eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Ponad 14,6 mln zł na inwestycje w powiecie ostrołęckim oraz gminie Jednorożec

REKLAMA
zdjecie 4917
zdjecie 4917
REKLAMA

13 inwestycji w powiecie ostrołęckim oraz gminach: Jednorożec, Czerwonka, Rzewnie, Krasnosielc, Płoniawy-Bramura oraz Baranowo zostanie zrealizowanych dzięki środkom z budżetu województwa mazowieckiego. Dofinansowane zostaną m.in. budowa mostu na rzece Orzyc, przebudowa stadionu sportowego w Jednorożcu, budowa Biblioteki i Centrum Kultury w Rzewniu czy budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo. Pieniądze z budżetu Mazowsza będą również przeznaczone na budowy i przebudowy dróg powiatowych i gminnych. Umowy podpisali marszałek Adam Struzik oraz beneficjenci. W spotkaniach wziął również udział Mirosław Augustyniak, radny województwa mazowieckiego.

Jak podkreślił marszałek Adam Struzik Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego powstał właśnie po to, aby wspierać najważniejsze inwestycje w gminach i powiatach z Mazowsza. – W tym roku już po raz czwarty podzieliliśmy środki w ramach tego instrumentu. Do subregionu ostrołęckiego trafi ponad 50 mln zł na 38 inwestycji. Dzisiaj podpisujemy pierwszych 13 umów – zaznaczył marszałek.

Wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego dla 13 inwestycji wyniesie ponad 14,6 mln zł. – Pomagamy samorządom w realizacji najważniejszych, a często także najbardziej kosztownych projektów. Aż 9 z podpisywanych dzisiaj 13 umów dotyczy inwestycji drogowych. To remonty, przebudowy i budowy dróg, ale także mostu na rzece Orzyc – mówił radny Mirosław Augustyniak, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska.

MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA ULICZNEGO W BARANOWIE

Inwestycja obejmie budowę nowego oświetlenia ulicznego z lampami ledowymi o mocy od 50-100 WAT. Oświetlenie zostanie zawieszone na tzw. słupach autostradowych, odpowiednio zagęszczonych i rozmieszczonych, względem drogi i chodnika. Pojawi się również w miejscach niebezpiecznych. Dodatkowo odnowione zostanie oznakowanie poziome. Dzięki inwestycji poprawi się bezpieczeństwo na najważniejszych i najbardziej uczęszczanych ulicach Baranowa. Samorząd województwa mazowieckiego dofinansuje projekt kwotą ponad 427 tys. zł.

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ CHUDEK – GLEBA – KIERZEK – ZAWADY W POWIECIE OSTROŁĘCKIM

Inwestycja obejmuje rozbudowę dwóch odcinków drogi powiatowej nr 2533W o łącznej długości ponad 4,8 m. Droga ta połączona jest z drogą krajową nr 53 Olsztyn – Ostrołęka, drogą wojewódzką nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec oraz drogami powiatowymi i gminnymi. Obecnie droga jest w złym stanie technicznym – duże ubytki w nawierzchni, spękania siatkowe, nierówny profil podłużny i poprzeczny, zaniżone pobocza. Zwiększony ruch naraża na niebezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, a brak ścieżek pieszo-rowerowych wymusza poruszanie się po drodze. Inwestycja obejmie budowę nowej drogi na podłożu bitumicznym, utwardzonych poboczy o szerokości metra, przejść dla pieszych, zjazdów indywidualnych i publicznych oraz przystanków autobusowych. Oznakowanie pionowe wymienione zostanie na znaki drogowe z folii odblaskowej wyższej generacji, które będą czytelniejsze. Wykonane będzie również oznakowanie poziome drogi. Koszt inwestycji to ponad 6,7 mln zł. Samorząd województwa mazowieckiego dofinansuje ją kwotą 4 mln zł. Inwestycja będzie realizowana w 2022 r.

PRZEBUDOWA STADIONU SPORTOWEGO W JEDNOROŻCU

Inwestycja zakłada kompleksową przebudowę boiska piłkarskiego (64,0 m x 98,0 m), bieżni okólnej, zakola ze skocznią wzwyż, zakola ze skocznią w dal i trójskoku oraz rzutni do pchnięcia kulą. Wykonane zostaną trybuny żelbetowe na 800 widzów oraz budynek zaplecza sanitarno-szatniowego z pomieszczeniami dla trenera, magazynem, przebieralnią, sanitariatami i natryskami. Przewidziano również wiaty dla zawodników, oświetlenie areny sportowej, zestaw do pomiaru czasu z fotokomórką oraz monitoring wizyjny. Wybudowany zostanie parking dla autobusów i samochodów osobowych, a także plac manewrowy dla pojazdów ratowniczych i chodniki. Gmina Jednorożec posiada już decyzję o pozwoleniu na budowę. Wybrano także wykonawcę. Koszt inwestycji to ponad 4,4, mln zł. Wsparcie samorządu województwa wyniesie 1,8 mln zł – 500 tys. zł w 2022 r. i 1,3 mln zł w 2023 r. 

