2018-02-15T23:45:32+01:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Można składać wnioski na „Modernizację gospodarstw rolnych"

REKLAMA
REKLAMA
2
0
0

Od 19 lutego do 20 marca  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  przyjmuje wnioski o wsparcie na „Modernizację gospodarstw rolnych".

 
O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, zarówno osoby fizyczne jak  i osoby prawne, które posiadają gospodarstwo rolne nie większe niż 300 hektarów. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa, ustalana  na podstawie całkowitej, standardowej produkcji, powinna wynosić od 10 do 200 tysięcy euro. Wyjątek od tej reguły stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać  wniosek o przyznanie dofinansowania na inwestycje w tym typie operacji. Wówczas łączna wielkość ekonomiczna należących do nich gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 tys. euro, a w roku w którym zostanie złożony przez nich wniosek o wypłatę płatności ostatecznej, gospodarstwo każdego z nich osiągnie wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro.
 
Pieniądze można otrzymać na inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu - maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem - maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.
 
POMOC MOŻNA PRZEZNACZYĆ NA:
 
·  budowę, przebudowę, remont, modernizację budynków (budowli) wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży, wraz z zakupem instalacji technicznej,
 
·  zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia oraz przygotowywania produktów do sprzedaży,
 
·  zakup maszyn lub urządzeń do przygotowywania lub składowania pasz, do pojenia, zadawania pasz, urządzeń do pozyskiwania lub przechowywania mleka,
 
·  wyposażenie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności koszty grodzenia lub budowy wiat,
 
·  zakładanie sadów lub plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat,
 
·  instalację lub budowę budynków, zakup maszyn lub urządzeń służących ochronie środowiska w tym do składowania odchodów zwierzęcych, mycia lub czyszczenia sprzętu, oczyszczania ścieków powstających w wyniku prowadzonej produkcji rolniczej lub służących poprawie warunków utrzymania zwierząt,
 
·  zakup i instalację urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej,
 
·  zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 
·  raty z tytułu umowy leasingu,
 
·  koszty ogólne (maks. 10% pozostałych kosztów).
 
Wsparcie przyznawane jest w postaci dofinansowania poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.
 
Wnioski należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je będzie również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do takiego  OR. W przypadku osób wspólnie wnioskujących wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących, przy czym jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek należy złożyć w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw, za wyjątkiem sytuacji, w których realizacja operacji obejmuje inwestycje budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego lub inwestycje związane z zakładaniem sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat wówczas wniosek należy złożyć w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.
 
Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony również osobiście albo przez upoważnioną osobę za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.
 
W jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa.
 
Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.
 
Szczegółowe informacje na stronie ARiMR:
 
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/ogloszony-zostal-nabor-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-na-modernizacje-gospodarstw-rolnych.html
 
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/wyjasniamy-jak-ubiegajacy-sie-o-pomoc-na-modernizacje-gospodarstw-rolnych-musza-udokumentowa.html
 
REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
maj 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  1  2
dk3  4  5 dk6  7  8  9
 10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16
dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23
dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30
dk31  1  2  3  4  5  6
×