eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Nabór wniosków o nagrody w dziedzinie kultury

REKLAMA
zdjecie 5382
zdjecie 5382
REKLAMA

Urząd Miasta Ostrołęki zachęca do składania wniosków o przyznanie tegorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 

 

Zgodnie zgodnie z przyjętą w zeszłym roku przez Radę Miasta uchwałą do 31 marca odpowiednio wypełnione formularze mogą złożyć:

1) instytucje kultury mające siedzibę na terenie Miasta Ostrołęki,

2) szkoły oraz placówki oświatowe mające siedzibę na terenie Miasta Ostrołęki,

3) komisja Rady Miasta Ostrołęki właściwa ds. kultury,

4) organizacje pozarządowe, które statutowo zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną kultury oraz mające siedzibę na terenie Miasta Ostrołęki.

 

Nagrodę może otrzymać osoba fizyczna figurująca w rejestrze wyborców prowadzonym dla Miasta Ostrołęki, uczeń lub student szkoły/uczelni mającej siedzibę na terenie Miasta Ostrołęki, a także osoba prawna lub inny podmiot działający na terenie Miasta Ostrołęki za wyróżniające osiągnięcia w dziedzinie:

1) twórczości artystycznej, w tym twórczości ludowej i rękodzieła, za dorobek artystyczny o istotnym znaczeniu ze szczególnym uwzględnieniem udziału w konkursach, festiwalach, przeglądach itp., za stworzenie szczególnego dzieła artystycznego, wydawnictwa lub publikacji lub za działania z zakresu twórczości artystycznej na rzecz Miasta Ostrołęki, całokształtu działalności artystycznej;

2) upowszechniania i popularyzacji kultury poprzez m.in. wdrażanie nowych projektów, kreowanie nowoczesnych rozwiązań, za stworzenie szczególnego wydarzenia kulturalnego, zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej upowszechnianie, wspieranie młodych talentów z terenu Miasta Ostrołęki, a także zaangażowanie w edukację artystyczną i wkład w integrację lokalnej społeczności;

3) ochrony kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego regionu, za zaangażowanie

w utrzymanie, rozwój i promocję dorobku kulturowego Miasta Ostrołęki lub stworzenie szczególnego projektu kulturalnego z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego

Miasta Ostrołęki.

 

Nagroda może zostać przyznana za osiągnięcia indywidualne lub grupowe zrealizowane w roku poprzednim bądź za całokształt działalności, w przypadku osiągnięć grupowych nagroda jest przyznawana grupie osób.

Wniosek powinien zawierać:

1) dane kandydata do nagrody (imię i nazwisko/nazwa, aktualny adres zamieszkania/adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu; w przypadku osób prawnych numer

w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze; w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego wraz z numerem telefonu),

2) numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty,

3) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych; w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie składa rodzic lub opiekun prawny,

4) dane wnioskodawcy (nazwa, adres, numer KRS lub z innej ewidencji – jeśli dotyczy, adres e-mail, numer telefonu),

5) informacje o osiągnięciach, za które nagroda ma być przyznana,

6) dotychczasowy życiorys artystyczno-kulturalny kandydata i informacje o jego osiągnięciach i nagrodach z lat poprzednich,

7) planowane przyszłe działania kandydata z zakresu działalności kulturalnej,

8) uzasadnienie wniosku uwzględniające charakter i rangę osiągnięć kandydata,

9) podpis wnioskodawcy.

 

Do wniosku należy dołączyć podpisaną przez kandydata do nagrody Klauzulę Informacyjną Urzędu Miasta Ostrołęki w sprawie administrowania  danymi osobowymi oraz dokumentację potwierdzającą informacje zawarte we wniosku, w szczególności fragmenty publikacji, fragmenty utworów, kopie dyplomów, recenzje, rekomendacje, katalogi wystaw, zdjęcia i nagrania wystąpień. Dokumentacja może zostać złożona w formie cyfrowej na nośniku elektronicznym.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonych wnioskach Prezydent Miasta Ostrołęki wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Uchwała w sprawie ustanowienia dorocznych nagród

Wzór wniosku o przyznanie nagrody

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
kwiecień 2024
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28
dk29  30  1  2  3  4  5
×