GMINA CZERWONKA – 4 UMOWY, BLISKO 1,5 MLN ZŁ WSPARCIA Z BUDŻETU MAZOWSZA

Przebudowa drogi gminnej nr 210110W w miejscowości Dąbrówka na działce o nr ew. 75

Przebudowywana droga to uzupełnienie sieci drogowej na terenie gminy Czerwonka. Razem z inną drogą gminną łączy dwie drogi powiatowe, które są najbardziej obciążone ruchem. Niestety, po ostatnich ulewach, droga została bardzo zniszczona i wymaga remontu. Zakres prac obejmie roboty przygotowawcze, wykonanie podbudowy, nawierzchni z betonu asfaltowego oraz poboczy. Wartość projektu to ponad 128 tys. zł. Na jego realizację władze regionu przeznaczą ponad 77 tys. zł. Planowany okres realizacji zadania to 2022 r. Gmina Czerwonka posiada dokumentację techniczną, kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót.

Przebudowa drogi gminnej (od drogi wojewódzkiej 626) Ulaski-Budzyno Bolki I etap

Projektowana droga ma bezpośrednie połączenie z drogą wojewódzką nr 626 i przebiega przez bardzo szybko rozwijające się tereny gminy. Pod względem komunikacyjnym obsługuje miejscowości Ulaski, Budzyno Bolki, Budzyno Walędzięta. Zapewnia mieszkańcom dogodny dojazd do urzędu gminy, szkoły podstawowej, jak i ma bezpośrednie połączenie z miastami: Maków Mazowiecki, Ostrołęka, Warszawa, Ciechanów. Realizacja inwestycji ma duże znaczenie ze względu na kompleksową rozbudowę infrastruktury drogowej oraz wyeliminowanie ograniczeń wynikających z braku dostępu do niektórych obszarów gminy. Przebudowa będzie polegała na wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, poszerzeniu nawierzchni na odcinkach o skorygowanej geometrii jezdni oraz wykonaniu utwardzonych poboczy z nawierzchni asfaltowej o konstrukcji jak na jezdni. Poprawiony zostanie stan techniczny urządzeń odwadniających. Zamontowane zostaną znaki drogowe pionowe i wykonane oznakowanie poziome. Przy drodze ustawione zostaną słupki z elementami odblaskowymi. Koszt inwestycji to ponad 546 tys. zł. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy na ten cel ponad 327 tys. zł. Gmina Czerwonka posiada dokumentację techniczną, kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót. Planowany okres realizacji zadania to 2022 r.

Remont drogi gminnej nr 210114W Perzanowo - Lipniki od km 0+000 do km 1+465 oraz przebudowa drogi gminnej nr 210117W Lipniki - Mariampole od km 1+465 do km 2+370

Projektowana droga obsługuje miejscowości Perzanowo, Lipniki, Mariampole, Soje, Adamowo, Ponikiew, Guty Duże i Guty Małe. Stanowi uzupełnienie sieci drogowej na terenie gminy. Łączy bezpośrednio drogę krajową nr 60 z drogą powiatową. Wartość zadania to ponad 844 tys. zł. Wsparcie udzielone z budżetu województwa mazowieckiego wyniesie ponad 506 tys. zł. Inwestycja realizowana będzie w latach 2022-2023. Gmina Czerwonka posiada już dokumentację techniczną, kosztorys inwestorski i przedmiar robót.

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo

Budowa świetlicy wiejskiej to ważna dla mieszkańców inwestycja. W świetlicy będą się odbywać m.in.  imprezy kulturalne, spotkania oświatowe. Będzie to również miejsce kultywowania lokalnych tradycji. Prace obejmą: roboty budowlane, elektryczne, budowę sieci wodno-kanalizacyjnej, instalacji sanitarnej wewnętrznej, ogrodzenia, placu zabaw, podjazdu, jezdni, a także parkingu. Powstanie także chodnik oraz trawnik. Zakupione będzie wyposażenie, w tym stoły i krzesła. Przewidziano montaż instalacji fotowoltaicznej. Wartość inwestycji to ponad 972 tys. zł. Władze Mazowsza przeznaczą na ten cel ponad 583 tys. zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 2022-2023. Gmina Czerwonka posiada pełną dokumentację projektową oraz pozwolenia na budowę.

GMINA RZEWNIE – 3 UMOWY, PONAD 3,3 MLN ZŁ DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Przebudowa drogi gminnej Napiórki – Dzbądz, odcinek o dł. 2,100 km

Planowany do przebudowy odcinek o długości 2,1 km przebiega przez teren zabudowany w miejscowości Napiórki Butne. Stanowi bezpośredni dojazd do gospodarstw, pól uprawnych, a także do terenów rekreacyjnych i inwestycyjnych. Łączy gminy Rzewnie i Różan. W ramach robót drogowych wyznaczone zostaną granice drogi w terenie wraz z inwentaryzacją powykonawczą. Wykonane będzie profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcję podbudowy. Istniejąca podbudowa zostanie wzmocniona kruszywem łamanym, stabilizowanym mechanicznie z zagęszczeniem i wyprofilowaniem. Na całej szerokości drogi ułożona zostanie warstwa ścieralna z betonu asfaltowego. Pobocza będą umocnione, a na drodze ustawione zostaną pionowe znaki drogowe. Koszt inwestycji to 620 tys. zł, w tym 375 tys. zł stanowić będzie wsparcie z budżetu województwa. Inwestycja będzie realizowana w latach 2022-2023. Gmina Rzewnie posiada wstępny kosztorys inwestorski.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orłowo, odcinek o dł. 0,420 km

