eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Praca w Muzeum Kultury Kurpiowskiej. Jest nabór na trzy stanowiska

REKLAMA
zdjecie 8989
zdjecie 8989
REKLAMA

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce poszukuje pracowników. Obecnie prowadzony jest nabór na trzy stanowiska.

 

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce ogłasza nabór na stanowiska:

Stanowisko: Asystent w Dziale Etnograficznym – etnolog/etnograf/antropolog kultury

 

 1. Informacje ogólne.
 • wymiar etatu - pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce w strukturze organizacyjnej: Dział Etnograficzny,
 • rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny (w okresie późniejszym możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony).

 

 1. Wymagania:
 • wykształcenie wyższe, magisterskie z dziedziny etnografii/etnologii,
 • znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • dokładność, rzetelność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku, w szczególności ewidencji zbiorów;

 

III. Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w pracy (w tym wolontariat, praktyki itp.) w instytucji kultury,
 • umiejętność kreatywnego działania, komunikacji interpersonalnej,
 • umiejętność pisania teksów o charakterze naukowym lub popularnonaukowym.

 

 1. Zakres realizowanych zadań:
 • prowadzenie badań z zakresu etnografii w szczególności obejmujących obszar regionu Kurpiowskiej Puszczy Zielonej i Białej,
 • ewidencja zbiorów muzealnych i ich naukowe opracowanie w programie MONA,
 • publikowanie własnych opracowań z zakresu problematyki etnograficznej/etnologicznej ze szczególnym uwzględnieniem zakresu badawczego Muzeum,
 • sporządzanie scenariuszy, organizacja wystaw muzealnych, nadzór merytoryczny nad ekspozycjami muzealnymi,
 • reprezentowanie Muzeum na konferencjach naukowych, popularnonaukowych itp.,
 • występowanie w mediach oraz udzielanie osobom zainteresowanym informacji o bieżących ekspozycjach oraz o tematach z zakresu etnografii,
 • popularyzacja wiedzy o zbiorach i regionie,
 • współpraca z działem Edukacji i Promocji w przygotowaniu zajęć o charakterze edukacyjnym dla dzieci i osób, dorosłych, odczytów, prelekcji i innych wydarzeń,
 • przygotowywanie wniosków na dotacje celowe,
 • udział w kolegiach i komisjach inwentaryzacyjnych,
 • udział w obsłudze zwiedzających.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom, zaświadczenie o stanie ukończonych studiów, świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.),
 • kserokopie świadectw pracy,
 • mile widziane referencje,
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”.

 

 1. Sposób aplikacji:
 • dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.
 • dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Kultury Kurpiowskiej, pl. gen. J. Bema 8, 07-410 Ostrołęka lub na adres mailowy: biuro@muzeum.ostroleka.pl.

 

Stanowisko: Asystent w Dziale Etnograficznym – archeolog

 

 1. Informacje ogólne.
 • wymiar etatu - pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce w strukturze organizacyjnej: Dział Etnograficzny,
 • rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny (w okresie późniejszym możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony).

 

 1. Wymagania:
 • wykształcenie wyższe, magisterskie z dziedziny archeologii,
 • znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • dokładność, rzetelność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku w szczególności ewidencji zbiorów;

 

III.      Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w badaniach archeologicznych (w tym wolontariat, praktyki itp.),
 • umiejętność kreatywnego działania, komunikacji interpersonalnej,
 • umiejętność pisania teksów o charakterze naukowym lub popularnonaukowym.

 

 1. Zakres realizowanych zadań:
 • prowadzenie badań z zakresu archeologii w szczególności badań wykopaliskowych,
 • opracowanie naukowe zbiorów muzealnych i ewidencja w programie MONA,
 • publikowanie własnych opracowań z zakresu problematyki archeologii ze szczególnym uwzględnieniem zakresu badawczego Muzeum,
 • organizacja wystaw muzealnych, sporządzanie scenariuszy, nadzór merytoryczny nad ekspozycjami muzealnymi,
 • reprezentowanie Muzeum na konferencjach naukowych, popularnonaukowych itp.,
 • występowanie w mediach oraz udzielanie osobom zainteresowanym informacji o bieżących
 • ekspozycjach oraz o tematach z zakresu archeologii,
 • popularyzacja wiedzy o zbiorach i regionie,
 • współpraca z działem Edukacji i Promocji w przygotowaniu zajęć o charakterze edukacyjnym dla dzieci i osób, dorosłych, odczytów, prelekcji i innych wydarzeń,
 • przygotowywanie wniosków na dotacje celowe,
 • udział w kolegiach i komisjach inwentaryzacyjnych,
 • udział w obsłudze zwiedzających.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom, zaświadczenie o stanie ukończonych studiów, świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.),
 • kserokopie świadectw pracy,
 • mile widziane referencje,
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”.

 

 1. Sposób aplikacji:
 • dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.
 • dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Kultury Kurpiowskiej, pl. gen. J. Bema 8, 07-410 Ostrołęka lub na adres mailowy: biuro@muzeum.ostroleka.pl.

 

Stanowisko: Konserwator dzieł sztuki

 1. Informacje ogólne:
 • wymiar etatu - pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce w strukturze organizacyjnej: Dział Etnograficzny,
 • rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny.

