  2  3  4
×