2019-07-09T10:38:06+02:00 eOstroleka.pl 10 0 0 -
Ostrołęka,

Praca w ratuszu: Trwa nabór na kolejne stanowisko

REKLAMA
for. eOstroleka.pl
REKLAMA
0
0
2
Najlepszy komentarz
~Zdziwiona, 21:01 10-07-2019,   100%
A to na ten etat muszą się złożyć wszyscy zredukowani pracownicy Ostrołęckiej oświay
odpowiedz   •   oceń :  

Kolejny nabór na wolne stanowisko pracy ogłosił ratusz, tym razem poszukują głównego specjalisty ds. tworzenia warunków rozwoju szkół w Wydziale Oświaty. Jakie wymagania trzeba spełnić? Do kiedy trwa nabór? Sprawdźcie

 
 
Wymagania niezbędne:
1. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
2. Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa
skarbowe.
3. Wykształcenie wyższe, kierunki: administracja, zarządzanie, pedagogika.
4. Doświadczenie zawodowe: staż pracy 4 lata.
 
Wymagania dodatkowe:
Znajomość regulacji prawnych z zakresu:
1) kodeksu postępowania administracyjnego,
2) ustawy o ochronie danych osobowych,
3) ustawy o samorządzie gminnym,
4) ustawy o pracownikach samorządowych,
5) ustawy o systemie oświaty,
6) ustawy Karta Nauczyciela,
7) ustawy o finansowaniu oświaty,
8) ustawy o systemie informacji oświatowej.
 
Wymagane cechy osobowe:
sumienność, bezstronność, zdolność organizacji pracy, komunikatywność.
 
Wymagane umiejętności:
a) obsługa komputera w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft Office: Word, Excel, Lex ,
b) umiejętność interpretowania przepisów i wykorzystania ich w praktyce.
 
Zadania wykonywane na stanowisku:
1.Współpraca ze szkołami wyższymi na rzecz realizacji programów wspierających jakościowy rozwój szkół i przedszkoli.
2. Koordynowanie spraw związanych z zatwierdzaniem arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek zgodnie z zasadami organizacji ustalonymi przez Prezydenta.
3. Koordynowanie spraw związanych z prowadzeniem i nadzorem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
4. Koordynowanie spraw związanych z proponowaniem dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dyrektorom przedszkoli, szkół i placówek.
5. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem opinii w sprawie powierzenia i odwoływania ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego w szkołach, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze.
6. Analiza i opiniowanie projektów planów finansowych.
7. Monitorowanie realizacji zadań budżetu zadaniowego Wydziału.
8. Udział w spotkaniach i konferencjach dotyczących pozyskania i wykorzystywania zewnętrznych środków finansowych z programów i funduszy krajowych i zagranicznych.
9. Koordynowanie działań związanych z doskonaleniem nauczycieli, w tym ustalanie priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz przeprowadzanie kontroli w zakresie wykorzystywania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
10. Przekazywanie informacji istotnych dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów oraz rodziców w zakresie organizacji przedsięwzięć edukacyjnych w ramach bieżącego nadzoru nad działalnością szkół i placówek.
11. Współpracowanie ze szkołami i podmiotami zewnętrznymi w zakresie organizacji konkursów pod patronatem Prezydenta.
12. Organizowanie działań związanych z promowaniem osiągnięć uczniów.
13. Koordynowanie realizacji zadań związanych z uzyskiwaniem i rozliczaniem subwencji oświatowej.
14. Koordynowanie przygotowania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za dany rok szkolny.
15. Archiwizacja akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
16. Realizowanie zadań związanych z postępowaniami egzaminacyjnymi dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Informacja o warunkach pracy:
1) praca w budynku urzędu, Plac gen. J. Bema 1 w Ostrołęce,
2) bezpieczne warunki pracy.
 
Wymagane dokumenty:
1) CV, list motywacyjny.
2) Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.
3) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4) Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy. W przypadku
pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu lub inne dokumenty, potwierdzające staż
pracy.
5) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw
publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji wg załączonego
wzoru do ogłoszenia o naborze.
7) W przypadku ubiegania się o zatrudnienie osoby posiadającej orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności – kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy
kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2
ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych).
8) Wykaz załączonych dokumentów.
 
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dane osoby składającej ofertę jak : imię, nazwisko i adres zamieszkania wraz z podaniem nazwy stanowiska pracy, na które prowadzony
jest nabór.
 
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Zastrzegamy sobie prawo w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na czas określony. Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. Zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która się kończy egzaminem.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Osoby zainteresowane zatrudnieniem, są proszone o składanie kompletu wymaganych dokumentów wskazanych w pkt. 5 ogłoszenia do dnia 19 lipca 2019r. do godz. 12:00 w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Ostrołęce, znajdującego się w Ostrołęce, przy Pl. Gen. J. Bema 1 lub przesłanie ich na
adres urzędu drogą pocztową (decyduje data wpływu do urzędu).

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~Gość, 18:23 09-07-2019,   63%
Przecież to są zadania dyrektora oświaty. Czyżby ukradkiem zmiana tytułu stanowiska ? Czy pani dyr sobie nie radzi?
odpowiedz   •   oceń :  
~Zdziwiona, 21:01 10-07-2019,   100%
A to na ten etat muszą się złożyć wszyscy zredukowani pracownicy Ostrołęckiej oświay
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
grudzień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 25  26  27  28  29  30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
 23  24  25 26 27 28 29
 30 31  1  2  3  4  5