2016-07-18T11:43:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Nowe zasady segregacji odpadów w Ostrołęce

REKLAMA

Od 1 sierpnia osobno segregujemy szkło. Będziemy wyrzucać je do pojemników w kolorze zielonym. Tym samym liczba pojemników do segregacji wzrośnie do pięciu.

Zmianę w stosunku do obecnie obowiązującego regulaminu stanowi wprowadzenie dodatkowego pojemnika na odpady szklane w kolorze zielonym i zmiana koloru pojemnika na odpady zmieszane z zielonego na czarny. W okresie przejściowym możliwe jest używanie pojemników w innym kolorze – z informacją (oznakowaniem), że zawierają odpady zmieszane. Nadal dopuszcza się selektywne gromadzenie odpadów papieru i tektury, szkła, z tworzyw sztucznych, metali i odpadów wielomateriałowych w workach foliowych odpowiednio oznakowanych.

W związku z wymogami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miasta Ostrołęki w dniu 23 czerwca bieżącego roku przyjęła uchwały dotyczące gospodarki odpadami w naszym mieście.  Zmienione zasady gospodarowania odpadami będą obowiązywały od 1. sierpnia 2016 r. w funkcjonującym systemie, w którym uwzględniono działającą od początku roku 2016 Stację Segregacji Odpadów, mającą status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

W celu zwiększenia efektywności systemu oraz żeby zapobiec w przyszłości wzrostowi cen za odbiór odpadów, tak jak dotychczas, systemem organizowanym przez Miasto objęci są wszyscy wytwórcy odpadów mieszkający lub działający na terenie naszego miasta. Zasady ustalone w uchwale, dotyczące sposobu zbierania, odbierania i zagospodarowania odpadów dotyczą w jednakowym stopniu wszystkich wytwarzających odpady komunalne.

Rada Miasta Ostrołęki przyjęła nowy regulamin, w którym określono zasady dotyczące selektywnej zbiórki odpadów i wskazano rozwiązania organizacyjne dotyczące sposobu jej prowadzenia. Ustalono także sposób postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów.

Odpady wielkogabarytowe będą nadal odbierane przez przedsiębiorcę świadczącego usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych i dostarczane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z częstotliwością: raz w miesiącu w przypadku budownictwa wielorodzinnego, jak również raz na pół roku w przypadku budownictwa jednorodzinnego.
Ponadto ustanowiono pięciopojemnikowy system zbierania odpadów komunalnych jako najbardziej optymalny, zarówno dla mieszkańców jak i ogólnej organizacji systemu.
Postanowienie o użytkowaniu pięciu pojemników do zbierania odpadów usprawni selektywną zbiórkę, ułatwi zorganizowanie zbierania na posesjach i odbiór odpadów.

Selektywnie będą zbierane powstające w gospodarstwach domowych odpady takie jak: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkła i opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony i odpady zielone.
Spełniając wymogi zmienionej ustawy, w regulaminie określono rodzaje pojemników do zbierania odpadów w następujący sposób:
- pojemnik do zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych, metali, wielomateriałowych – kolor żółty,
- pojemnik do zbiórki szkła – kolor zielony,
- pojemnik do zbiórki odpadów papieru i tektury – kolor niebieski,
- pojemnik do zbiórki odpadów biodegradowalnych – kolor brązowy,
Do gromadzenia odpadów zmieszanych będą stosowane pojemniki w kolorze czarnym.
Tak jak dotychczas, do gromadzenia odpadów niebezpiecznych będą stosowane pojemniki specjalistyczne, dostosowane do poszczególnych rodzajów odpadów.

Zmianę w stosunku do obecnie obowiązującego regulaminu stanowi wprowadzenie dodatkowego pojemnika na odpady szklane w kolorze zielonym i zmiana koloru pojemnika na odpady zmieszane z zielonego na czarny.
Dopuszcza się selektywne gromadzenie odpadów papieru i tektury, szkła, z tworzyw sztucznych, metali i odpadów wielomateriałowych w workach foliowych odpowiednio oznakowanych.

Mieszkańcy naszego miasta mogą dostarczać nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady, które nie zostaną uwzględnione do odbioru przez  przedsiębiorców wyłonionych w przetargu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), przy ul. gen. Tomasza Turskiego.

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych są odbierane, w ramach opłaty wnoszonej przez właścicieli nieruchomości, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane, powstałe podczas prac remontowych lokali mieszkalnych, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady  niebezpieczne, opony, odpady zielone oraz przeterminowane leki.
Co ważne dla mieszkańców zachowano zarówno dotychczasową metodę ustalania opłaty, jak i stawki opłat. Zasadnicza różnica w ustalaniu opłaty, zgodnie z nowymi przepisami, polega na tym, iż obecnie stawką zasadniczą jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 9,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Wyższa stawka opłaty w wysokości - 13,50 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, ustalona jest za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Należy zaznaczyć, że tak jak poprzednio wszyscy posiadacze Karty Wielkiej Rodziny mają prawo do dopłaty w wysokości 30% stawki opłaty w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Miasto dostarczy również worki do selektywnej zbiórki poszczególnych frakcji odpadów.

Kalnedarz imprez
kwiecień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31  1  2  3  4 5
 6  7  8  9  10  11  12
 13  14  15  16 17  18  19
 20  21  22  23  24  25  26
 27  28  29  30  1  2  3
Dzisiaj:
Brak wydarzeń