2016-06-22T15:01:05+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Jutro sesja Rady Miasta i decyzja w sprawie absolutorium dla prezydenta Kotowskiego

REKLAMA
Janusz Kotowski, prezydent Ostrołęki, fot. eOstrołęka.plJanusz Kotowski, prezydent Ostrołęki, fot. eOstrołęka.pl
REKLAMA

W czwartek, 23 czerwca odbędzie się XXVII sesja Rady Miasta, podczas której zapadnie m.in. decyzja w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi Ostrołęki, Januszowi Kotowskiemu.

XXVII sesja Rady Miasta odbędzie się w czwartek, 23 czerwca. Najważniejszym punktem czerwcowej sesji będzie decyzja w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania ubiegłorocznego budżetu oraz udzielenia prezydentowi Ostrołęki absolutorium. Poniżej publikujemy proponowany porządek obrad XXVII sesji Rady Miasta.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.

4. Przyjęcie protokołu XXV, XXVI sesji Rady Miasta Ostrołęki.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ostrołęki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok, 
a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Prezydenta Miasta Ostrołęki sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015 rok, 
b) zapoznanie się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdaniami rocznymi z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacją o stanie mienia komunalnego za 2015 r., 
c) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Miasta Ostrołęki za rok 2015, 
d) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rewizyjnej, 
e) opinia Komisji: 
· Budżetu i Finansów, 
· Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, 
· Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, 
· Oświaty, 
· Sportu i Turystyki, 
· Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji, 
· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców, 
f) rozpatrzenie sprawozdań, opinii komisji oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
g) dyskusja, 
h) podjęcie uchwały. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Ostrołęki absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2015 rok, 
a) przedstawienie wniosku i sprawozdania Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrołęki z tytułu wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2015 rok, 
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku sporządzonego przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrołęki za 2015 rok, 
c) opinia Komisji: 
· Budżetu i Finansów, 
· Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, 
· Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, 
· Oświaty, 
· Sportu i Turystyki, 
· Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji, 
· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców, 
d) rozpatrzenie sprawozdania, opinii komisji oraz opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, 
e) dyskusja, 
f) podjęcie uchwały. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Ostrołęki”. 
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury 
Technicznej i Ochrony Środowiska, 
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców, 
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji, 
d) dyskusja, 
e) podjęcie uchwały. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ostrołęki. 
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury 
Technicznej i Ochrony Środowiska, 
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców, 
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji, 
d) dyskusja, 
e) podjęcie uchwały. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. 
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury 
Technicznej i Ochrony Środowiska, 
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców, 

c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji, 
d) dyskusja, 
e) podjęcie uchwały. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury 
Technicznej i Ochrony Środowiska, 
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców, 
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji, 
d) dyskusja, 
e) podjęcie uchwały. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na dofinansowanie 
realizacji zadania majątkowego, 
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów, 
b) opinia Komisji: 
· Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, 
· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców, 
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji, 
d) dyskusja, 
e) podjęcie uchwały. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2026, 
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów, 
b) opinia Komisji: 
· Budżetu i Finansów, 
· Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, 
· Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, 
· Oświaty, 
· Sportu i Turystyki, 
· Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji, 
· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców, 
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji, 
d) dyskusja, 
e) podjęcie uchwały. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r., 
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów, 
b) opinia Komisji: 
· Budżetu i Finansów, 
· Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, 
· Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, 
· Oświaty, 
· Sportu i Turystyki, 
· Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji, 
· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców, 
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji, 
d) dyskusja, 

e) podjęcie uchwały. 

14. Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta Miasta Ostrołęki z realizacji „Programu współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na 2015 rok, 
a) wniosek Komisji: 
· Sportu i Turystyki, 
· Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji, 
· Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, 
b) rozpatrzenie wniosków komisji, 
c) dyskusja, 
d) przyjęcie sprawozdania. 

15. Rozpatrzenie sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Ostrołęce za 2015 rok, 
a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, 
b) rozpatrzenie wniosku komisji, 
c) dyskusja, 
d) przyjęcie sprawozdania. 

16. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w 2015 roku oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej w 2016 r., 
a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, 
b) rozpatrzenie wniosku komisji, 
c) dyskusja, 
d) przyjęcie sprawozdania. 

17. Rozpatrzenie raportu z podejmowanych działań na rzecz zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenia skuteczności ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie w Ostrołęce za 2015 rok, 
a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, 
b) rozpatrzenie wniosku komisji, 
c) dyskusja, 
d) przyjęcie raportu. 

18. Rozpatrzenie informacji o realizacji uchwały Nr 466/XLVI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ostrołęki w latach 2013 – 2017, za rok 2015, 
a) wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony 
Środowiska, 
b) rozpatrzenie wniosku komisji, 
c) dyskusja, 
d) przyjęcie informacji. 

19. Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Ostrołęki za okres od 1 maja do 31 maja 2016 roku. 

20. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach udzielonych przez Prezydenta Miasta. 

21. Oświadczenia radnych. 

22. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki. 

23. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Miasta Ostrołęki. 

REKLAMA
zdjecie 2368
Kalendarz imprez
czerwiec 2023
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30  31 dk1 dk2 dk3 dk4
dk5 dk6 dk7 dk8  9 dk10 dk11
 12 dk13 dk14  15 dk16 dk17 dk18
 19  20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25
 26 dk27  28 dk29  30  1  2
×