2013-02-07T13:28:00+01:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Rzekuń: Zobacz jak będzie naliczana opłata za wywóz śmieci w gminie

REKLAMA
fot. sxc.hu
REKLAMA
Od 1 lipca 2013 r. gmina Rzekuń będzie odpowiedzialna za zorganizowanie odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, a mieszkaniec – właściciel nieruchomości będzie obowiązany ponosić na rzecz gminy, na terenie której położona jest jego nieruchomość, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - informuje Urząd Gminy w Rzekuniu.

W ostatnich dniach Rada Gminy Rzekuń w trybie uchwał wybrała metodę naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. od gospodarstwa domowego oraz ustaliła stawki tej opłaty w następujących wysokościach:

   - od gospodarstwa domowego do dwóch osób – odpady zbierane w sposób selektywny - 19,00 zł miesięcznie, natomiast odpady zbierane w sposób zmieszany – w wysokości 25,00 zł miesięcznie;

    - od gospodarstwa domowego powyżej dwóch osób– odpady zbierane w sposób selektywny - 25,00 zł miesięcznie, natomiast odpady zbierane w sposób zmieszany – w wysokości 35,00 zł miesięcznie.


Stawki opłat za gospodarowanie odpadami wynikają z szacunkowych kalkulacji kosztów utrzymania systemu i po rozstrzygnięciu przetargu mogą ulec zmianie.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są złożyć do Wójta Gminy Rzekuń deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W deklaracji należy wskazać sposób zbiórki odpadów komunalnych, liczbę gospodarstw domowych zamieszkujących na terenie jednej nieruchomości oraz dodatkowo określić ile osób wchodzi w skład jednego gospodarstwa domowego funkcjonującego na terenie nieruchomości zamieszkałej. Na podstawie wprowadzonych danych należy wyliczyć miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzór deklaracji dostępny jest w biurze podawczym urzędu, u sołtysów poszczególnych miejscowości oraz jest do pobrania ze strony internetowej Gminy.

Deklarację należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Rzekuniu w terminie do dnia 28 lutego 2013 r. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przy wypełnianiu deklaracji, wyjaśnienia będą udzielane w pokoju nr 15 lub telefonicznie pod numerem 29 761 73 01 wew. 144 – Pani Edyta Kołakowska.

Uwaga:

Niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności karnej skarbowej (art. 54 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy, t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.). Zostanie wówczas wszczęte postępowanie administracyjne, w wyniku którego zostanie określona w drodze decyzji wysokość opłaty. Ustalona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być wyższa, gdyż w takim przypadku brane są pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnia ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje, prowadzący działalność gospodarczą), właściciele odrębnie zobowiązani są gospodarować odpadami komunalnymi na dotychczasowych zasadach, czyli mają obowiązek zawarcia umowy lub kontynuacji umowy już podpisanej z podmiotem uprawnionym na ich odbiór i zagospodarowanie na terenie gminy Rzekuń.

Przypominamy o potrzebie wypowiedzenia dotychczas obowiązujących umów na odbiór odpadów komunalnych i odpowiednio wcześniejsze ich wypowiedzenie, by uniknąć konieczności ponoszenia podwójnych płatności po dniu 30 czerwca 2013 r.

Znowelizowane zasady gospodarki odpadami na terenie gminy na bieżąco będą przekazywane do publicznej wiadomości mieszkańcom Gminy, w tym również na stronie www.rzekun.pl.

Informacja o sposobie zbierania i przekazywania odpadów komunalnych:

SYSTEM NOWEGO GOSPODAROWANIA ODPADAMI.PDF

DEKLARACJA.PDF
Zobacz również
Kalnedarz imprez
luty 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 1 2
 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  1