zdjecie 2866
zdjecie 2866
2021-11-09T14:07:57+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Wojewoda unieważnia kolejne zarządzenie prezydenta Ostrołęki. Chodzi o p.o. dyrektora w II LO

REKLAMA
fot. eOstroleka.plfot. eOstroleka.pl
REKLAMA
12
5
27

Wojewoda mazowiecki uznał, że zarządzenie prezydenta Ostrołęki w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida jest nieważne.

20 października wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł wydarz rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym stwierdził nieważność zarządzenia prezydenta Ostrołęki Łukasza Kulika w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora II LO Krzysztofowi Jankowskiemu, po tym jak rozstrzygnięty już konkurs na to stanowisko został przez prezydenta unieważniony z powodu… pisma, jakie w tej sprawie do ratusza skierowali rodzice uczniów.

O sprawie i piśmie od rodziców pisaliśmy na łamach naszego serwisu. To pismo rodziców przesądziło o losie byłego dyrektora II LO

Po kilku tygodniach wojewoda mazowiecki skorzystał z przysługującego mu prawa i wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność prezydenckiego zarządzenia o powierzeniu obowiązków dyrektora jednemu z wcześniejszych wicedyrektorów placówki – Krzysztofowi Jankowskiemu. W uzasadnieniu decyzji wojewoda podał, że zarządzenie istotnie narusza prawo i jest sprzeczne z prawem (…)

Prezydent Miasta Ostrołęki, jako organ prowadzący szkołę, wobec unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły (zarządzeniem nr 296/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r.) i potrzeby powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora w związku z nowym rokiem szkolnym, miał obowiązek zastosowania procedury określonej w § 11ha ust. 1 pkt 2 rozporządzenia. Oznacza to, że Prezydent Miasta Ostrołęki powinien powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w przypadku jego braku nauczycielowi tej szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły. Powierzenie powinno trwać nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2022 r. Wobec ogłoszenia konkursu na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w dniu 31 marca 2021 r. i przeprowadzenia tegoż konkursu w dniu 2 lipca 2021 r., przy uwzględnieniu czynności wyjaśniających związanych z unieważnieniem konkursu, organ prowadzący miał wystarczająco dużo czasu na realizację procedury określonej w § 11ha ust. 1 pkt 2 rozporządzenia i to rolą organu prowadzącego było takie zaplanowanie podejmowanych czynności, by możliwa była realizacja obowiązujących przepisów prawa, w tym przywołanych powyżej przepisów rozporządzenia. Tymczasem Prezydent Miasta Ostrołęki powierzył pełnienie obowiązków dyrektora na podstawie procedury określonej w art. 63 ust. 13 Prawa oświatowego, który to przepis nie miał w czasie wydania zarządzenia nr 316/2021 zastosowania, zgodnie z treścią § 13b ust. 8a rozporządzenia. Zdaniem organu nadzoru opisana powyżej nieprawidłowość stanowi naruszenie § 11ha ust. 1 pkt 2 w związku z § 13b ust. 8a rozporządzenia i posiada niewątpliwie charakter istotny a wydane zarządzenie nr 316/2021 jest z tego powodu sprzeczne z prawem. W ocenie Wojewody Mazowieckiego zarządzenie nr 316/2021 zostało wydane bez podstawy prawnej i zmierza de facto do obejścia przepisów rozporządzenia dotyczących powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły – po uzyskaniu pozytywnej opinii organu nadzoru pedagogicznego oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły. Zauważyć ponadto należy, że brak podstawy prawnej do wydania zarządzenia nr 316/2021, narusza także art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.), który określa zasadę działania organów władzy publicznej na podstawiei w granicach prawa. Z kolei art. 16 ust. 2 Konstytucji stwierdza, że samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Art. 169 Konstytucji normuje natomiast, że jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych. W świetle powyższych uregulowań prawnych należy stwierdzić, że organy jednostek samorządu gminnego są zobligowane do działania na podstawie i w granicach prawa co wynika także z zasady demokratycznego państwa prawnego unormowanej w art. 2 Konstytucji.

- czytamy w uzasadnieniu do decyzji wojewody.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy władze miasta.

W dniu 20 października 2021 r. do Prezydenta Miasta Ostrołęki wpłynęło od Wojewody Mazowieckiego Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrołęki nr 316/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce, które uprawomocni się po 30 dniach w przypadku braku wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Obecnie pełniący obowiązki dyrektora II LO Pan Krzysztof Jankowski przebywa na urlopie wypoczynkowym do dnia 26 listopada 2021 r. Zgodnie z art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 poz. 1082, z późn. zm.) w przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor.

- informuje Bogumiła Jarka, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Ostrołęki

Do tematu będziemy wracali.

 

REKLAMA
Zobacz również

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
grudzień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13  14  15  16 dk17 dk18  19
dk20  21  22  23  24  25  26
dk27  28  29  30 dk31  1  2
×