2019-02-21T08:30:00+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Spadek bezrobocia w Ostrołęce. Zobacz najnowsze dane

REKLAMA
Zdjęcie główne
REKLAMA
2
0
13

W końcu grudnia 2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce zarejestrowane były 2302 osoby bezrobotne, które stanowiły 1,7% ogólnej liczby bezrobotnych zarejestrowanych w województwie mazowieckim. W porównaniu z końcem grudnia 2017 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 333 osoby, tj. o 12,6%.

Bezrobocie rejestrowane

W Ostrołęce na koniec grudnia 2018 r. zarejestrowane były 2302 osoby bezrobotne. Na przestrzeni roku największy spadek liczby bezrobotnych w stosunku do miesiąca poprzedniego wystąpił w maju (125 osób), tj. 4,9%, natomiast największy wzrost odnotowano w grudniu (o 26 osób).

W ciągu 2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce zarejestrowało się 2421 nowych bezrobotnych (o 14,9% mniej w porównaniu z 2017 r.). Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych, kobiety stanowiły 48,9% (wobec 50,4% w 2017 r.). Po raz pierwszy zarejestrowały się 392 osoby, z czego 44,6% stanowiły kobiety.

W ciągu dwunastu miesięcy 2018 r. z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce wykreślono 2754 osoby, tj. 18,8% mniej niż w 2017 r. Wśród wykreślonych z ewidencji bezrobotnych, kobiety stanowiły 47,9% (wobec 49,1% w 2017 r.). Z ogólnej liczby wyłączonych z ewidencji bezrobotnych 55,3% podjęło pracę (wobec 55,7% w 2017 r.). Gotowości do pracy nie potwierdziło 17,0% (wobec 17,1% w 2017 r.), natomiast 11,8% dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego (wobec 8,1% w 2017 r.).

Istotnym elementem rynku pracy jest płynność bezrobocia, która oznacza napływ do zasobu bezrobotnych i odpływ z niego. Strumień napływu do zasobów bezrobotnych obejmuje osoby zarejestrowane po raz pierwszy jak i po raz kolejny. Wskaźnik płynności bezrobocia1, który jest ilorazem liczby bezrobotnych wyrejestrowanych do liczby bezrobotnych zarejestrowanych w 2018 r. w Ostrołęce wyniósł 1,14 (wobec 1,19 w 2017 r.). Natomiast wskaźnik płynności rynku pracy, będący stosunkiem liczby bezrobotnych, którzy podjęli pracę w 2018 r. do liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych w analizowanym roku wynosił 62,9%, tj. o 3,5 p. proc. mniej od wartości wskaźnika zanotowanego w 2017 r.

Bezrobotni według płci i wieku

Podobnie jak w roku poprzednim większość zarejestrowanych osób bezrobotnych w Ostrołęce to kobiety. W końcu grudnia 2018 r. ich udział był o 1,8 p. proc. większy niż przed rokiem.

Pod względem wieku w końcu grudnia 2018 r. najliczniej reprezentowaną grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 35—44 lata (0,6 tys.), a ich udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych zwiększył się o 3,0 p. proc. w stosunku do grudnia 2017 r. Najmniej liczną grupą wśród bezrobotnych były osoby w wieku 24 lata i mniej (0,2 tys.), ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych zmniejszył się w porównaniu z rokiem poprzednim (o 1,8 p. proc.). Wśród bezrobotnych kobiet największy spadek udziału w ogólnej liczbie bezrobotnych pań odnotowano w grupie wieku 24 lata i mniej (o 1,6 p. proc.), natomiast wśród mężczyzn największy spadek wystąpił w grupie wieku 25—34 lata (o 2,3 p. proc.). Największy wzrost udziału kobiet i mężczyzn odnotowano w grupie wieku 35—44 lata (odpowiednio 2,8 p. proc. i 3,0 p. proc).