 

 1. Wymagania:
 • wykształcenie: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, preferowany kierunek: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (drewno, metal),
 • znajomość pakietu MS Office, preferowana znajomość programów: Photoshop, Corel;
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę, obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, dyspozycyjność, komunikatywność,
 • umiejętność planowania i zdolności organizacyjne, samodzielność,
 • umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku, w szczególności możliwość pracy z substancjami chemicznymi stosowanymi w konserwacji dzieł sztuki.

 

 • Kryteria nieobowiązkowe, mile widziane:
 • dodatkowa specjalizacja z konserwacji i restauracji dzieł sztuki,
 • doświadczenie w pracy w muzealnictwie,
 • znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem muzeów.

 

 1. Zadania wykonywane na proponowanym stanowisku pracy:
 • nadzór nad warunkami klimatycznymi w pomieszczeniach, w których znajdują się muzealia, w tym: na ekspozycjach i magazynach zbiorów,
 • konserwacja muzealiów i wykonywanie stosownej dokumentacji,
 • przygotowanie oraz opiniowanie stanu zachowania dzieł przewidzianych do wystaw i wypożyczeni,
 • opracowanie programów konserwatorskich,
 • udział w sporządzaniu planów i harmonogramu prac konserwatorskich dla wytypowanych obiektów na dany rok kalendarzowy,
 • prowadzenie prac konserwatorskich zgodnie z harmonogramem,
 • opiniowanie pod względem konserwatorskim nabytków do zbiorów Muzeum,
 • opiniowanie pod względem konserwatorskim użyczeń zewnętrznych,
 • opiniowanie pod względem konserwatorskim projektów wystaw stałych i czasowych,
 • określanie odpowiednich warunków konserwatorskich dla zbiorów w miejscach ich przechowywania i udostępniania,
 • nadzór i kontrola ewidencji konserwatorskiej,
 • sporządzanie dokumentacji konserwatorskich oraz nanoszenie na karty ewidencyjne zakresu i przebiegu prac przy poszczególnych konserwowanych obiektach oraz wprowadzanie informacji o przeprowadzonych pracach do programu do cyfrowej ewidencji muzealiów „MONA”,
 • współpraca z instytucjami naukowymi, środowiskiem konserwatorów dzieł sztuki w kraju i za granicą,
 • dbałość o pracownię konserwatorską, w tym m.in.: organizowanie zaopatrzenia pracowni i prowadzenie ewidencji wykorzystywanych środków;
 • współpraca przy pisaniu wniosków o zaopatrzenie i wyposażenie pracowni oraz czynne uczestnictwo w sporządzaniu sprawozdań z realizacji ww. wniosków; realizacja zaopatrzenia pracowni konserwatorskiej w sprzęt konserwatorski oraz materiały do realizacji konserwacji,
 • przygotowywanie wniosków dotyczących dotowania prac konserwatorskich i pozyskiwania środków zewnętrznych oraz realizacja wniosków,
 • udział w przeprowadzaniu uproszczonej i pełnej inwentaryzacji zbiorów muzealnych oraz zbiorów bibliotecznych Muzeum,
 • współpraca przy digitalizacji muzealnych zbiorów,
 • współpraca z ośrodkami akademickimi, muzeami, innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi w zakresie działalności merytorycznej,
 • przygotowanie i wykonanie zabezpieczenia zbiorów na wypadek konfliktu zbrojnego, przy współpracy z osobami wyszczególnionymi w Planie ochrony ruchomych dóbr kultury na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego,
 • realizacja zadań powierzonych przez bezpośredniego przełożonego, Dyrekcję Muzeum lub osobę przez nią upoważnioną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutu i aktów normatywnych Muzeum.

 

 1. Zapewniamy:
 • dobrze wyposażoną pracownię konserwatorską,
 • udział w kursach, szkoleniach, konferencjach,
 • możliwość dalszego rozwoju zawodowego.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom, zaświadczenie o stanie ukończonych studiów, świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.),
 • kserokopie świadectw pracy,
 • mile widziane referencje,
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”.

 

VII. Sposób aplikacji:

 • dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.
 • dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Kultury Kurpiowskiej, pl. gen. J. Bema 8, 07-410 Ostrołęka lub na adres mailowy: biuro@muzeum.ostroleka.pl.

 

Klauzula informacyjna

Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 2016/679 z
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000, niniejszym informujemy Państwa o kluczowych aspektach dotyczących gromadzonych przez MKK danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania.

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Kultury Kurpiowskiej (MKK) z siedzibą w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, przy pl. gen. J. Bema 8.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ze zm.; uzasadniony interes administratora danych osobowych tj. realizacja procesu rekrutacji.
 4. Okres, w jakim dane będą przechowywane w MKK - do zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Podczas przetwarzania danych osobowych nie stosujemy profilowania oraz nie przekazujemy żadnych danych osobowych innym podmiotom.
 6. W związku z przechowywaniem i przetwarzaniem przez naszą instytucję danych osobowych na potrzeby rekrutacji przysługuje Państwu prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Osoba, do której należy zgłaszać wszelkie roszczenia wynikające z przysługujących Państwu praw - Inspektor Ochrony Danych Osobowych w MKK z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych dostępny jest poprzez e- mail: inspektor@muzeum.ostroleka.pl i w siedzibie Muzeum.
 2. W sytuacji, gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
maj 2024
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27  28 dk29 dk30  31  1  2
×