eOstroleka.pl
Ostrołęka,

O G Ł O S Z E N I E Prezydenta Miasta Ostrołęki

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Ostrołęki

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w brzmieniu sprzed wejścia w życie nowelizacji w dniu 24 września 2023 r. – t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977,
z późn. zm.) i w myśl przepisów art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.) oraz uchwały Nr 370/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Osiedle Łazek” w Ostrołęce, zmienionej uchwałami: Nr 511/LIII/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 listopada 2021 r., Nr 713/LXXVIII/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2023 r., Nr 823/XCII/2024 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2024 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu etapu III ww. planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (tj. części obejmującej działki o numerach: 10178, 10180/2, 10180/5, 10180/6, 10181/3, 10181/4, 10181/5, 10181/6, 10181/9, 10185 oraz częściowo działki o numerach: 10179, 10180/3, 10180/4, 10181/8, 10188) w dniach od 14 lutego do 06 marca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki, pokój 215 w godzinach od 1000 do 1400 oraz o udostępnieniu ww. projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ostrołęki (bip.um.ostroleka.pl).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 lutego 2024 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w dyskusji online, do 2 godzin przed jej terminem, proszone są o wysłanie wiadomości e-mail, na adres: planowanie@um.ostroleka.pl, o następujących danych:

1) temat wiadomości: „Udział w dyskusji publicznej – Osiedle Łazek etap III”;

2) treść wiadomości: „Zgłaszam chęć udziału w dyskusji publicznej”;

3) podając: imię i nazwisko albo nazwę jednostki organizacyjnej (celem sporządzenia protokołu).

W zwrotnej wiadomości e-mail, osoby te otrzymają link do dyskusji prowadzonej za pomocą środków porozumiewania na odległość (online) w aplikacji Zoom wraz z instrukcją.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmian planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej do Prezydenta Miasta Ostrołęki, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2024 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Osiedle Łazek” w Ostrołęce – etap III,

- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. dokumentu,

- o stanowiskach organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu planu.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Uwagi i wnioski
w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy składać do Prezydenta Miasta Ostrołęki w formie papierowej na adres 07-400 Ostrołęka, plac gen. J. Bema 1 lub elektronicznej na adres um@um.ostroleka.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2024 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

 

Wiceprezydent Miasta

(-) Marta Głosek

 

Klauzula informacyjna Urzędu Miasta Ostrołęki Pobierz (84,01 KB) .

 

Ogłoszenie płatne UM Ostrołęki.

Kalendarz imprez
marzec 2024
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29 dk1 dk2 dk3
dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9 dk10
dk11  12 dk13  14  15  16  17
dk18  19 dk20  21  22 dk23 dk24
dk25 dk26 dk27  28  29  30  31
×