zdjecie 762
zdjecie 762
2018-06-25T11:12:40+02:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż środka trwałego

REKLAMA
REKLAMA
0
0

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2
tel. 29 769 49 24, fax 29 769 49 28
 
 
OGŁASZA
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
ŚRODKA TRWAŁEGO
 
 
1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2
Tel. 29 769 49 20
 
2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2
            Przetarg odbędzie się w dniu 09.07.2018r. o godz. 930
 
3. Rodzaj i typ sprzętu objętego postępowaniem oraz cena wywoławcza:
 
FIAT STILO, nr rej. WO 17249 (auto po kolizji drogowej)
• stan licznika – 179762 km
• rok prod. 2005
• poj. silnika 1368 cm3
• rodzaj paliwa - benzyna
        
          Cenę wywoławczą ustalono w wysokości 1600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset
          złotych)  
          na podstawie oszacowania wartości przez komisję wewnętrzną .    
 
4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany środek trwały:
      
Sprzęt będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w każdy dzień roboczy od godz. 700 do 1500 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z p. Tadeuszem Dawidem nr tel. 29 761 80 35 na terenie Obwodu Drogowo – Mostowego w Kadzidle ul. Lokalna 14.
 
5. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:
 
5.1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku ruchomego, na który oferent przedkłada ofertę.
 
5.2. Wadium w wysokości:
- 160,00 zł  
należy wpłacić do 09.07.2018r. na rachunek bankowy ZDP w Banku Spółdzielczym
O/ Ostrołęce, rachunek nr 66 8922 0009 0000 5223 2000 0020 a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
 
5.3. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.
 
5.4. Komisja przetargowa, niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.
 
5.5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
 
5.6. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.  
 
5.7. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
      a) żaden z uczestników przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej,
      b) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.
 
6. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta – należy wypełnić załączony druk „oferta”.
 
7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
 
7.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce, SEKRETARIAT (pokój nr 102) do dnia  09.07.2018r. do godz. 900
 
7.2. Ofertę wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem Przetarg nieograniczony na sprzedaż – FIAT STILO
 
8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert – bez podania przyczyny.
 
9. Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte.
 
10. Inne informacje
 
a) Przetarg jest prowadzony na podstawie Uchwały Nr 236/2004 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrołęckiego i Uchwały Nr 215/2011 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 listopada 2011r. zmieniającej zasady gospodarowania składnikami majątku ruchomego jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrołęckiego.
b) Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem nr 06/2018 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce z dnia 20.06.2018r. wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzęt objęty przedmiotem przetargu.
c) Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni po wybraniu jego oferty i podpisaniu umowy.
d) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 
 
Plik do pobrania:
 
FORMULARZ OFERTOWY  (28,5 KB)
 
 
 
 
REKLAMA
Kalnedarz imprez
kwiecień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30  31  1 dk2 dk3  4
 5  6  7  8  9  10  11
 12  13  14  15  16  17 dk18
 19  20  21  22  23 dk24  25
 26  27  28  29  30  1  2
Dzisiaj:
Brak wydarzeń
×