2020-08-11T08:20:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Energa Serwis szuka członków zarządu

REKLAMA
REKLAMA

Trwa postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Członków Zarządu Spółki Energa Serwis. Do niedawna wiceprezesem spółki była Ewa Waszkiewicz-Sznyter. Ze stanowiska została odwołana pod koniec lipca. Za kadencji Janusza Kotowskiego była m.in. skarbnikiem w ratuszu.

Osoby zainteresowane objęciem funkcji członka zarządu mogą dostarczyć zgłoszenia osobiście lub listownie za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego lub kurierskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2020 roku do godziny 14.00 na adres: Energa Elektrownie Ostrołęka SA, ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska Członków Zarządu Spółki Energa Serwis Sp. z o.o.

Energa Serwis Sp. z o.o.

ogłasza o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska:

1. CZŁONEK ZARZĄDU

2. CZŁONEK ZARZĄDU

Spółki Energa Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce

I. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:

Kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie Energa (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia),

Życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny,

Oświadczenia o:

korzystaniu z pełni praw publicznych,

posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom, lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,

spełnianiu wymogów dla członka organu zarządzającego określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259),

wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Energa Spółka Akcyjna al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk oraz przez Spółkę, na której rzecz prowadzona jest rekrutacja, tj. ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA  na potrzeby obecnej rekrutacji, do czasu jej zakończenia. Jestem świadoma/my, że przysługuje mi prawo wycofania udzielonej zgody w każdym czasie. Rozumiem, że wycofanie zgody spowoduje brak procedowania aplikacji w postępowaniu rekrutacyjnym. Oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym będącym załącznikiem do ogłoszenia rekrutacyjnego.”

II. Do zgłoszenia kandydata powinny zostać dołączone:

Oryginały, odpisy urzędowe lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kandydata dokumenty, za wyjątkiem informacji z KRK, potwierdzające:

posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą, uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej,

posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty, poświadczenia bezpieczeństwa),

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów),

oświadczenie dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów.

Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów lub notarialnie poświadczonych dokumentów potwierdzających ww. kwalifikacje w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która:

- pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o prace lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

- wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partie polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

- jest zatrudniona przez partie polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

- pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

- jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

III. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:

Wiedza z zakresu działalności spółki.

Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.

Znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.

Zagadnienia z obszaru finansów, podatków, rachunkowości zarządczej oraz spraw pracowniczych.

Znajomość przepisów kodeksu spółek handlowych.

IV. Tryb postępowania

Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym i kandydatów pozostających w konflikcie interesów ze spółką oraz złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub listownie za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego lub kurierskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2020 roku do godziny 14.00 na adres: Energa Elektrownie Ostrołęka SA, ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka.

Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na stanowisko Członka Zarządu Spółki Energa Serwis Sp. z o.o. „nie otwierać”.

Otwarcie zgłoszeń odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2020 r.

Terminy rozmów będą ustalane z kandydatami telefonicznie.

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, odbędą się w terminie i miejscu wskazanym przez Komisję Kwalifikacyjną.

Zgłoszenia, które wpłyną lub zostaną złożone po wskazanym terminie będą zwracane kandydatom bez otwierania.

Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata w każdym czasie bez podania przyczyny.

Oferty odrzucone zostaną Kandydatom na ich wniosek zwrócone albo zniszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postepowania kwalifikacyjnego.

Terminy określone w niniejszym ogłoszeniu mogą ulec przedłużeniu.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
zdjecie 2368
Kalendarz imprez
czerwiec 2023
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30  31 dk1 dk2 dk3 dk4
dk5 dk6 dk7 dk8  9 dk10 dk11
 12 dk13 dk14  15 dk16 dk17 dk18
 19  20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25
 26 dk27  28 dk29  30  1  2
×