zdjecie 7501
zdjecie 7501
zdjecie 7501
2021-06-23T17:13:03+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka, O TYM SIĘ MÓWI

Ważny dzień dla prezydenta Ostrołęki. Czy uzyska wotum zaufania i absolutorium?

REKLAMA
REKLAMA
1
1
38

Już w czwartek 24 czerwca sesja rady miasta, podczas której radni zdecydują o tym, czy prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik otrzyma wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu miasta za 2020 rok. Przed rokiem radni byli bardzo surowymi recenzentami. Jak będzie tym razem?

Radni miasta Ostrołęki podczas absolutoryjnej sesji przed rokiem zdecydowali o nieudzieleniu prezydentowi Ostrołęki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 9 radnych głosowało za absolutorium, 13 przeciw. Prezydent nie otrzymał również wotum zaufania - za było tylko 4 radnych z pro-prezydenckiego klubu Ostrołęka dla Wszystkich, przeciw - 18 radnych.

Uchwała o nieudzieleniu absolutorium została jednak później unieważniona przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Minął rok i przed radnymi kolejna ważna decyzja dotycząca wotum zaufania i absolutorium. Zapowiada się, jak co roku, długa i wyczerpująca dyskusja na temat tego, co udało się zrealizować w Ostrołęce w ubiegłym roku, a jakie kwestie są jeszcze do poprawki.

Sesja rozpocznie się w czwartek o godz. 10.00 w sali konferencyjnej ratusza.


Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.

4. Raport o stanie Miasta Ostrołęki za 2020 rok,

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rewizyjnej,

b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

c) przedstawienie Raportu o stanie Miasta Ostrołęki za 2020 rok,

d) debata nad Raportem o stanie Miasta Ostrołęki.

e) podjęcie uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Ostrołęki wotum zaufania.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ostrołęki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok,

a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Prezydenta Miasta Ostrołęki sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2020 rok,

b) zapoznanie się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdaniami rocznymi z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacją o stanie mienia komunalnego za 2020 r.,

c) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Miasta Ostrołęki za rok 2020,

d) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rewizyjnej,

e) opinia Komisji:

· Budżetu i Finansów,

· Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,

· Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,

· Oświaty,

· Sportu i Turystyki,

· Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,

· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

f) rozpatrzenie sprawozdań, opinii komisji oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

g) dyskusja,

h) podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2020 rok,

a) przedstawienie wniosku i sprawozdania Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrołęki z tytułu wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2020 rok,

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku sporządzonego przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrołęki za 2020 rok,

c) opinia Komisji:

· Budżetu i Finansów,

· Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,

· Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,

· Oświaty,

· Sportu i Turystyki,

· Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,

· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

d) rozpatrzenie sprawozdania, opinii komisji oraz opinii Regionalnej Izby  Obrachunkowej,

e) dyskusja,

f) podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,

b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Ostrołęce oraz nadania statutu,

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,

b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Ostrołęka w roku szkolnym 2021/2022,

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,

b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

a) wystąpienie sprawozdawcy:

· przedstawiciela grupy radnych,

· Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,

b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Miasta Ostrołęki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,

b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Ostrołęki,

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,

b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Miasta Ostrołęki, a także sposobu jej rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania,

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,

b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2036,

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,

b) opinia Komisji:

· Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,

· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,

b) opinia Komisji:

· Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,

· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały.

16. Rozpatrzenie Raportu z podejmowanych działań  na rzecz zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenia skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Ostrołęce za 2020 rok,

a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,

b) rozpatrzenie wniosku komisji,

c) dyskusja,

d) przyjęcie raportu.

17. Rozpatrzenie Informacji z realizacji zadań określonych w ustawie z dnia

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, ze zm.) za 2020 rok,

a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,

b) rozpatrzenie wniosku komisji,

c) dyskusja,

d) przyjęcie informacji.

18.Rozpatrzenie Sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce za rok 2020,

a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,

b) rozpatrzenie wniosku komisji,

c) dyskusja,

d) przyjęcie sprawozdania.

19. Rozpatrzenie Informacji z realizacji w 2020 r. uchwały Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki, zmienionej uchwałą Nr 237/XXIV/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2020 r.,

a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,

b) rozpatrzenie wniosku komisji,

c) dyskusja,

d) przyjęcie informacji.

20. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce za 2020 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej w 2021 roku,

a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,

b) rozpatrzenie wniosku komisji,

c) dyskusja,

d) przyjęcie sprawozdania.

21. Rozpatrzenie Sprawozdania Straży Miejskiej Ostrołęki z zakresu realizacji zadań ustawowych za 2020 rok,

a) wniosek Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

b) rozpatrzenie wniosku komisji,

c) dyskusja,

d) przyjęcie sprawozdania.

22. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za miesiąc maj 2021 roku.

23. Oświadczenia radnych.

24. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.

a) Przyjęcie harmonogramu posiedzeń Rady Miasta Ostrołęki w II półroczu 2021 roku.

25. Zakończenie obrad XLVII sesji Rady Miasta Ostrołęki.

REKLAMA
zdjecie 7501
Zobacz również

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
wrzesień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
×