2015-11-25T18:16:10+01:00 eOstroleka.pl
Region,

Łomża: Projekt budżetu na 2016 rok

REKLAMA
fot. lomza.pl
REKLAMA

Wydatki w wysokości 292.462.052 zł, dochody na poziomie 278.006.098 zł to dwie najważniejsze kwoty z projektu przyszłorocznego budżetu miasta.

Informacja dotycząca projektu Budżetu Miasta na 2016 rok

Wydatki budżetu w wysokości 292.462.052 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 239.185.233 zł
- majątkowe w wysokości 53.276.819 zł

Struktura wydatków w nawiasie przewidywane wykonanie na 2015:
•    Rolnictwo i łowiectwo – 3.500 zł (20.070 zł)
•    Leśnictwo – 450 zł (500 zł)
•    Transport i łączność – 31.308.268 zł (25.742.489 zł)
•    Turystyka – 361.263 zł (3.169.186 zł)
•    Gospodarka mieszkaniowa – 9.170.320 zł (13.752.322 zł)
•    Działalność usługowa – 875.420 zł (4.162.710 zł)
•    Administracja publiczna – 17.390.877 zł (18.715.032 zł)
•    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 12.452 zł (304.507 zł)
•    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.696.697 zł (7.464.892 zł)
•    Obsługa długu publicznego – 3.648.276 zł (3.485.812 zł)
•    Różne rozliczenia – 5.520.954 zł (1.777.282 zł)
•    Oświata i wychowanie – 122.196.948 zł (117.489.111 zł)
•    Szkolnictwo wyższe – 200.000 zł (200.000 zł)
•    Ochrona zdrowia – 1.307.000 zł (2.587.075 zł)
•    Pomoc społeczna – 37.582.918 zł (36.678.905 zł)
•    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.469.083 zł (3.579.529 zł)
•    Edukacyjna opieka wychowawcza – 11.113.659 zł (12.373.315 zł)
•    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 18.753.039 zł (29.921.841 zł)
•    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 13.000.410 zł (7.696.514 zł)
•    Kultura fizyczna – 8.850.518 zł (9.011.784 zł)

Dochody budżetu w wysokości 278.006.098 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 249.073.661 zł
- majątkowe w wysokości 28.932437 zł

Plan dochodów w nawiasie przewidywane wykonanie w 2015:
•    Dochody własne – 56.477.096 zł (59.625.666 zł)
•    Dotacje na zadania zlecone – 22.300.952 zł (20.668.403 zł)
•    Dotacje na zadania własne – 14.130.691 zł (11.068.551 zł)
•    Wpływy środków unijnych – 15.016.136 zł (11.573.504 zł)
•    Subwencje – 101.189.190 zł (100.043.523 zł)
•    Udziały w PIT i CIT – 59.620.773 zł (56.902.240 zł)
•    Dotacje z porozumień – 191.864 zł (108.620 zł)
•    Pozostałe dochody majątkowe – 9.081.396 zł (6.039.120 zł)
o    w tym ze sprzedaży majątku m.in. w Podstrefie Łomża SSSE – 8.581.396 zł (5.492.070 zł)

Planuje się zaciągnięcie kredytów długoterminowych i pożyczek na kwotę ogółem 21.785.109,30 zł, w tym:
- spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów – w kwocie 7.329.155,30 zł
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, przeznaczonego na inwestycje – w kwocie 14.455.954 zł
Zadłużenie na koniec 2016 r., jeżeli zostaną zaciągnięte kredyty w planowanej wysokości, wyniesie 46,76 % planowanych dochodów ogółem, czyli 129.989.555,97 zł.

