2015-08-31T21:15:08+02:00 eOstroleka.pl 10 0 -
Powiat ostrołecki,

Baranowo: Jak zdobyć stypendium dla uczniów i słuchaczy z terenu gminy?

REKLAMA
fot. eOstroleka.pl
REKLAMA
Od 1 do 15 września w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie składać można wnioski o stypendia dla uczniów z terenu gminy. Poniżej przedstawiamy niezbędne informacje dla osób ubiegających się o tego rodzaju wsparcie w roku szkolnym 2015/2016.

Wnioski o stypendia na rok szkolny 2015/2016 składać można od 1 do 15 września w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w budynku Urzędu Gminy Baranowo w godzinach od 7:30 do 15:30. Słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych mogą składać wnioski do 15 października 2015 roku.

Stypendium szkolne przyznawane będzie w dwóch transzach: od września 2015r. do grudnia 2015r. i od stycznia 2016r. do czerwca 2016r., a w przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych od października 2015r. do grudnia 2015r. i od stycznia.2016r. do 30 czerwca 2016r.

Zgodnie z art.90b ust.3 z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (tj.Dz.U. z 2004r. Nr256, poz.2572 ze zm.) pomoc materialna w postaci stypendium szkolnego przysługuje:
1.  Uczniom i słuchaczom zamieszkałym na terenie gminy Baranowo
2.  Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
3.  Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim i lekkim realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia np. zajęcia wyrównawcze, nauka języka obcego, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie itd. oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym np. tornister, strój sportowy, podręczniki, słowniki, encyklopedie, lektury szkolne, zeszyty, przybory szkolne. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia. Będzie udzielone ono w formie refundacji poniesionych wydatków związanych z edukacją.

Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne w miesiącu wrześniu 2015r.nie może być większa niż 456 zł ( art.8 ust.1 pkt.2  ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r.- tj.Dz.U. z 2008r. Nr 115 poz.728 z późn.zm.).Od dnia 01 października 2015r. ulegnie zmianie wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie do kwoty 514 zł oraz wzrośnie wysokość dochodu z 1 ha przeliczeniowego do kwoty 288 zł zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Ponadto warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest zamieszkanie na terenie Gminy Baranowo.
Przy składanych wnioskach wnioskodawcy przedstawiają informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku czyli za m-c sierpień 2015r.

Osoby pracujące- zaświadczenie pracodawcy o dochodach netto za miesiąc sierpień 2015r.
Emeryci i renciści - kserokopia odcinka emerytury lub renty za miesiąc sierpień 2015r. lub aktualna kopia decyzji o wysokości pobieranego świadczenia.
Bezrobotni - zaświadczenie z PUP o zarejestrowaniu, a w przypadku pobierania zasiłku , zaświadczenie o wysokości zasiłku za miesiąc sierpień 2015r.
Rolnicy - kserokopia nakazu płatniczego lub zaświadczenie o wielkości gospodarstwa wykazujące ilość hektarów przeliczeniowych (przyjmuje się, że z  1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250zł przy wnioskach składanych we wrześniu 2015r).
Osoby prowadzące działalność gospodarczą zaświadczenie z  US.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - oświadczenie o zadeklarowanej kwocie dochodu.
Otrzymujący alimenty - wyrok sądu  o wysokości zasądzonych alimentów.
Zaświadczenie z  OPS o wypłatach z działu świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej.
Osoby osiągające dochód z innych źródeł - dokumenty potwierdzające ich wysokość.
Stypendium szkolne nie przysługuje:
1. uczniom klas zerowych
2. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Baranowo.
Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium szkolnego, gdy:
1. przerwał naukę w szkole,
2. został skreślony z listy uczniów,
3. ustały przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.
Uwaga! Stypendia szkolne zgodnie z art.21 ust.1 pkt.40 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14., poz.176 z późn.zm.) są wolne od podatku dochodowego.

Druki wniosków będą dostępne we wszystkich szkołach znajdujących się na terenie gminy Baranowo oraz w ZOSiP w Baranowie od dnia 28 sierpnia 2015r. Druk wniosku można też pobrać ze strony internetowej : www.baranowo.pl w zakładce ZOSiP.

Zobacz również
Kalnedarz imprez
grudzień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 25  26  27  28  29  30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
 23  24  25 26 27 28 29
 30 31  1  2  3  4  5