eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Ważą się losy Kolegium Nauczycielskiego w Ostrołęce. Dziś radni Sejmiku podejmą decyzję

REKLAMA
zdjecie 933
zdjecie 933
fot. ZKN.edu.plfot. ZKN.edu.pl
REKLAMA

Dziś radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego rozpatrzą projekt uchwały w sprawie likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Ostrołęce. Decyzja o tym czy ostrołęckie i nie tylko kolegium zostanie zlikwidowane zapadnie podczas dzisiejszej Sesji Sejmiku.


Projekt uchwały przedłożony radnym województwa mówi, iż z dniem 30 września 2015  roku zamierza się zlikwidować Kolegium Nauczycielskie w Ostrołęce i Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ostrołęce wchodzące w skład Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce.

Likwidacja nastąpi poprzez zaprzestanie rekrutacji na pierwszy rok nauki, poczynając od roku szkolnego 2013/2014 i likwidacji kolegiów po zakończeniu przez słuchaczy cyklu kształcenia. Jeśli dojdzie do likwidacji pracę starci 54 pracowników dydaktycznych oraz 17 pracowników administracji.

W uzasadnieniu do uchwały czytamy:

W skład Zespołu  Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce wchodzi Kolegium Nauczycielskie i Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych. W myśl przepisów ustawy o systemie oświaty są to zakłady kształcenia nauczycieli. Szczegółowy sposób organizacji kolegiów wchodzących w skład Zespołu, reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 104, poz. 664 z późn. zm.).

Kolegium Nauczycielskie w Ostrołęce objęte jest opieką naukowo-dydaktyczną sprawowaną przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Nad Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych opiekę sprawuje Uniwersytet Warszawski.

Zmiana przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z 5 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 202, poz.1553) wprowadziła przepis, iż zawarte przez organy prowadzące kolegia porozumienia z uczelniami z dniem  30 września 2015 r. tracą moc w zakresie, w jakim umożliwiają one absolwentowi, po zdaniu egzaminu dyplomowego, ubieganie się o dopuszczenie do egzaminu w uczelni oraz uzyskanie tytułu zawodowego licencjata. W związku z powyższym ww. uczelnie będą sprawowały opiekę naukowo-dydaktyczną nad ZKN w Ostrołęce do 30 września 2015 r.  Po 30 września 2015 r. absolwenci kolegium nie będą mogli ubiegać się o przystąpienie do egzaminu w uczelni i uzyskaniu dyplomu i tytułu zawodowego licencjata. Ze względu na przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 131)  absolwenci kolegium nie będą posiadali kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela. Kolegia nie będą mogły zatem kształcić nauczycieli, co przemawia za ich likwidacją.

Mając na uwadze zmianę przepisów prawnych oraz systematycznie malejące zainteresowanie kształceniem w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce - specjalność język niemiecki, język angielski, język polski z pedagogiką opiekuńczo-wychowawczą, edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną, proponuje się likwidację obu placówek wchodzących w skład Zespołu poprzez wygaszanie.

Zgodnie z § 22 ust 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli w przypadku kolegium publicznego likwidacja kolegium, specjalności lub systemu kształcenia może polegać na:
  1)   likwidacji odpowiednio: kolegium, specjalności lub systemu kształcenia, po zapewnieniu słuchaczom możliwości kontynuowania nauki, albo
  2)   zaprzestaniu rekrutacji na pierwszy rok i likwidacji odpowiednio: kolegium, specjalności lub systemu kształcenia, po zakończeniu przez słuchaczy cyklu kształcenia.
W związku z tym wskazana została procedura likwidacji polegająca na zaprzestaniu rekrutacji na pierwszy rok nauki  oraz likwidacji kolegiów po zakończeniu przez słuchaczy pełnego 3 – letniego cyklu kształcenia i pozwalająca im  przystąpić do egzaminu licencjackiego przeprowadzanego przez Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny                      w Siedlcach i Uniwersytet Warszawski.
Obecnie w Kolegium Nauczycielskim w Ostrołęce kształci się  28 słuchaczy na specjalności  język polski z pedagogika opiekuńczo-wychowawczą z czego:
na pierwszym roku - 21 słuchaczy (1 grupa),
na drugim roku - 7 słuchaczy ( 1 grupa),
na trzecim roku – 0 słuchaczy,
na specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną kształci się 46 słuchaczy, z czego:
na drugim roku – 24 słuchaczy (1 grupa),
na trzecim roku – 22 słuchaczy (1 grupa),
na specjalności edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym kształci się 83 słuchaczy, z czego:
na pierwszym roku - 38 słuchaczy (2 grupy),
na drugim roku – 25 słuchaczy (1 grupa),
na trzecim roku – 20 słuchaczy (1 grupa),
W Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Ostrołęce na specjalności język angielski kształci się 103 słuchaczy, z czego:
na pierwszym roku - 37 słuchaczy (2 grupy),
na drugim roku - 40 słuchaczy (2 grupy),
na trzecim roku - 26 słuchaczy (2 grupy),
na specjalności język niemiecki kształci się 20 słuchaczy, z czego:
na pierwszym roku - 0 słuchaczy,
na drugim roku – 9 słuchaczy (1 grupa),
na trzecim roku – 11 słuchaczy (1 grupa),

Od roku szkolnego 2013/14 ogólna liczba słuchaczy w Kolegium Nauczycielskim wynosić będzie najprawdopodobniej  28 osób na specjalności język polski z pedagogika opiekuńczo-wychowawczą, 24 osoby na specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną oraz 63 osoby na specjalności edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Natomiast w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych  przewiduje się 77 osób na specjalności język angielski, 9 osób na specjalności język niemiecki.
Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce aktualnie zatrudnia 71 osób na 60,63 etatu, w tym pracownicy pedagogiczni – 54 osoby (43,63 etatu), pracownicy niepedagogiczni – 17 osób (17 etatów).

Należy podkreślić, iż po zaprzestaniu naboru na pierwszy rok nauki, a więc zmniejszania zadań, liczba pracowników pedagogicznych będzie malała. W mniejszym stopniu dotyczyć to będzie pracowników administracji i obsługi, których liczba została już wcześniej zmniejszona.

Pracownicy zgodnie z przepisami otrzymają stosowne odprawy. Szacunkowa wartość odpraw dla pracowników ZKN  wyniesie ogółem około 579 560 złotych, w tym:
- pracownicy pedagogiczni – ok. 482 020 złotych
- pracownicy niepedagogiczni – ok. 97 540 złotych
Ww. szacunkowe koszty zostaną rozbite na 3 lata.

Samorząd Województwa przygotuje pisma do samorządów lokalnych z prośbą o rozważenie możliwości zatrudnienia nauczycieli zwalnianych z Kolegiów.

Zgodnie z § 22 ust. 1 i 2  ww. rozporządzenia, organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji kolegium zawiadomić słuchaczy, właściwego kuratora i ministra właściwego do spraw oświaty oraz uzyskać pozytywną opinię ministra.


Więcej informacji już wkrótce.

Kalendarz imprez
maj 2024
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27  28 dk29 dk30  31  1  2
×