zdjecie 7612
zdjecie 7612
2020-12-08T18:43:00+01:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Gminy z powiatu ostrołęckiego pozyskują miliony. W planach 11 dużych inwestycji!

REKLAMA
REKLAMA
2
0
53

Czarnia, Czerwin, Łyse, Myszyniec, Olszewo-Borki i Troszyn - te gminy z powiatu ostrołęckiego skorzystają ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W powiecie ostrołęckim przeprowadzone zostanie 11 inwestycji na łączną kwotę ponad 16 milionów złotych.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. Kolejny zastrzyk pieniędzy z budżetu państwa w wysokości 493 367 512,86 zł pozwoli zrealizować ważne lokalne inwestycje, także w powiecie ostrołęckim.

Podczas letniej odsłony programu środki przydzielano regionom algorytmicznie. Wówczas wszystkie gminy i powiaty w Polsce otrzymały rządowe wsparcie. W ramach kolejnej odsłony Rządowego Funduszu Inwestycji jednostki samorządu terytorialnego mogły wnioskować o środki na konkretne zadanie. Nabór tych wniosków trwał do 30 września 2020 roku.

Podczas oceny wniosków brano pod uwagę takie kryteria jak kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu.

Wyniki ogłosił dziś wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

W ramach drugiej tury Funduszu Inwestycji Lokalnych środki trafią do gmin powiatu ostrołęckiego. Zrealizowane zostaną następujące zadania:

Gmina Czarnia - 1,5 mln zł - Przedmiotem zadania jest Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem. Inwestycja będzie pełniła funkcję nowoczesnego centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodka życia społecznego. Podczas realizacji zadania zostaną przygotowane funkcjonalne pomieszczenia biblioteczne z przeznaczeniem na zbiory biblioteczne, obsługę różnych kategorii czytelników oraz miejsce organizowania wydarzeń kulturalno-spotecznych. Realizacja inwestycji wynika z zdiagnozowanych potrzeb lokalnej społeczności.

Gmina Czarnia - 700 tys. zł - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zlokalizowanego na dz. ewid. nr 2182/2, należącej do Gminy Czarnia. PSZOK będzie pierwszym w gminie, w którym mieszkańcy będą mogli pozostawiać odpady komunalne zebrane selektywnie. Zakres robót: utwardzenie terenu, doprowadzenie mediów, budowa wiaty na odpady oraz ogrodzenia, zakup wyposażenia do prawidłowego zbierania odpadów, montaż monitoringu wizyjnego dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania punktu.

Gmina Czerwin - 1,5 mln zł - Przedmiot inwestycji obejmuje wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czerwinie. Zadanie zostanie przeprowadzone etapowo. Pierwszy etap — wykonanie dokumentacji projektowej, etap II — wymiana kotła, etap III — termomodernizacja budynku, etap IV - montaż paneli fotowoltaicznych oraz mechanicznej wentylacji wyporowej. Termorenowacja ma na celu ograniczenie zużycia energii cieplnej dla ogrzewania budynku, polepszenie warunków klimatycznych w pomieszczeniach oraz poprawienie estetyki elewacji budynku. Zadanie nie będzie ingerować w obecne rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne budynku i nie zmieni sposobu jego użytkowania. Ogólny stan techniczny budynku jest dobry , jednak przegrody zewnętrzne tj. ściany oraz stropodachy nie spełniają aktualnych wymogów w zakresie izolacyjności termicznej.

Gmina Łyse - 2 mln zł - Poprawa efektywności ekologicznej i ekonomicznej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez budowę i wyposażenie PSZOK dla mieszkańców Gminy Łyse będzie polegała na  powstaniu wygrodzonego, utwardzonego placu z wiatami magazynowymi, garażami i zapleczem socjalnym. W PSZOK rozmieszczone będą kontenery i kosze na poszczególne frakcje odpadów komunalnych. W oparciu o wyposażenie i infrastrukturę prowadzona będzie pogłębiona segregacja odpadów komunalnych. Dodatkowo powstanie magazyn rzeczy odzyskanych oraz ścieżka edukacyjna wraz z salką szkoleniową.

Gmina Łyse - 3 mln zł - W ramach zadania pn. „Zabezpieczenie mieszkańców Gminy Łyse przed skutkami zmian klimatu poprzez rozbudowę gminnej sieci wodociągowej” wykonane zostanie 91 km sieci wodociągowej o śr. 90, 110, 160, 200 i 250 mm, stacja podnoszenia ciśnienia ze zbiornikami retencyjnymi o poj. 300m3, wybudowane zostaną przydomowe oczyszczalnie ścieków przy obiektach użyteczności publicznej. Zadanie polega na rozbudowie zbiorczej sieci wodociągowej na terenie 9 miejscowości, która pozwoli na zapewnienie dostaw wody do 61% mieszkańców Gminy Łyse.

Gmina Myszyniec - 3 mln zł - Rozbudowa, modernizacja i częściowa przebudowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa, modernizacja i częściowa przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Myszyniec.

Gmina Olszewo-Borki - 400 tys. zł - Przedmiotem inwestycji jest budowa gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w msc. Nowa Wieś wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt. Planowany punkt zlokalizowany będzie w msc. Nowa Wieś na działkach oznaczonych numerami ewid. 385 i 336. Punkt zapewni odbiór selektywnie zbieranych odpadów z terenu całej gminy Olszewo — Borki.

Gmina Olszewo-Borki - 800 tys. zł - Przedmiotem inwestycji jest budowa 100 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach gdzie ze względów ekonomicznych niezasadne jest wybudowanie zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.

Gmina Olszewo-Borki - 2 mln zł - Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej w gm. Olszewo-Borki. Wybudowane zostanie ok. 20,5km sieci kanalizacyjnej w msc.: Olszewo-Borki, Nakły, Zabrodzie, Grabowo, Grabnik, Kruki, Łazy, Antonie, Drężewo, Nowa Wieś.

Gmina Troszyn - 600 tys. zł - Ograniczenie „niskiej emisji”  na terenie gminy Troszyn poprzez modernizację kotłowni gazowej zasilającej budynki: Szkoły Podstawowej w Troszynie oraz Centrum Kultury w Troszynie. W związku ze złym stanem istniejącej kotłowni zlokalizowanej  w S.P.  w ramach zadania planuje się m.in.: wymianę starych niskoefektywnych energetycznie kotłów na 3 nowe kotły kondensacyjne gazowe, poprawę izolacji rurociągów, montaż automatyki regulacyjnej -pogodowej, montaż energooszczędnych pomp sterowanych elektronicznie, zastosowanie fotowoltaiki w układzie technologii kotłowni.

Gmina Troszyn - 900 tys. zł - Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Grucele. W ramach ww. zadania zostaną wykonane: rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy  wraz z montażem stolarki okiennej i drzwiowej oraz elewacją. Ponadto do budynku zostanie zakupione wyposażenie; zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie: robót rozbiórkowych, chodników, placu i wjazdu z kostki brukowej, trawnika, nasadzenia zieleni. Ponadto zostaną zakupione elementy zagospodarowania terenu: (np. ławki, kosze na śmieci, stół z ławkami, grill, huśtawka, piaskownica itp.).

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
grudzień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10  11 dk12
dk13  14  15  16 dk17 dk18  19
dk20  21  22  23  24  25  26
dk27  28  29  30 dk31  1  2
×