Bezrobotni według płci i wykształcenia

W końcu grudnia 2018 r. wśród bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce przeważały osoby posiadające wykształcenie policealne i średnie zawodowe (0,6 tys.) oraz zasadnicze zawodowe (0,5 tys.).

W porównaniu z końcem grudnia 2017 r. udział osób bezrobotnych posiadających wykształcenie wyższe, średnie zawodowe, średnie ogólnokształcące zwiększył się odpowiednio (o 0,8 p. proc., 0,9 p. proc., 0,5 p. proc.), natomiast posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i poniżej zmniejszył się odpowiednio (o 1,4 p. proc., 0,8 p. proc.). Bezrobotne kobiety charakteryzowały się odmienną strukturą wykształcenia niż mężczyźni. Wykształcenie wyższe i średnie posiadało 68,9% bezrobotnych kobiet, podczas gdy odsetek mężczyzn legitymujących się analogicznym wykształceniem wynosił 44,7%.

Bezrobotni według płci i stażu pracy

Według stanu w końcu grudnia 2018 r. zdecydowana większość zarejestrowanych osób bezrobotnych posiadała staż pracy. Udział tej grupy w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił 87,6% i był o 2,5 p. proc. wyższy niż w końcu grudnia 2017 r. Wśród bezrobotnych wcześniej pracujących zawodowo najliczniejszą grupę stanowiły osoby z najmniejszym stażem pracy, tj. 1—5 lat oraz 1 rok i mniej. Ich liczba w skali roku zmniejszyła się odpowiednio o 5,9% i o 18,1%. Natomiast liczebność grupy bezrobotnych bez stażu pracy zmniejszyła się o 27,3%. W grupie tej dominowały kobiety, które stanowiły 63,5% (o 5,6 p. proc. więcej niż przed rokiem).

Bezrobotni według płci i czasu pozostawania bez pracy

Biorąc pod uwagę czas pozostawania bez pracy w końcu grudnia 2018 r. tylko w przedziale czasowym 6—12 miesięcy nastąpił wzrost liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w stosunku do roku poprzedniego, natomiast w pozostałych przedziałach czasowych zanotowano spadek. Największy o 30,8% spadek dotyczył osób bezrobotnych pozostających bez pracy 12—24 miesięcy. Udział tej grupy w ogólnej liczbie bezrobotnych w skali roku zmniejszył się 3,9 p. proc. Liczba osób pozostających bez zatrudnienia najdłużej – powyżej 24 miesięcy – zmniejszyła się na przestrzeni roku o 10,7%, a udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wzrósł o 0,8 p. proc. Wśród kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 55,1% poszukiwało zatrudnienia przez okres powyżej 12 miesięcy, dla mężczyzn odsetek ten wynosił 47,0%.

Stopa bezrobocia rejestrowanego

W końcu grudnia 2018 r. stopa bezrobocia w Ostrołęce wynosiła 8,9% i była o 4,0 p. proc. wyższa od notowanej stopy bezrobocia w województwie. W ciągu roku w Ostrołęce najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła w styczniu (10,5%), najniższa w październiku i listopadzie (po 8,8%). W ujęciu rocznym stopa bezrobocia zmniejszyła się o 1,3 p. proc.

Oferty pracy

W ciągu 2018 r. ostrołęccy pracodawcy zgłosili do Powiatowego Urzędu Pracy blisko 1,4 tys. ofert pracy, tj. o 25,7% mniej niż w 2017 r. Najwięcej ofert pracy wpłynęło w marcu (193), najmniej w grudniu (41). Na koniec grudnia 2018 r. na 1 ofertę pracy przypadało 61 osób bezrobotnych, (64 przed rokiem).

źródło:  Urząd Statystyczny w Warszawie.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalnedarz imprez
maj 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  1  2
dk3  4  5 dk6  7  8  9
 10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16
dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23
dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30
dk31  1  2  3  4  5  6
×