2014-08-04T18:27:00+02:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Zakład Karny Przytuły Stare: Zasady widzeń i przyjmowania paczek

REKLAMA
ZK w Przytyłach Starych, fot. eOstroleka.plZK w Przytyłach Starych, fot. eOstroleka.pl
REKLAMA

Przedstawiamy zasady widzeń i przyjmowania paczek w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych. Zobacz jakie prawo przysługuje skazanym i tymczasowo aresztowanym lub ukaranym.

Zasady przyjmowania paczek w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych:

1. Skazany, tymczasowo aresztowany lub ukarany, maja prawo do otrzymania paczki żywnościowej o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg raz na kwartał.

2. Paczki winny być wysłane za pośrednictwem poczty lub dostarczone bezpośrednio do zakład uwraz ze spisem jej zawartości (wewnątrz paczki). Paczki przekazywane w czasie widzeń powinny być zapakowane.

3. Zabrania się dostarczania w paczkach żywnościowych artykułów:
a) których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji,
b) w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, np. konserwy, słoiki, napoje, itp.,
c) artykułów spożywczych własnego wyrobu, herbaty, kawy, wyrobów tytoniowych,
d) lekarstw, środków leczniczych, witamin, używek, za wyjątkiem tych, które zostały wypisane na receptę przez lekarza aresztu,
e) artykułów żywnościowych wymagających obróbki termicznej.

4. W uzasadnionym wypadku, osadzony może otrzymać, za zgodą dyrektora paczkę żywnościową przekraczającą dopuszczalny ciężar. Jeżeli osadzony nie uzyska takiej zgody, paczka o wadze powyżej 5 kg wraz z opakowaniem, a także paczki zawierające przedmioty, których posiadanie w jednostce jest zabronione lub są artykuły, o których mowa w punkcie 3, podlegają zwrotowi w całości do nadawcy na koszt osadzonego.

5. Artykuły żywnościowe nadesłane w paczce, uznane przez służbę zdrowia za nie nadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego.

6. Osadzeni powracający z zezwoleń na czasowe opuszczenie zakładu karnego, mogą przynieść artykuły żywnościowe w limicie paczek, przewidzianym na dany kwartał.

7. Osadzony może otrzymać paczkę z odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środki higieny osobistej, na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora aresztu, które jest podstawą do wydania talonu na dostarczenie rzeczy, na które dyrektor wyraził zgodę. Część I talonu wraz ze spisem rzeczy umieszcza się wewnątrz paczki, natomiast część II należy umieścić w sposób trwały na paczce obok imienia i nazwiska oraz adresu odbiorcy.

8. Paczki z żywnością oraz higieniczne doręcza się do Zakładu Karnego za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji, a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską i gońca, codziennie w godzinach 7.20-17.00. Paczki dostarczane przez osoby najbliższe osadzonym, bezpośrednio do Zakładu Karnego, są przyjmowane codziennie w godz. 8.15- 15.00

9. Wszystkie paczki powinny być zapakowane w sposób umożliwiający ich kontrolę oraz zaopatrzone w wykaz artykułów z nazwiskiem i adresem nadawcy.

Dodatkowa możliwość realizacji paczek żywnościowych dla osadzonych:

Paczki żywnościowe są dostarczane osadzonym przebywającym w jednostce penitencjarnej, na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty.

Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej.
Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć:
a) w punkcie sprzedaży,
b) drogą pocztową z adnotacją na kopercie "paczka dla osadzonego".
Numer konta punktu sprzedaży znajduje się na druku zamówienia.
Formularz zamówienia oraz lista produktów w punkcie sprzedaży są dostępne:
a) w kantynie jednostki,
b) w biurze przepustek,
c) w sali widzeń,
d) na stronie internetowej jednostki.

Zamówienie może być przyjęte do realizacji (przez punkt sprzedaży) po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki; w przypadku braku tego uprawnienia informacja o przyczynie odmowy realizacji paczki przekazywana jest do punktu sprzedaży.

