eOstroleka.pl
Ostrołęka,

O G Ł O S Z E N I E Przewodniczącego Rady Miasta Ostrołęki

Informacja

Przewodniczącego Rady Miasta Ostrołęki

dotycząca wyborów ławników sądowych na kadencję 2024 - 2027

Informuję, że z końcem 2023r. upływa kadencja ławników sądowych.

Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce poinformował, że Kolegium Sądu Okręgowego
w Ostrołęce podjęło uchwałę określającą liczbę ławników sądowych, którzy mają zostać wybrani przez Radę Miasta Ostrołęki na czteroletnią kadencję 2024 – 2027:

1. do Sądu Okręgowego w Ostrołęce: 40 ławników:

- do orzekania w Wydziale Cywilnym – 28 ławników;

- do orzekania w Wydziale Karnym – 12 ławników;

2. do Sądu Rejonowego w Ostrołęce – 13 ławników :

- do orzekania w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich – 6 ławników;

- do orzekania w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - 7 ławników.

Ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych wybierają w głosowaniu tajnym rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów. Przed przystąpieniem do wyboru ławników powoływany jest zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023r. poz. 217 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów
na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011r., Nr 121, poz. 693).

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenie kandydata

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:

1) prezesi właściwych sądów,

2) stowarzyszenia,

3) inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,
z wyłączeniem partii politycznych,

4) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Miasta Ostrołęki.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia na ławnika, do której dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Dokumenty wymienione w ppkt. 1- 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. (art.162 §7 i § 8 u.s.p.).

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a u.s.p.).

Wzory dokumentów (w tym oświadczeń) są dostępne w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta, w Biurze Rady Miasta Ostrołęki przy Pl. Gen. J. Bema 1 w Ostrołęce
pokój Nr 104 oraz na stronie internetowej Miasta Ostrołęki https://bip.um.ostroleka.pl/artykuly/215/wybory-lawnikow-sadowych oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl (w wyszukiwarce należy wpisać – karta zgłoszenia na ławnika)

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod nr tel: 29 765 42 81.

Karty zgłoszenia przyjmowane będą od 12 do 30 czerwca 2023r. w Urzędzie Miasta Ostrołęki przy Pl. Gen. J. Bema 1 w Ostrołęce, pokój nr 104 w dniach:

- poniedziałek od godz. 8.00 – 16.00,

- wtorek od godz. 8.00 – 17.00,

- środa od godz. 8.00 – 16.00,

- czwartek od godz. 8.00 – 16.00,

- piątek od godz. 8.00 – 15.00.

 

UWAGA

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miasta po upływie terminu tj. po 30 czerwca 2023r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa
w art. 162 § 2-5 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Ostrołęki

(-) Wojciech Zarzycki

Klauzula informacyjna Urzędu Miasta Ostrołęki Pobierz (84,01 KB) .

Ogłoszenie płatne UM Ostrołęki.

 

Kalendarz imprez
luty 2024
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30  31 dk1 dk2 dk3 dk4
dk5 dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11
dk12 dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18
dk19 dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25
dk26 dk27 dk28 dk29  1  2  3
×