zdjecie 145
zdjecie 145
2019-08-01T11:08:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Miejska Biblioteka Publiczna poszukuje głównego księgowego

REKLAMA
Zdjęcie główne
REKLAMA
1
0
4

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego. Zobacz jakie warunki należy spełnić.

Niezbędne wymagania:
Kandydat powinien spełniać, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), następujące wymagania:
1. Posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA). 2. Znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego. 3. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych. 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.


Kandydat powinien spełniać jeden z poniższych warunków:
a. mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości, b. mieć ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, c. być wpisanym do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów d. posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisko, na które przeprowadzany jest konkurs:
1. umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Open Office), programów księgowych (SYMFONIA Finansowo – księgowy , Płace,) oraz sprzętu biurowego. 2. Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych 3. Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego. 4. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy. 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku. 6. Znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, kodeksu pracy.


Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:


1. Prowadzenie rachunkowości Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunkó.

Miejskiej Biblioteki Publicznej
3. Sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt. 4. Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez dyrektora instytucji kultury sprawozdań o realizacji planu finansowego. 5. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykorzystanej dotacji przyznanej przez organizatora. 6. Przygotowywanie projektów budżetu instytucji kultury oraz harmonogramu wydatków. 7. Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji. 8. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 9. Naliczanie wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potraceń oraz terminowe ich przekazywanie, prowadzenie ZFŚS. 10. Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury. 11. Obsługa programu PŁATNIK, PUE – sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS. 12. Sporządzanie sprawozdań finansowych do ZUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami. 13. Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej. 14. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo - księgowych. 15. Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 16. Tworzenie planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury. 17. Windykacja należności. 18.Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

Wymagane dokumenty:
1) CV i list motywacyjny, 2) Kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej, 3) Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 4) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 5) Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia informacji z Krajowego Rejestru), 6) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.), 7) Oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia umożliwiającego podjęcie pracy na stanowisku Głównego Księgowego.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrołęce ul. Głowackiego 42 w zaklejonej kopercie A4 osobiście lub przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce ul. Głowackiego 42 07-400 Ostrołęka z dopiskiem „Nabór na stanowisko Główny Księgowy – w terminie do dnia 20.08.2019 roku r. do godz. 15:00. Dokumenty, które dotrą po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:
1. Wymiar czasu pracy na stanowisku głównego księgowego – 1 etat , planowane zatrudnienie - wrzesień 2019 r.
2. Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
3. Nadesłane dokumenty będą analizowane pod względem formalnym, następnie wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną
4. informacja o wynikach naboru będzie opublikowana na stronie internetowej mbpostroleka.pl
5. administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce
6. dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda
7. dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim
8. Uczestnikom naboru przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
czerwiec 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6
dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13
dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20
dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27
dk28 dk29 dk30  1  2  3  4
×