Paczka, realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej o koszt przlewu lub przekazu pocztowego, wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

W tytule wpłaty należy podać dane osadzonego tj.: imię, nazwisko i imię ojca osadzonego oraz wskazać jednostkę jego pobytu, np.: Jan Kowalski s. Jana Zakład Karny Przytuły Stare

Pawilon B (zakład karny typu zamkniętego):

Zasady udzielania widzeń

Rejestracja widzeń dla osób skazanych we wtorki, środy, piątki, soboty i niedziele trwa od godz. 8:00 do godz. 14:00, natomiast rejestracja widzeń dla osób tymczasowo aresztowanych trwa od godz. 8:00 do godz. 11:00.

(pawilon A-zakład karny typu półotwartego i otwartego, pawilon B zakład karny typu zamknietego z oddziałem dla tymczasowo aresztowanych)
1. Widzenia dla skazanych i i ukaranych w pawilonie A odbywaja się we wtorki (oddział I, II, VII), środy (oddział III, IV,V, VI) i niedziele( dla osadzonych pracujacych - wpisanych do ksiazki zatrudnienia) w godz. 8.00-16.00. Widzenia dla skazanych w pawilonie B odbywają się w piątki i soboty w godz. 8.00-16.00, natomiast widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają sie w każdą niedzielę w godz. 8:00 - 13:00.
2. Rejestracja widzeń trwa od godz. 8.00 do 14.00 u funkcjonariusza SW pełniacego słuzbę przy bramie głównej.
3. Skazani sprawujący pieczę nad dzieckiem do lat 15, do której wykonywania zobowiązani są rodzice oraz te osoby, których dzieci przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych mają prawo do dodatkowego widzenia w miesiącu z tymi dziećmi, po uprzednim udokumentowaniu faktu ojcostwa lub opieki nad nimi.
4. Osoby przybywające na widzenia (rodzina, bliscy i inne) powinny posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem. Osoby nie będące najbliższą rodziną muszą być wpisane w kartę widzeń skazanego.
5. Osoby ubiegające się o wstęp na teren aresztu, poddaje się kontroli przy użyciu urządzeń technicznych.
6. Zabrania się wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, a w szczególności: broni palnej i białej, amunicji, narzędzi do cięcia metalu, środków służących do obezwładniania,środków odurzających i psychotropowych oraz alkoholu, a także przedmiotów niedozwolonych, a w szczególności: sprzętu łączności, urządzeń służących do odtwarzania i rejestrowania informacji, dokumentów i listów.
7. Osobom nie wyrażającym zgody na poddanie się czynnościom kontrolnym oraz osobom, co do których zachodzi podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych nie zezwala się na wstęp na teren jednostki penitencjarnej.
8. Czynnościom kontrolnym może być poddana także bez jej zgody osoba opuszczająca salę widzeń.
9. Widzenia dla skazanych odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą.
10. Na żądanie osoby odwiedzającej widzenie ze skazanym może odbyć się w sposób uniemożliwiający bezpośredni z nim kontakt.
11. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu, z tym, że osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.
12. Rozmowy skazanych w trakcie widzeń podlegają kontroli, która polega na zapoznawaniu się z ich treścią i możliwością przerwania.
13. Widzenia skazanych bez dozoru funkcjonariusza w oddzielnym pomieszczeniu odbywają się w piątki godz. 9.00-15.00.
14. Osoby przybywające na widzenia do tymczasowo aresztowanych, powinny posiadać przy sobie zarządzenie o zgodzie na widzenie wydane przez organ dysponujący, dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.
15. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się pod nadzorem funkcjonariuszy SW w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, chyba, że organy do dyspozycji których pozostaje tymczasowo aresztowany zezwolą na udzielenie widzenia w inny sposób.
16. Widzenia osadzonych z obrońcami, pełnomocnikami będącymi adwokatami lub z radcami prawnymi odbywają się w dni robocze w godz. 8.30-16.00.

REKLAMA
Zobacz również
Kalendarz imprez
styczeń 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 dk1 dk2
dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9
dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16
dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23
dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30
dk31  1  2  3  4  5  6
×