eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Praca w ratuszu: Trwa nabór na kolejne stanowisko

REKLAMA
zdjecie 5871
zdjecie 5871
for. eOstroleka.plfor. eOstroleka.pl
REKLAMA

Kolejny nabór na wolne stanowisko pracy ogłosił ratusz, tym razem poszukują głównego specjalisty ds. tworzenia warunków rozwoju szkół w Wydziale Oświaty. Jakie wymagania trzeba spełnić? Do kiedy trwa nabór? Sprawdźcie

 
 
Wymagania niezbędne:
1. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
2. Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa
skarbowe.
3. Wykształcenie wyższe, kierunki: administracja, zarządzanie, pedagogika.
4. Doświadczenie zawodowe: staż pracy 4 lata.
 
Wymagania dodatkowe:
Znajomość regulacji prawnych z zakresu:
1) kodeksu postępowania administracyjnego,
2) ustawy o ochronie danych osobowych,
3) ustawy o samorządzie gminnym,
4) ustawy o pracownikach samorządowych,
5) ustawy o systemie oświaty,
6) ustawy Karta Nauczyciela,
7) ustawy o finansowaniu oświaty,
8) ustawy o systemie informacji oświatowej.
 
Wymagane cechy osobowe:
sumienność, bezstronność, zdolność organizacji pracy, komunikatywność.
 
Wymagane umiejętności:
a) obsługa komputera w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft Office: Word, Excel, Lex ,
b) umiejętność interpretowania przepisów i wykorzystania ich w praktyce.
 
Zadania wykonywane na stanowisku:
1.Współpraca ze szkołami wyższymi na rzecz realizacji programów wspierających jakościowy rozwój szkół i przedszkoli.
2. Koordynowanie spraw związanych z zatwierdzaniem arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek zgodnie z zasadami organizacji ustalonymi przez Prezydenta.
3. Koordynowanie spraw związanych z prowadzeniem i nadzorem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
4. Koordynowanie spraw związanych z proponowaniem dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dyrektorom przedszkoli, szkół i placówek.
5. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem opinii w sprawie powierzenia i odwoływania ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego w szkołach, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze.
6. Analiza i opiniowanie projektów planów finansowych.
7. Monitorowanie realizacji zadań budżetu zadaniowego Wydziału.
8. Udział w spotkaniach i konferencjach dotyczących pozyskania i wykorzystywania zewnętrznych środków finansowych z programów i funduszy krajowych i zagranicznych.
9. Koordynowanie działań związanych z doskonaleniem nauczycieli, w tym ustalanie priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz przeprowadzanie kontroli w zakresie wykorzystywania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
10. Przekazywanie informacji istotnych dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów oraz rodziców w zakresie organizacji przedsięwzięć edukacyjnych w ramach bieżącego nadzoru nad działalnością szkół i placówek.
11. Współpracowanie ze szkołami i podmiotami zewnętrznymi w zakresie organizacji konkursów pod patronatem Prezydenta.
12. Organizowanie działań związanych z promowaniem osiągnięć uczniów.
13. Koordynowanie realizacji zadań związanych z uzyskiwaniem i rozliczaniem subwencji oświatowej.
14. Koordynowanie przygotowania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za dany rok szkolny.
15. Archiwizacja akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
16. Realizowanie zadań związanych z postępowaniami egzaminacyjnymi dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Informacja o warunkach pracy:
1) praca w budynku urzędu, Plac gen. J. Bema 1 w Ostrołęce,
2) bezpieczne warunki pracy.
 
Wymagane dokumenty:
1) CV, list motywacyjny.
2) Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.
3) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4) Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy. W przypadku
pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu lub inne dokumenty, potwierdzające staż
pracy.
5) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw
publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji wg załączonego
wzoru do ogłoszenia o naborze.
7) W przypadku ubiegania się o zatrudnienie osoby posiadającej orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności – kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy
kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2
ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych).
8) Wykaz załączonych dokumentów.
 
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dane osoby składającej ofertę jak : imię, nazwisko i adres zamieszkania wraz z podaniem nazwy stanowiska pracy, na które prowadzony
jest nabór.
 
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Zastrzegamy sobie prawo w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na czas określony. Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. Zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która się kończy egzaminem.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Osoby zainteresowane zatrudnieniem, są proszone o składanie kompletu wymaganych dokumentów wskazanych w pkt. 5 ogłoszenia do dnia 19 lipca 2019r. do godz. 12:00 w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Ostrołęce, znajdującego się w Ostrołęce, przy Pl. Gen. J. Bema 1 lub przesłanie ich na
adres urzędu drogą pocztową (decyduje data wpływu do urzędu).

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
kwiecień 2024
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28
dk29  30  1  2  3  4  5
×