zdjecie 1647
zdjecie 1647
2020-12-24T09:45:00+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Obowiązkowa segregacja odpadów od 1 stycznia 2021 r.

REKLAMA
REKLAMA
1
0
1

Urząd Miasta Ostrołęki informuje, iż w związku z wejściem w życie w dniu 6 września 2019 r. przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. nowelizującej ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadza się powszechny obowiązek zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób selektywny, czyli w podziale na 5 frakcji (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, biodpady – odpady ulegające biodegradacji, „odpady zielone” i pozostałości z segregacji jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne).

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy dotychczas prowadzili na swojej nieruchomości wyłącznie nieselektywną zbiórkę odpadów komunalnych zobowiązani są do zmiany sposobu gromadzenia odpadów poprzez wprowadzenie właściwej ich selekcji (na 5 frakcji zgodnie z powyższym).

Dotychczas właściciele nieruchomości mogli zdecydować czy powstałe na ich posesji odpady  zbierane będą w sposób selektywny czy nieselektywny. Znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie dają możliwości dokonania wyboru sposobu gromadzenia odpadów. Ustawodawca zobowiązał właścicieli nieruchomości do zbierania odpadów wyłącznie poprzez właściwą ich selekcję.

W przypadku niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Prezydenta Miasta, który określa właścicielowi nieruchomości wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

Zasady segregacji odpadów komunalnych

Od 1 stycznia 2021 r. zmienia się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z uchwałą NR 357/XXXVII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym od 1 stycznia 2021 r. na terenie Miasta Ostrołęki będzie obowiązywać nowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów 12,50 zł za mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W przypadku niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Prezydenta Miasta Ostrołęki, określi właścicielowi nieruchomości wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej w wysokości 25 zł za mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (co stanowi dwukrotność wysokości stawki ustalonej przez Radę Miasta Ostrołęki za odpady zbierane w sposób selektywny).

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym mogą skorzystać ze zwolnienia w wysokości 1 zł za mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość - od wysokości stawki ustalonej przez Radę Miasta Ostrołęki za odpady zbierane w sposób selektywny.

W przypadku skorzystania przez właściciela nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi ze zwolnienia wynikającego z kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, z tej nie ruchomości nie będą odbierane bioodpady (gromadzone w pojemniku lub worku koloru brązowego) właściciel nieruchomości nie będzie też mógł przekazać  bioodpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W związku z wprowadzonymi zmianami właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku.

Urząd Miasta przypomina o odpowiednim oznakowaniu pojemników lub worków do gromadzenia odpadów komunalnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, odpady należy zbierać w pojemnikach o odpowiedniej kolorystyce i oznakowaniu tj.:
1)    Frakcja  papier – w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”.
2)    Frakcja szkło - w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”,
3)    Frakcja  metale i tworzywa sztuczne – w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
4)    Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – zbiera się w pojemnikach lub workach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”.

Ponadto informujemy, że zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Ostrołęki zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne zbierane są do pojemnika koloru  czarnego oznaczonych napisem „ Zmieszane”.

Dopuszcza się stosowanie pojemników niespełniających wymagań określonych w ww. rozporządzeniu do dnia 30 czerwca 2022 r.  pod warunkiem oznakowania ich odpowiednimi napisami zgodnie z rozporządzeniem.  

REKLAMA
zdjecie 1647

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
wrzesień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
×