Inwestycja polega na przebudowie 420-metrowego odcinka drogi gminnej o nawierzchni żwirowej. Droga ta stanowi dojazd do gospodarstw rolnych oraz nieruchomości zamieszkałych w miejscowości Orłowo, a także do kopalni kruszyw drogowych. Łączy także sąsiadujące ze sobą obręby geodezyjne Orłowo oraz Bindużka. W ramach robót drogowych wykonane zostaną prace pomiarowe, a podłoże pod konstrukcję podbudowy zostanie wyprofilowane i zagęszczone. Istniejąca podbudowa zostanie wzmocniona kruszywem łamanym. Na całej szerokości drogi ułożona zostanie warstwa ścieralna z betonu asfaltowego. Pobocza będą umocnione, a na drodze ustawione zostaną pionowe znaki drogowe. Koszt inwestycji to 93 tys. zł. Władze Mazowsza przeznacza na ten cel 55,8 tys. zł. Inwestycja realizowana będzie od stycznia do listopada 2022 r. Gmina Rzewnie posiada wstępny kosztorys inwestorski.

Budowa budynku Biblioteki i Centrum Kultury w Rzewniu

W Rzewniu powstanie nowoczesny obiekt, w którym swoją siedzibę będą miały Gminne Centrum Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Budynek będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Będzie również przyjazny środowisku. Obecnie obie instytucje funkcjonują w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzewniu. Niestety, warunki lokalowe nie pozwalają na zwiększenie oferty kulturalnej i czytelniczej. Dodatkowo warunki architektoniczne uniemożliwiają skorzystanie z pełnej oferty obu instytucji osobom z niepełnosprawnościami. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji przewiduje wykup gruntu pod budowę nowego obiektu, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz oddanie obiektu do użytku. Wartość zadania to ponad 4,8 mln zł. Decyzją radnych województwa inwestycja otrzyma ponad 2,9 mln zł wsparcia z budżetu województwa. Zakończenie budowy planowane jest na 2023 r. Gmina Rzewnie posiada już protokół uzgodnień w sprawie zakupu nieruchomości gruntowej.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KRASNOSIELC – WOLA JÓZEFOWO – GRANICA GMINY

Przebudowany zostanie ponad 1,1-kilometrowy odcinek drogi gminnej, położony pomiędzy drogą wojewódzką 544 i drogą powiatową 2132W. Dzięki inwestycji droga uzyska klasę techniczną D, jej szerokość wyniesie 5,5 m, a szerokość poboczy 0,8 m. Wzdłuż drogi powstanie oświetlenie uliczne z 26 punktami świetlnymi w technologii LED. Z kolei na odcinku o długości 20 m, przebiegającym przez ciek wodny, powstaną obustronne bariery ochronne drogowe. Zaplanowano również oznakowanie znakami pionowymi, odblaskowymi. Koszt całej inwestycji to ponad 1,4 mln zł, z czego dofinasowanie z budżetu województwa mazowieckiego wyniesie ponad 881 tys. zł. Projekt będzie realizowany w latach 2022-2023. Gmina Krasnosielc posiada dokumentację techniczną, kosztorys inwestorski i przedmiar robót.

GMINA PŁONIAWY-BRAMURA – 2 INWESTYCJE, PONAD 2,6 MLN ZŁ Z BUDŻETU MAZOWSZA

Budowa mostu na rzece Orzyc

Projekt obejmuje budowę nowego mostu na rzece Orzyc. Z uwagi na zły stan techniczny, stary most został zamknięty, co wiąże się z dużymi utrudnieniami dla mieszkańców gminy. Budowa nowego mostu to koszt ponad 3,6 mln zł. Dzięki wsparciu samorządu województwa gmina Płoniawy-Bramura otrzyma ponad 2,1 mln zł wsparcia. Termin realizacji inwestycji uzależniony będzie od uzyskania pozwolenie na budowę.

Budowa budynku świetlicy wiejskiej, garażu i zaplecza dla samochodu OSP we wsi Bobino Wielkie

Dzięki wsparciu samorządu województwa w miejscowości Bobino Wielkie wybudowana zostanie świetlica wiejska wraz z garażem i zapleczem, z którego skorzysta także miejscowa jednostka OSP. Poza druhami ochotnikami ze świetlicy korzystać będą także mieszkanki gminy, które chcą założyć koło gospodyń wiejskich. W budynku organizowane będą różnego rodzaju spotkania i imprezy okolicznościowe. Wartość inwestycji to ponad 838 tys. zł. Władze Mazowsza przeznaczą na ten cel ponad 503 tys. zł. Termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2022 r.

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
kwiecień 2024
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28
dk29  30  1  2  3  4  5
Dzisiaj:
Wydarzenia
Kino JANTAR
×