eOstroleka.pl
Ostrołęka,

O G Ł O S Z E N I E Prezydenta Miasta Ostrołęki

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Ostrołęki

Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977, ze zm.) i w myśl przepisów art. 39 oraz 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm.) oraz Uchwały Nr 807/XC/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „KMP” w Ostrołęce, zawiadamiam o konsultacjach społecznych projektu ww. planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (dla terenu znajdującego się w rejonie ulic: Goworowskiej, Janusza Korczaka i Bursztynowej).

Projekt ww. planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie w dniach od 14.05.2024 r do 12.06 2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki, pokój 215 w godzinach od 1000 do 1400 , oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ostrołęki w zakładce Planowanie Przestrzenne (bip.um.ostroleka.pl).

KONSULTACJE SPOŁECZNE OBEJMOWAĆ BĘDĄ NASTĘPUJĄCE FORMY:

1) Spotkanie otwarte nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godzinnie 16.15 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w dyskusji online, do 2 godzin przed jej terminem, proszone są o wysłanie wiadomości e-mail, na adres: planowanie@um.ostroleka.pl, o następujących danych:

1) temat wiadomości: „Udział w dyskusji publicznej – KMP”;

2) treść wiadomości: „Zgłaszam chęć udziału w dyskusji publicznej”;

3) podając: imię i nazwisko albo nazwę jednostki organizacyjnej (celem sporządzenia protokołu).

W zwrotnej wiadomości e-mail, osoby te otrzymają link do dyskusji prowadzonej za pomocą środków porozumiewania na odległość (online) w aplikacji Zoom wraz z instrukcją.

2) Przedstawiciele pracowni projektowej opracowującej projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą pełnili dyżur telefoniczny w następujących dniach:

- 17 maja 2024 r. oraz 10 czerwca 2024 r. w godzinach od 8:00 do 12:00 pod numerem: 607236647

- 23 i 29 maja 2024 r. oraz 6 czerwca 2024 r. w godzinach od 9:00 do 13:00 pod numerem: 022 8398424

3) Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej do Prezydenta Miasta Ostrołęki, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz wskazaniem formy własności (własność/użytkowanie wieczyste) nieruchomości objętej uwagą, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2024 r. Uwagi należy składać
z wykorzystaniem formularza wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego
(Dz. U. z 2023 r. poz. 2509). Formularz do wypełnienia dostępny jest w Urzędzie Miasta Ostrołęki oraz na stronie podmiotowej BIP.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „KMP” w Ostrołęce,

- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. dokumentu,

- o stanowiskach organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu planu.

Zgodnie z art. 40 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy składać do Prezydenta Miasta Ostrołęki w formie papierowej na adres 07-400 Ostrołęka, plac gen. J. Bema 1 lub elektronicznej na adres um@um.ostroleka.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2024 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

Prezydent Miasta

(-) Paweł Niewiadomski

 

Klauzula informacyjna Urzędu Miasta Ostrołęki Pobierz (84,01 KB) .

Ogłoszenie płatne UM Ostrołęki.

Kalendarz imprez
maj 2024
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27  28 dk29 dk30  31  1  2
×