zdjecie 9440
zdjecie 9440
zdjecie 9440
2021-05-09T10:00:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Konkurs ofert: rozwój, promocja turystyki i krajoznawstwa na terenie Miasta Ostrołęki

REKLAMA
fot. Urząd Miasta Ostrołękifot. Urząd Miasta Ostrołęki
REKLAMA
0
0
2

Prezydent Miasta Ostrołęki ogłosił konkurs ofert dla organizacji pozarządowych z zakresu z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Celem zadania jest rozwój, promocja turystyki i krajoznawstwa na terenie Miasta Ostrołęki.

Rezultaty zadania, których osiągnięcie będzie premiowane podczas oceny merytorycznej:organizacja wydarzeń mających na celu promowanie atrakcji turystycznych i krajoznawczych Miasta Ostrołęki, zwiększenie liczby turystów, aktywizacja osób zainteresowanych historią miasta i regionu,lokalnymi tradycjami i zasobami naturalnymi, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie promowania turystyki i krajoznawstwa,  promowanie Miasta Ostrołęki.

Na realizację zadania planowane jest 10.000 zł

Termin i warunki realizacji zadania


1. Zadania mogą być realizowane w terminie od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku.
2. Czas realizacji projektu powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia, zakończenia, rozliczenia i ewaluacji zadania.
3. Termin poniesienia wydatków dla środków pochodzących z dotacji ustala się od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji zadania. Termin poniesienia wydatków dla środków finansowych własnych ustala się od dnia rozpoczęcia realizacji zadania publicznego do dnia zakończenia realizacji zadania.
4. Koszty związane z realizacją dotowanego zadania powstałe przed podpisaniem umowy nie będą pokrywane ze środków dotacji. Koszty powstałe przed datą podpisania umowy, a mieszczące się w terminie realizacji zadania publicznego mogą być pokryte ze środków własnych Oferenta.
5. Zadania muszą być realizowane na rzecz mieszkańców Miasta Ostrołęki lub na terenie Miasta Ostrołęki, co należy wykazać w składanej ofercie.
6. Oferent, na etapie realizacji zadania, ma możliwość zmiany wysokości wkładu własnego finansowego i niefinansowego bez potrzeby podpisywania aneksu do umowy, o ile nie zmniejszy się łączna wartość tych środków w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w wysokości do 20% wysokości pojedynczego kosztu.
8. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowane zadanie jest dofinansowane z budżetu Miasta Ostrołęki. Informacja powinna być zawarta w materiałach informacyjnych, promocyjnych, publikacjach, stosownie do charakteru zadania.
9. Osoby bezpośrednio realizujące zadania muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe w tym zakresie, co należy wykazać w składanej ofercie w rozdziale IV pkt 2 pn. „Zasoby kadrowe”.
10. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania, są zobowiązane do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późń. zm.) oraz wszelkich obostrzeń związanych ze stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Podmiot niezwłocznie informuje o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie zadania publicznego, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.
11. Szczegółowe warunki realizacji zadania zawarte będą w umowie sporządzonej według wzoru określonego rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

Termin i sposób składania ofert


1. Oferent musi obligatoryjnie:
1) wypełnić ofertę i złożyć ją w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej Witkac dostępnej na stronie www.witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2021 r. do godz. 16.00,
2) wygenerowaną w systemie, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta ofertę oraz wygenerowane w systemie, wydrukowane i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty w Kancelarii Urzędu Miasta Ostrołęki, 07-410 Ostrołęka, pl. gen. Józefa Bema 1 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2021 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Ostrołęki).
2. W przypadku awarii platformy internetowej Witkac uniemożliwiającej złożenie ofert w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu dopuszcza się możliwość wyznaczenia nowego terminu składania ofert. Zmiana terminu składania ofert nie powoduje zmiany innych warunków konkursu zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

Termin, kryteria i tryb wyboru oferty


1. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o zasady określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057).
2. Wyboru ofert dokonuje się w przeciągu 30 dni od daty zakończenia naboru.
3. Oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym i merytorycznym.
4. Oferty opiniowane są pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję konkursową, powołaną w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrołęki.
5. Zasady zgłaszania do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Program współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, stanowiący załącznik do uchwały nr 348/XXXVI/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 listopada 2020 r.
6. Ocena formalna ofert dokonywana jest w oparciu o kartę oceny formalnej stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrołęki w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. z turystyki i krajoznawstwa, biorąc pod uwagę w szczególności, czy:
1) Oferent złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
2) Oferent złożył wydruk oferty i potwierdzenie złożenia oferty w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki
REKLAMA
zdjecie 9440
Zobacz również

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
wrzesień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
×