zdjecie 6062
zdjecie 6062
2016-12-29T10:20:00+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Trwa budżetowa sesja Rady Miasta Ostrołęki [TRANSMISJA NA ŻYWO]

REKLAMA
fot. eOstrołęka.pl
REKLAMA
6
2
4

Przyszłoroczny budżet Ostrołęki jest głównym punktem w porządku sesji Rady Miasta, która o godzinie 10:00 rozpoczęła się w ratuszu. Posiedzenie oglądać można na żywo m.in na łamach naszego serwisu.Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Wybór sekretarza obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany. 

4. Przyjęcie protokołu XXXIV i XXXV sesji Rady Miasta Ostrołęki. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie szczegółowych zasad 
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych 
prowadzonych przez Miasto Ostrołęka, 
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty, 
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców, 
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji, 
d) dyskusja, 
e) podjęcie uchwały. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, 
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty, 
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców, 
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji, 
d) dyskusja, 
e) podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki, 
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, 
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców, 
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji, 
d) dyskusja, 
e) podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich, 
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów, 
b) opinia Komisji: 
 Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, 
 Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców, 
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji, 
d) dyskusja, 
e) podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego w miejską jednostkę budżetową, 
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców, 
b) rozpatrzenie sprawozdania komisji, 
c) dyskusja, 
d) podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki, 
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, 
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców, 
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji, 
d) dyskusja, 
e) podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Koszarowa” w Ostrołęce, 
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, 
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców, 
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji, 
d) dyskusja, 
e) podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „I A.W.P.” w Ostrołęce, 
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, 
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców, 
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji, 
d) dyskusja, 
e) podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok, 
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, 
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców, 
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji, 
d) dyskusja, 
e) podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Ostrołęce na lata 2017 – 2022, 
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, 
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców, 
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji, 
d) dyskusja, 
e) podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na dofinansowanie realizacji zadania majątkowego, 
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów, 
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców, 
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji, 
d) dyskusja, 
e) podjęcie uchwały. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Olszewo-Borki na dofinansowanie realizacji zadania majątkowego, 
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów, 
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców, 
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji, 
d) dyskusja, 
e) podjęcie uchwały. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatki: od nieruchomości, rolny, leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów, 
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców, 
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji, 
d) dyskusja, 
e) podjęcie uchwały. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów, 
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców, 
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji, 
d) dyskusja, 
e) podjęcie uchwały. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2031, 
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów, 
b) opinia Komisji: 
 Rewizyjnej, 
 Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, 
 Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji, 
 Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, 
 Sportu i Turystyki, 
 Oświaty, 
 Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców, 
c) rozpatrzenie sprawozdań i opinii komisji, 
d) dyskusja, 
e) podjęcie uchwały. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok, 
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów, 
b) opinia Komisji: 
 Rewizyjnej, 
 Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, 
 Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji, 
 Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, 
 Sportu i Turystyki, 
 Oświaty, 
 Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców, 
c) rozpatrzenie sprawozdań i opinii komisji, 
d) dyskusja, 
e) podjęcie uchwały. 

21. Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Ostrołęki za okres od 1 listopada do 30 listopada 2016 roku. 

22. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach udzielonych przez Prezydenta Miasta. 

23. Oświadczenia radnych. 

24. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki, 
a) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miasta Ostrołęki na rok 2017, 
 wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców, 
 rozpatrzenie sprawozdania komisji, 
 dyskusja, 
 podjęcie uchwały. 
b) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia rocznych Planów Pracy Komisji stałych Rady Miasta Ostrołęki na rok 2017, 
 wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców, 
 rozpatrzenie sprawozdania komisji, 
 dyskusja, 
 podjęcie uchwały. 
c) przyjęcie harmonogramu posiedzeń Rady Miasta Ostrołęki na I półrocze 2017 roku, 
d) sprawy inne. 

25. Zakończenie obrad XXXVII sesji Rady Miasta Ostrołęki. 

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~gosc , 08:34 28-12-2016,   -
proponuję: zwolnienie z podatków kolegów prezydenta oraz jego kolegów, podniesienie podatków dla mieszkanców za nieruchomości, wodę, śmieci itd. walczyć o kasę na muzeum o most się nie martwić bo i tak z tego korzyści dla Janka i Jurka nie będzie. Dać sobie nagrody i stworzyć nowe stanowiska pracy (dyrektora) dla kolegów jak to dostał np. Jurek.  
Będzie was wtedy Lud popierał
odpowiedz   •   oceń :  
~Pytanie mam , 12:33 29-12-2016,   -
Czy zwiększenie etatu jest równoznaczne ze zwolnieniami? Obiektywnie- chyba tak, żeby zwiększyć to trzeba komuś trzeba zabrac
odpowiedz   •   oceń :  
~gosc , 13:15 29-12-2016,   -
znów 1,5miliona na basen - widać że niema dyrektroa na basenie lub menagera żenada. radni dostali zaproszenie na pływanie ciekawe czy zapłacą za te nocne pływanie
odpowiedz   •   oceń :  
~gosc , 15:53 29-12-2016,   -
znów 1,5miliona na basen - widać że niema dyrektroa na basenie lub menagera żenada. radni dostali zaproszenie na pływanie ciekawe czy zapłacą za te nocne pływanie
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
luty 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 1  2  3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28
×