zdjecie 5794
zdjecie 5794
2015-06-22T09:41:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

W czwartek jedna z najważniejszych sesji Rady Miasta. Będzie absolutorium dla prezydenta Kotowskiego?

REKLAMA
Prezydent Ostrołęki, Janusz Kotowski (pierwszy z lewej)/fot. eOstrołęka.plPrezydent Ostrołęki, Janusz Kotowski (pierwszy z lewej)/fot. eOstrołęka.pl
REKLAMA

W najbliższy czwartek, 25 czerwca jedna z najważniejszych sesji Rady Miasta w rocznym kalendarzu samorządowym – radni zdecydują o przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu i w sprawie udzielenia absolutorium dla prezydenta Ostrołęki, Janusza Kotowskiego.

XI zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki odbędzie się w czwartek, 25 czerwca o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej ratusza przy placu Bema. W porządku obrad zaplanowano m.in. projekty uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz udzielenia absolutorium za wykonanie budżetu dla prezydenta Kotowskiego.

Oba projekty zostały pozytywnie zaopiniowane zarówno przez Regionalną Izbę Obrachunkową jak i większość komisji stałych Rady Miasta. Pozostała jeszcze ocena pod względem formalno-prawnym oraz opinia komisji sportu.

Obrady śledzić będzie można na żywo za pośrednictwem naszego portalu. Poniżej przedstawiamy proponowany porządek XI sesji Rady Miasta:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
4. Przyjęcie protokołu IX i X sesji Rady Miasta Ostrołęki.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ostrołęki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok,
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Ostrołęki absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2014 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sadów powszechnych.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2026.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
14. Rozpatrzenie informacji z realizacji uchwały Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki w 2014 roku
15. Rozpatrzenie informacji o realizacji uchwały Nr 466/XLVI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ostrołęki w latach 2013 – 2017, za rok 2014.
16. Rozpatrzenie informacji z realizacji zadań Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w mieście Ostrołęka na lata 2013 – 2015, za rok 2014.
17. Rozpatrzenie raportu z podejmowanych działań na rzecz zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenia skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Ostrołęce za 2014 rok.
18. Rozpatrzenie sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Ostrołęce za 2014 rok.
19. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w 2014 roku.
20. Rozpatrzenie raportu z wykonania Programu ochrony środowiska miasta Ostrołęki na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku, za lata 2013 – 2014.
21. Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Ostrołęki za okres od 1 maja do 31 maja 2015 roku.
22. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach udzielonych przez Prezydenta Miasta.
23. Oświadczenia radnych.
24. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.
25. Zakończenie obrad XI sesji Rady Miasta Ostrołęki.

REKLAMA
Kalendarz imprez
grudzień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13  14  15  16 dk17 dk18  19
dk20  21  22  23  24  25  26
dk27  28  29  30 dk31  1  2
×