Rezerwa:
•    Ogólna w wysokości 1.377.224 zł
•    Celowa w wysokości 4.143.730 zł z przeznaczeniem  na:
o    wypłaty wynagrodzeń o charakterze jednorazowym (odprawy emerytalne) w kwocie 498.891 zł
o    wydatki oświatowe w kwocie 1.922.063 zł
o    zarządzanie kryzysowe kwocie  572.776 zł
o    wydatki instytucji kultury w kwocie 50.000 zł
o    inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 1.100.000 zł

Najważniejsze inwestycje przewidziane do realizacji w 2016 r.:

z zakresu ochrony środowiska:
•    Budowa zamkniętej kompostowni tlenowej na terenie ZG) w Czartorii-Korytkach Leśnych – 5.400.000 zł - planowane pozyskanie środków unijnych
•    Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łomży – 500.000 zł - planowane pozyskanie środków unijnych na poziomie 80 proc.
z zakresu oświaty i sportu:
•    Termomodernizacja PP nr 1, 4, 8 w Łomży – 4.265.000 zł – planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.073.000 zł
•    Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy ZSMiO – 908.048 zł – planowane dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 270.000 zł
•    Budowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoków wzwyż przy ZSWiO – 793.030 zł – planowane dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
•    Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 – 400.000 zł
•    Budowa boiska wielofunkcyjnego i ciągu pieszo – jezdnego przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum nr 2 – 343.340 zł - dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 102.000 zł
•    Modernizacja bazy sportowej ZSEiO – 185.000 zł – kontynuacja zadania z 2015 r.
•    Modernizacja stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 9 – 700.000 zł
•    Modernizacja pionu żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 10 – 500.000 zł
•    Wyposażenie laboratorium diagnostyki weterynaryjnej, analizy sensorycznej i oceny fizykochemicznej w ZSWiO – 500.000 zł – projekt będzie realizowany z dofinansowaniem środków unijnych, wartość całkowita zadania 2.000.000 zł.
z zakresu transportu:
•    Budowa ulicy Wiosennej wraz z jej odwodnieniem w tym kanał deszczowy w ulicy Zawady Przedmieście – 5.500.000 zł – planowane dofinansowanie w wysokości 2.471.268 zł z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”
•    Budowa drugiej jezdni ul. Szosa Zambrowska – 4.791.000 zł – planowane pozyskanie dofinansowania na poziomie 4.072.350 zł
•    Przebudowa ulicy Mikołaja Kopernika – 2.500.000 zł
•    Przebudowa ulicy Krzywe Koło – II etap – 2.500.000 zł – do wykonania pozostał odcinek od ul. Radzieckiej do ul. Rządowej.
•    Budowa ulic: Piaski, Podleśnej, Ptasiej, Stawowej, Piaskowej – 2.260.000 zł
•    Przebudowa ulicy Zawady Przedmieście od ul. Wiosennej do ul. Działkowej – 2.000.000 zł
•    Budowa terenów przy ul. Żabiej – 800.000 zł
inne:
•    Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap – 2.500.000 zł – planowane pozyskanie środków zewnętrznych, wartość całkowita inwestycji – 8.000.000 zł
•    Modernizacja Hali Targowej na  Starym Rynku – 2.000.000 zł – planowane pozyskanie środków unijnych, wartość całkowita inwestycji – 10.000.000 zł
•    Wykonanie osuszenia murów oraz izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian piwnic budynku C Domu Pomocy Społecznej – 627.000 zł – realizacja pod warunkiem pozyskania środków unijnych
•    Budowa budynku socjalnego (56 mieszkań) – 3.494.251 zł – przewidywany koszt całego przedsięwzięcia wynosi 6.988.500 zł w tym planowane dofinansowanie  z Banku Gospodarstwa Krajowego – Funduszu Dopłat 30 proc.
•    Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży (Wojska Polskiego 15-17, Polowa 59 i 65, Al. Legionów 26) – 500.000 zł – planowane dofinansowanie ze środków unijnych na poziomie 85 proc.

Środki zabezpieczone na różne inne cele:
•    Budżet Obywatelski – 1.100.000 zł (w 2015 r. 1.000.000 zł)
•    Samorządowe becikowe – 300.000 zł (w 2015 r. brak)
•    Stypendia sportowe – 40.000 zł (w 2015 r. brak)
•    Nagrody konkursowe w dziedzinie sportu – 15.000 zł (w 2015 r. brak)
•    Środki na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych – 2.153.145 zł (w 2015 r. 2.057.924 zł)

Źródło: lomza.pl
Zobacz również
Kalnedarz imprez
październik 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 28  29  30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  1