2015-06-22T09:41:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

W czwartek jedna z najważniejszych sesji Rady Miasta. Będzie absolutorium dla prezydenta Kotowskiego?

REKLAMA
Prezydent Ostrołęki, Janusz Kotowski (pierwszy z lewej)/fot. eOstrołęka.pl
REKLAMA

W najbliższy czwartek, 25 czerwca jedna z najważniejszych sesji Rady Miasta w rocznym kalendarzu samorządowym – radni zdecydują o przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu i w sprawie udzielenia absolutorium dla prezydenta Ostrołęki, Janusza Kotowskiego.

XI zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki odbędzie się w czwartek, 25 czerwca o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej ratusza przy placu Bema. W porządku obrad zaplanowano m.in. projekty uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz udzielenia absolutorium za wykonanie budżetu dla prezydenta Kotowskiego.

Oba projekty zostały pozytywnie zaopiniowane zarówno przez Regionalną Izbę Obrachunkową jak i większość komisji stałych Rady Miasta. Pozostała jeszcze ocena pod względem formalno-prawnym oraz opinia komisji sportu.

Obrady śledzić będzie można na żywo za pośrednictwem naszego portalu. Poniżej przedstawiamy proponowany porządek XI sesji Rady Miasta:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
4. Przyjęcie protokołu IX i X sesji Rady Miasta Ostrołęki.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ostrołęki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok,
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Ostrołęki absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2014 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sadów powszechnych.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2026.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
14. Rozpatrzenie informacji z realizacji uchwały Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki w 2014 roku
15. Rozpatrzenie informacji o realizacji uchwały Nr 466/XLVI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ostrołęki w latach 2013 – 2017, za rok 2014.
16. Rozpatrzenie informacji z realizacji zadań Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w mieście Ostrołęka na lata 2013 – 2015, za rok 2014.
17. Rozpatrzenie raportu z podejmowanych działań na rzecz zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenia skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Ostrołęce za 2014 rok.
18. Rozpatrzenie sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Ostrołęce za 2014 rok.
19. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w 2014 roku.
20. Rozpatrzenie raportu z wykonania Programu ochrony środowiska miasta Ostrołęki na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku, za lata 2013 – 2014.
21. Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Ostrołęki za okres od 1 maja do 31 maja 2015 roku.
22. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach udzielonych przez Prezydenta Miasta.
23. Oświadczenia radnych.
24. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.
25. Zakończenie obrad XI sesji Rady Miasta Ostrołęki.

REKLAMA
Zobacz również
Kalnedarz imprez
lipiec 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  1  2