zdjecie 2866
zdjecie 2866
2019-03-29T10:20:00+01:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Poprawa Gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse -  Etap II

REKLAMA
REKLAMA

Szanowni Państwo

 

Reprezentując Gminę Łyse z wielką satysfakcją pragnę poinformować, że w marcu 2019 r Gmina Łyse zakończyła realizację zadania pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Dzięki realizacji zadania udało się zrealizować zakładane cele projektu. Głównym celem projektu była poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych  Aglomeracji Łyse poprzez poprawę jakości oczyszczanych ścieków oraz wzrost wyposażenia obszaru w system kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Cele bezpośrednie wynikające z realizacji projektu są następujące:

 • wzrost liczby obsługiwanej ludności podłączonej do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
 • wzrost poziomu skanalizowania i zwodociągowania aglomeracji
 • uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łyse,
 • stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju osadnictwa na terenie miejscowości Łyse i Lipniki.

Dzięki realizacji powyższej inwestycji w znacznym stopniu zredukowane zostaną istniejące na terenie Gminy niedobory ilościowe w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Budowa kanalizacji sanitarnej zapewni dostęp większej ilości mieszkańców do podstawowej infrastruktury.

Realizacja inwestycji przyczyniła się do oszczędności wody – stacja uzdatniania wody w Lipnikach korzysta z wód o kilkunastokrotnie mniejszej zawartości żelaza i manganu niż wyłączona z eksploatacji stacja uzdatniania wody w Łysych. Dzięki wykorzystaniu wody z ujęcia w miejscowości Lipniki nastąpiła zdecydowana redukcja wody zużytej w procesie uzdatniania na procesy płukania złoża. Globalnie spowodowało to spadek ilości pobieranej wody o ponad 15 %.

Przedmiotowa inwestycja, obejmująca budowę 4,95 km zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i 6,2 km tranzytowej sieci wodociągowej przyczyni się do poprawy jakości życia 750 osób mieszkających na terenie Gminy Łyse oraz ok. 2,8 tys. aktualnych użytkowników sieci wodociągowej.

Realizacja inwestycji obejmuje również instalację urządzenia do produkcji energii elektrycznej - są to panele fotowoltaiczne umieszczone na terenach przepompowni ścieków. System do pozyskiwania energii elektrycznej z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych w układzie 3-fazowym o mocy 0,40 kW z akumulacją okresową. Produkcja energii będzie wykorzystywana tylko na cele własne przepompowni. Rocznie instalacje fotowoltaiczne na przepompowniach dostarczą około 0,5 MWh energii, która w całości zostanie zużyta na potrzeby własne.

W ramach realizacji zadania wdrożony został system typu SCADA umożliwiający monitoring on-line pracy pompowni, bieżąca analiza i diagnostyka pracy sieci, pomp, szybsza reakcja na awarie sieci. Rozwiązanie takie znacząco ograniczy nieprzewidywane awarie systemu, ograniczając m.in. koszty pracownicze w zakresie dozoru i bieżącej eksploatacji sieci.

 

Elementy zadania.:

I. Sieć kanalizacyjna:

Zadanie 1:

 • skanalizowanie miejscowości Lipniki (4580 m sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej) oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łyse (370 m),
 • 4 szt. pompowni lokalnych,
 • budowa 17 szt. przydomowych pompowni ścieków,
 • budowa 1,2 km sieci kanalizacji tłocznej - tranzyt ścieków między pompowniami w tym samym przebiegu co sieć grawitacyjna.

Zadanie 2:

 • tranzyt ścieków z miejscowości  Lipniki do oczyszczalni ścieków w miejscowości Łyse (4850m) - sieć kanalizacji tłocznej.

Zadanie 3:

 • modernizacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Łyse (1000 m sieci kanalizacji grawitacyjnej + kanalizacji  ciśnieniowej),
 • budowa 2 pompowni ścieków
 • modernizacja 2 pompowni ścieków,
 • budowa 50 szt. przydomowych pompowni ścieków,
 • 1 agregat prądotwórczy mobilny,
 • wdrożenie systemu SCADA (monitoring on-line pracy pompowni)

 

II. Sieć wodociągowa

Zadanie 1:

 • budowa wodociągu tranzytowego z miejscowości Lipniki do miejscowości Łyse (6200m),
 • budowa systemu do pozyskiwania energii elektrycznej z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych z akumulacją okresową na terenach przepompowni ścieków,
 • wdrożenie systemu typu SCADA.

Po zakończeniu realizacji projektu ścieki odprowadzane za pośrednictwem budowanej kanalizacji w całości spełniać będą wymogi określone w Dyrektywie nr 91/271/EWG i Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi (...).

 

Osiągnięte efekty:

- Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (CI)- 750,

- Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączą się do sieci w wyniku realizacji projektu - 750,

- Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu -750 RLM.

- Długość wybudowanej, rozbudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej - 5,95 km

 • w tym długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej- 4,95 km
 • w tym długość zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej- 1km

- Długość sieci wodociągowej- 6,2 km

- Liczba wdrożonych inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi - 1 szt.

 

Szczegółowe informacje na temat zrealizowanego projektu oraz możliwości podłączenia budynków do sieci kanalizacyjnej uzyskać można w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Łysych, w siedzibie Urzędu Gminy Łyse, ul Ostrołęcka 2,07-437 Łyse.

 

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Łyse
Grzegorz Fabiszewski

 

 

Artykuł sponsorowany.

 

REKLAMA
Zobacz również
Kalendarz imprez
grudzień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13  14  15  16 dk17 dk18  19
dk20  21  22  23  24  25  26
dk27  28  29  30 dk31  1  2
×